سکون بورس تهران


انجماد قیمت ها در بورس تهران

بازار سهام پس از عبور از تب و تاب اولیه اعلام نتایج مذاکرات هسته ای و تجربه یک فراز و فرود قابل توجه در تیر ماه بار دیگر به مدار سکون و سکوت بازگشته است. ویژگی این وضعیت که برای سکون بورس تهران فعالان بورس تهران به سبب رکود 20 ماه اخیر بازار آشنا است، حجم معاملات اندک، نوسان محدود قیمت ها در یک بازه کوچک و عدم ورود نقدینگی جدید به بازار سهام است.

بازار سهام پس از عبور از تب و تاب اولیه اعلام نتایج مذاکرات هسته ای و تجربه یک فراز و فرود قابل توجه در تیر ماه بار دیگر به مدار سکون و سکوت بازگشته است. ویژگی این وضعیت که برای فعالان بورس تهران به سبب رکود 20 ماه اخیر بازار آشنا است، حجم معاملات اندک، نوسان محدود قیمت ها در یک بازه کوچک و عدم ورود نقدینگی جدید به بازار سهام است.

به گزارش جماران،حال و هوای این هفته بورس تهران را می توان با همین ویژگی ها توضیح د اد : شاخص کل، نوسان افت نیم د رصد ی را ثبت کرد و خرید اران و فروشند گان د ر فضایی از بی انگیزگی و کم تحرکی به کار خود پایان د اد ند . د ر این شرایط، افت سنگین قیمت های جهانی نفت و سایر کالاها نیز سایه سنگینی را بر فضای بازار گسترد ه و مانع از امکان بروز هر گونه خوش بینی نسبت به چشم اند از سود آوری حد اقل نیمی از شرکت های بورسی شد ه است. د ر همین حال، ثبات نرخ ارز ملی د ر برابر د لار د ر محد ود ه 3300 تومان (که به د لیل توافق سیاسی اخیر و نیز د ر پیش بود ن انتخابات با احتمال کمی د ر جهت افزایش مواجه است) انگیزه قابل توجهی برای صاد رکنند گان فراهم نکرد ه و کماکان به د لیل افت قیمت جهانی کالا، حاشیه سود این گروه را تحت فشار قرار د اد ه است. د ر این میان، به نظر می رسد نگاه فعالان بورس تهران به دست سیاستگذار پولی د وخته شد ه است تا مشخص شود آیا مجوز اجرای سیاست های انبساطی را صاد ر خواهد کرد یا کماکان با حفظ د غد غه های تورمی، روش پراحتیاط کنونی در زمینه سیاست های پولی را ادامه می دهد .

پیشقراولان سرمایه گذاری خارجی رسیدند
هر چند هنوز 4 تا 6 ماه تا زمان اجرایی شد ن توافقات سیاسی و تغییر عملی د ر شرایط تحریم ها زمان باقی است، اما سرمایه گذاران خارجی به ویژه اروپایی ها منتظر «روز اجرا» باقی نماند ه و با افزایش رفت و آمد خود به تهران د ر حال فراهم کرد ن مقد مات برای سریع ترین ورود به فضای سرمایه گذاری پس از رفع موانع تحریم هستند . د ر فضای خارج از بازار سرمایه به نظر می رسد نخستین گشایش ها پس از تحریم د ر حوزه صنعت خود رو اتفاق بیفتد ؛ جایی که شرکای اروپایی از آلمان و فرانسه د ر رقابت با یکد یگر برای عقد قرارد اد محصولات جد ید و کنار زد ن چینی ها هستند . همچنین احد اث فروشگاه های زنجیره ای و هتل نیز از د یگر اولویت های سرمایه گذاران خارجی د ر ورود به بازار ایران است. د ر این میان، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی احتمالا با یک فاز تاخیر و با احتیاط بیشتری پس از اطمینان از رفع موانع حقوقی تحریم از سوی بازیگران بزرگ بین المللی (به ویژه از اروپا) مورد توجه قرار می گیرد . اما د ر بورس تهران نیز بارقه های اولیه امید واری با ورود نخستین پیشقراولان سرمایه گذاری خارجی د ید ه می شود . بر اساس مطالعات مید انی، د ر د و هفته اخیر، پس از حصول توافق جامع هسته ای، نخستین ورود ی پول های خارجی به بازار سهام از سوی برخی سرمایه گذاران حقیقی ریسک پذیر از طریق شبکه صرافی اتفاق افتاد ه است. حجم این سرمایه گذاری ها هر چند فعلا د ر سطح چند ین میلیون د لار است اما به خوبی از علاقه زیاد خارجی ها به حضور د ر بازار ایران خبر می د هد که حتی پیش از اجرایی شد ن عملی توافقات مسیر خود را به سمت بورس یافته است. همزمان، شواهد موجود از امکان جذب سرمایه خارجی د ر محد ود ه چند صد میلیون د لار پس از اجرای توافقات حکایت د ارد که عمد تا منتظر رفع موانع حقوقی و ورود از طریق شبکه بانکی به بازار سرمایه کشور است. انتظار می رود ورود این سرمایه ها د ر اواخر امسال و بهار آیند ه، همزمان با عقد قرارد اد های جد ید صنعتی، انگیزه مناسبی برای بورس تهران جهت خروج از رکود فراهم کند .

نرخ سود واقعی کشف شد
بازگشایی نماد اوراق مشارکت شهرد اری مشهد د ر بازار فرابورس با عد م الزام بازارگرد ان بر بازخرید اوراق د ر نرخ اسمی (یک میلیون ریال به ازای هر برگه) برای نخستین بار امکان کشف نرخ سود واقعی را د ر بازار سرمایه فراهم کرد ه است. این اتفاق از آن جهت حائز اهمیت است که این اوراق د ارای ضمانت د ولت و بانک تجارت به منظور پرد اخت اصل و سود 20 د رصد ی اوراق هستند و از این رو می توان نرخ بازد هی این اوراق را به نوعی نرخ سود بد ون ریسک د انست که آزاد انه د ر بازار کشف شد ه است. نگاهی به کشف قیمت این اوراق (د ر محد ود ه 90 هزار تومان به ازای هر برگه) با توجه به سررسید د و ساله آن از نرخ سود موثر بالاتر از 25 د رصد برای سرمایه گذاران حکایت د ارد که کمابیش مطابق با نرخ سود د ر بازار بین بانکی د ر شرایط کنونی است. این نرخ سود که کمابیش د ر د و سال اخیر با ترفند های مختلف د ر قالب اوراق، صند وق های سرمایه گذاری یا سپرد ه های خاص به علاقه مند ان پیشنهاد شد ه، به عنوان یکی از مهم ترین موانع خروج از رکود به رغم توافقات بزرگ سیاسی و چشم اند از بهبود شرایط شناخته می شود . د ر این میان، د ر حالی که این اقد ام فرابورس یک گام بسیار مهم د ر جهت آزاد سازی بازار اوراق بد هی و کشف نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا (و نه بازار سازی د ستوری د ر نرخ اسمی) به شمار می رود ، حاوی سیگنال مهمی به سیاستگذار پولی نیز هست؛ سیگنالی که د لالت بر شرایط انقباضی د ر بازار پول و بالا بود ن نرخ های سود واقعی د ارد .

نگاه بازارهای کالایی به سیاستگذاران د ر چین
نگرانی ها از روند رشد اقتصاد ی چین شد ت یافته است. د ر روزهای اخیر شاخص خرید مد یران (PMI) به عنوان معیاری مهم د ر ارزیابی سطح فعالیت اقتصاد ی د ر محد ود ه 47.8 توسط بانک اروپایی HSBC اعلام شد که معاد ل کف این شاخص د ر د و سال اخیر است. رقم زیر 50 به معنای رکود د ر فعالیت های اقتصاد ی است. د ر همین حال، نااطمینانی از چشم اند از د ومین اقتصاد بزرگ جهان به عنوان بزرگترین مصرف کنند ه مواد خام باعث تشد ید سقوط قیمت نفت و فلزات شد ه تا جایی که شاخص قیمت کالاها (بر اساس محاسبه پایگاه بلومبرگ) به کف سال 2001 خود رسید ه است. بانک مرکزی چین برای مقابله با این وضعیت رکود ی د ر 9 ماه اخیر 4 بار نرخ بهره را کاهش د اد ه و د ر تیر ماه آن را به حد اقل تاریخی یعنی 2 د رصد رساند ه است. با این حال، سرعت افت فعالیت های اقتصاد ی به ویژه د ر بخش سرمایه گذاری های زیرساختی و مسکن (به عنوان موتور محرک نیمی از رشد اقتصاد ی) به اند ازه ای است که این اقد امات بانک مرکزی قاد ر به مهار آن نبود ه است. اکنون این احتمال به صورت جد ی وجود د ارد که نرخ رشد اقتصاد ی چین د ر سال جاری به مراتب کمتر از سطح هد ف گذاری شد ه (7 د رصد ) است. برخی کارشناسان بر این باورند که به سبب پیامد های نامطلوب روند فعلی برای هیات حاکمه چین به لحاظ سیاسی، د ر آیند ه نزد یک اقد امات جد ید تری علاوه بر کاهش نرخ بهره شامل بسته های محرک سرمایه گذاری د ولتی و تزریق بیشتر پول به شبکه بانکی د ر د ستور کار قرار می گیرد تا با تهد ید فزایند ه سقوط نرخ رشد اقتصاد ی مقابله شود ؛ پیش بینی ای که اگر د رست باشد به معنای التیام روند د رد ناک سقوط اخیر قیمت کالاها حد اقل د ر کوتاه مد ت خواهد بود .

افتتاح بوستان ۱۸ هکتاری در جنوب پایتخت

افتتاح بوستان ۱۸ هکتاری در جنوب پایتخت

شهردار تهران از افتتاح بوستان ۱۸ هکتاری در جنوب پایتخت در هفته آینده خبر داد و گفت: در هزار هکتار از باغات کن تفرجگاه احداث می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی و آئین تکریم از کارمندان شهرداری تهران و گرامیداشت روز کارمند ضمن تسلیت ایام ماه صفر و گرامیداشت روز کارمند، گفت: موضوع کارمند و خدمات و شایستگی‌هایش، مدیر و فعالیت‌هایش و نهاد شهرداری و خدماتش از یک سو به شهر و از سوی دیگر به شهروندان مرتبط می‌شود و در نظام اداره کشور در قانون اساسی توجه به امر شوراها به ویژه شورای شهر، در اداره شهر بر مدار مردم، امری قطعی است.

وی افزود: وقتی از نهاد شهرداری صحبت می‌کنیم از یک نهاد خدمتگزار اجتماعی می‌گوئیم که اهدافی را در بطن خود دارد و در خصوص مدیریت شهر، مسئولیت‌های بزرگ و سنگینی به آن سپرده شده است.

گسترش سطح خدمت و فداکاری کارکنان شهرداری منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود

زاکانی با بیان اینکه آنچه که به عنوان سرمایه‌های اجتماعی در نگاه مردم برای شهرداری موجود است دستمایه خدمات مدیران و کارمندان ما است، ادامه داد: هر چه این سطح سیاستگذاری در شورا و سطح خدمت و فداکاری کارمندان در شهرداری گسترش پیدا کند ما به ازای آن سرمایه اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.

سیاست‌های گذشته باعث شده شهر رشد کاریکاتوری پیدا کند

شهردار تهران رشد و پیشرفت همه جانبه شهر را یک سیاست مطلوب برشمرد که در سطح شورای ششم و مدیریت شهری جدید به آن پرداخته می‌شود و عنوان کرد: سیاست‌های گذشته باعث شده شهر رشد کاریکاتوری پیدا کند و همه بخش‌ها در این مسیر به صورت منظم سر جای خودش نباشد؛ تا سال ۴۸ شهر توسعه شمالی- جنوبی و بعد از آن شرقی - غربی داشته و این رشد ناموزون و کاریکاتوری شرایطی را فراروی ما قرار داده که باید آن را به یک رشد حقیقی و واقعی تبدیل کنیم.

وی اضافه کرد: همه این مسائل باعث شده که امروز از کم مسکنی رنج ببریم، از ترافیک و آلودگی هوا آزرده خاطر باشیم و شرایطی را داشته باشیم که به نوعی زیست در شهر اجبارا و بدون آسایش و آرامش باشد.

زاکانی با بیان اینکه تحولی که در قالب سیاست گذاری شورا مطرح شده تحولی است که کالبد و روح شهر را توأمان دستخوش تغییر قرار می‌دهد، عنوان کرد: شهرداری نیازمند این است که از یک اثرگذاری بالاتر و از یک سرمایه اجتماعی بهتر و بیشتری برخوردار شود. وقتی بنا است که خدمات ما منتج به سرمایه اجتماعی شود و این سرمایه اجتماعی مشارکت مردم را در پی داشته باشد و خروجی آن پیشرفت نرم افرازی و سخت افزاری شهر باشد، بالطبع ضرورت دارد که مدیران و کارمندان تحت نظارت شورا شرایط این تغییر و تحول را رقم بزنند.

مدیر انقلابی مدیریت را محل خدمت دانسته و با کارآمدی، جسارت و فداکاری مقید به پیگیری اهداف انقلاب است

وی با اشاره به اینکه یک مدیر برای تحول باید خصوصیاتی داشته باشد، گفت: اولین خصوصیت این است که با اهداف انقلاب آشنا و تقید به پیگیری اهداف انقلاب داشته باشد. به طوری که در مقام عمل گام به گام اهداف انقلاب را به منصه ظهور برساند که حرکت در این مسیر جز با سلامت مدیر میسر نخواهد بود. مدیر باید نقطه آغاز سلامت را وجود خود قرار دهد در واقع مدیری که مدیریت را طعمه و نه محل خدمت بداند، نمی‌تواند یک مدیر انقلابی باشد.

شهردار تهران بیان کرد: دیگر ویژگی این است که باید کاردان و متخصص باشد، مدیری که تخصص ندارد تعهدش نیز زیر سوال است؛ علاوه بر این باید بر این نکته تاکید کنیم که تخصص، انگیزه و شناخت نسبت به اهداف انقلاب برای یک مدیر کافی نیست و باید عرضه و توان داشته باشد. در واقع در کنار شناخت و انگیزه، تعهد، تخصص و تجربه، ضلع دیگر ویژگی یک مدیر عرضه و کارآمدی است.

زاکانی جسارت را دیگر ویژگی یک مدیر دانست و خاطرنشان کرد: مدیر باید در کنار تخصص و کارآمدی، جسارت تغییر و تحول را داشته باشد. وقتی این مسائل را در کنار هم قرار می‌دهیم به این نکته می رسیم که فداکاری و استقامت عنصر دیگر این خصوصیات است. تا وقتی سکون و آرامش و درجا زدن باشد و تا وقتی قطاری راه نیفتد کسی حتی از سر کودکی سنگی به آن نمی‌زند لذا استقامت و فداکاری در حرکت و قیام ضروری است و در این مسیر باید مسئولیت خودمان را به خودمان یادآوری کنیم.

مدیر باید جامع‌نگر و مسئولیت پذیر بوده و کارکنانش را تکریم کند

وی با بیان اینکه ما جایز الخطا نیستیم و ممکن الخطا هستیم و به فرموده رهبر معظم انقلاب حق خطا کردن نداریم، تاکید کرد: یک مدیر باید جامع نگر باشد و فقط خودش را نبیند. فردیت خودش را در نظر نگیرد بلکه به کار تیمی توجه کند. همچنین یک مدیر مکلف است نسبت به زیر مجموعه خودش مسئولیت پذیر باشد و آنها را تکریم کند. کارمندی که تکریم نبیند نمی‌توان از او انتظار تکریم مردم را داشته باشیم. یک کارمند باید در آئینه مدیرش چگونگی تکریم را ببیند.

شهرداری باید به نقطه آغاز تغییر در شهر تبدیل شود

شهردار تهران گفت: در این دوره سعی می‌کنیم با اولویت بندی مشکل مسکن کارمندان خودمان را حل کنیم چرا که کارمند باید انگیزه داشته باشد که مشکل مسکن مردم را حل کند. ما یک خانواده واحد هستیم و در این خانواده هر کدام یک مسئولیت را می‌پذیریم. کارمندی که بنا است خدمت ویژه ای ارائه کند، باید با روی خوش، آگاهی را به مردم ارائه دهد. همچنین باید در کنار آن چارچوب‌ها و قوانین را راهی برای کمک به مردم ببینیم و نه بندی برای پای مردم؛ جمع همه این موارد این می‌شود که مجموعه شهرداری باید به نقطه آغاز تغییر در شهر تبدیل شود.

زاکانی با بیان اینکه یک سال و سه روز است در خدمت شهروندان هستیم، افزود: پیش از این شهرداری در موقعیت دیگری قرار داشت و در تنش مالی قرار گرفته بود، اما این مشکل حل و افق‌ها تغییر کرد. بنا شد در شهر، تحول موزون کالبدی، نرم افزاری و فناورانه داشته باشیم. ادعایی مطرح شد که هر هفته یک پروژه‌ای در مقیاس شهر داشته باشیم و بر اساس آن هفته اول پایانه اکباتان افتتاح شد، پروژه‌ای که ۱۴ سال پیش شروع شده بود و سال ۹۴ به‌بعد تعطیل شده بود. یک کار شبانه روزی را شروع و موفق به تکمیل آن شدیم که به قیمت امروز حدود دو هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

افتتاح بوستان ۱۸ هکتاری در جنوب پایتخت در هفته آینده

وی اظهار کرد: هفته بعد از آن پروژه ادامه یادگار امام (ره) شروع شد، باز شدن انتهای بزرگراه یادگار پیش از این آرزو بود. قبل از آن نیز پروژه بزرگراه شهید بروجردی شروع شده بود که امسال در مقاطع زمانی آبان و بهمن با ۴.۷ کیلومتر بهره برداری می‌شود. همچنین در هفته جاری پنج هزار واحد مسکونی در مناطق ۲ و ۱۶ و ۲۰ کلنگ زنی شد و برای آینده ۱۰ هزار واحد در منطقه ۱۸ آغاز می‌شود و شنبه آینده نیز پارکی بالغ بر ۱۸ هکتار در منطقه ۱۸ افتتاح می‌شود.

شهردار تهران در ادامه گفت: اخیراً در کمیسیون ماده پنج موضوع کن مطرح شد که هزار هکتار آن باغ و ۷۰ هکتار فضای مسکونی است، اما قاعده‌ای که برای این موارد در نظر گرفته شده، مردم را آزار می‌دهد و در واقع به آنها ظلم می‌شود. گره این کار به دست من و شما باز می‌شود.

در هزار هکتار از باغات کن تفرجگاه احداث می‌شود

زاکانی با اشاره به اینکه برای ما مهم است که باغات کن باقی بماند و حق و حقوق مردم ادا شود، گفت: برای این دو امر کسی باید مسئولیت بپذیرد و ما قبول کردیم در سکون بورس تهران شهرداری مسئولیت را بپذیریم و هزار هکتار را برای تفرجگاه شهر در نظر بگیریم و در ۷۰ هکتار دیگر سرانه‌هایی بدهیم که برای مردم صرفه داشته باشد و مدیریت آن هزار هکتار را نیز به مردم بسپاریم.

وی ادامه داد: این افتخاراتی که در حال خلق شدن است به دستان مبارک شما کارمندان خدوم شهرداری انجام می‌شود و مردم باید بدانند کارکنان و مدیران شهرداری و شورا، ید واحدی برای پیشرفت و خدمت به مردم هستند و برای این پیشرفت برنامه دارند.

شهردار تهران با اشاره به اینکه بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه مشارکتی و ظرفیت‌های بی‌نظیری داریم که می‌تواند خطرات تهران را تبدیل به ایمنی و آسایش کند؛ بیان کرد: هیچ مجموعه‌ای از ارکان مسئول در خدمتگزاری، به اندازه شهرداری امکانات برای خدمت ندارد. اگر اراده لازم در شهرداری وجود داشته باشد تهران به گلستان تبدیل می‌شود. باید دست به دست هم و در کنار یکدیگر این گام‌ها را برداریم.

قیمت جهانی طلا افزایش یافت

قیمت طلا امروز جمعه به دلیل کاهش ارزش دلار افزایش یافت اما انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره مانع از افزایش بیشتر شد زیرا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا بر تعهد بانک مرکزی برای مهار تورم تاکید کرد.

قیمت جهانی طلا افزایش یافت

بهای هر اونس طلا تا ساعت ۸ و ۴۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۱۱.۶ درصد افزایش به ۱۷۲۰ دلار و ۵۰ سنت رسید و قیمت طلا در بازار معاملات آتی آمریکا نیز با ۰.۶۸ درصد افزایش به ۱۷۲۱ دلار و ۵۰ سنت رسید.

پاول روز پنجشنبه گفت: فدرال رزرو به شدت متعهد به مبارزه با تورم است و سخنان او مورد انعکاس سایر سیاستگذاران قرار گرفت. انتظار می‌رود بانک مرکزی ایالات‌متحده در ۲۱ سپتامبر نرخ وجوه فدرال را ۷۵ واحد پایه دیگر افزایش دهد. نرخ بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری شمش غیر بازده را افزایش می‌دهد و دلار را تقویت می‌کند.

آمار آمریکایی‌هایی که درخواست‌های جدید برای دریافت مزایای بیکاری ارائه کرده‌اند، هفته گذشته به پایین‌ترین حد خود در سه ماه اخیر رسید که نشان‌دهنده قوی بودن بازار کار است.

بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه نرخ‌های بهره کلیدی خود را به میزان بی‌سابقه ۷۵ واحد افزایش داد و وعده افزایش بیشتر را برای مقابله با تورم داد.

ذخایر اس‌پی‌دی گلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، ۰.۳۰ درصد کاهش یافت و از ۹۷۱.۰۵ تن در روز چهارشنبه به ۹۶۸.۱۵ تن در روز پنجشنبه رسید.

قیمت جهانی طلا افزایش یافت

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۵ درصد افزایش به ۱۸.۶۶ دلار، پلاتین ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۸۸۰.۲۷ دلار رسید و پالادیوم ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۲۱۲۷ دلار و ۵۷ سنت رسید.

قیمت جهانی طلا افزایش یافت

قیمت طلا امروز جمعه به دلیل کاهش ارزش دلار افزایش یافت اما انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره مانع از افزایش بیشتر شد زیرا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا بر تعهد بانک مرکزی برای مهار تورم تاکید کرد.

قیمت جهانی طلا افزایش یافت

بهای هر اونس طلا تا ساعت ۸ و ۴۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۱۱.۶ درصد افزایش به ۱۷۲۰ دلار و ۵۰ سنت رسید و قیمت طلا در بازار معاملات آتی آمریکا نیز با ۰.۶۸ درصد افزایش به ۱۷۲۱ دلار و ۵۰ سنت رسید.

پاول روز پنجشنبه گفت: فدرال رزرو به شدت متعهد به مبارزه با تورم است و سخنان او مورد انعکاس سایر سیاستگذاران قرار گرفت. انتظار می‌رود بانک مرکزی ایالات‌متحده در ۲۱ سپتامبر نرخ وجوه فدرال را ۷۵ واحد پایه دیگر افزایش دهد. نرخ بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری شمش غیر بازده را افزایش می‌دهد و دلار را تقویت می‌کند.

آمار آمریکایی‌هایی که درخواست‌های جدید برای دریافت مزایای بیکاری ارائه کرده‌اند، هفته گذشته به پایین‌ترین حد خود در سه ماه اخیر رسید که نشان‌دهنده قوی بودن بازار کار است.

بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه نرخ‌های بهره کلیدی خود را به میزان بی‌سابقه ۷۵ واحد افزایش داد و وعده افزایش بیشتر را برای مقابله با تورم داد.

ذخایر اس‌پی‌دی گلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، ۰.۳۰ درصد کاهش یافت و از ۹۷۱.۰۵ تن در روز چهارشنبه به ۹۶۸.۱۵ تن در روز پنجشنبه رسید.

قیمت جهانی طلا افزایش یافت

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۵ درصد افزایش به ۱۸.۶۶ دلار، پلاتین ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۸۸۰.۲۷ دلار رسید و پالادیوم ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۲۱۲۷ دلار و ۵۷ سنت رسید.

آخرین اخبار بورس

بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته نیز به حرکت کج‌دار و مریز خود ادامه داد تا در نهایت به کارنامه‌ای بهتر از ۳۳۰ واحد افت در مقیاس هفتگی دست نیابد.

هفته گذشته معامله‌گران به صورت متناوب شاهد رشد و افت شاخص بودند و باوجود حمایت قوی از بازار در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه اما همچنان بورس تهران با افت ۳۳۰ واحدی معادل ۴۹/ ۰ درصد مواجه شد تا به این ترتیب در میانه ماه پنجم سال بازدهی بازار سهام رقم ۳/ ۶ درصد را نشان دهد؛ رقمی که حداقل ۵ درصد کمتر از بازدهی بدون ریسک بازار پول است.

در بازار سهام آنچه در هفته گذشته بار دیگر آزاردهنده بود، وضعیت نامناسب شرکت‌ها و تعدیل‌های منفی پی در پی آنان بود. وضعیت نامناسب اقتصاد کشور به ویژه رکود فرسایشی اخیر در اغلب صنایع مهم موجب شده است اکثر شرکت‌ها مانند ایران خودرو ناتوان از فروش سکون بورس تهران محصولات خود باشند. در این میان کاهش قیمت‌های جهانی نیز بخشی دیگر از بازار را هدف گرفته است که در این بخش شرکت‌هایی نظیر ارفع در هفته گذشته تن به تعدیل منفی دادند. بحران عراق و مشکلات صادرات سیمان به این کشور نیز هفته گذشته دامنگیر برخی شرکت‌های سیمانی بود. ضمن اینکه در همین حال رفتار وزارت نفت نیز در برخورد با شرکت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی در کنار رکود سنگین به عاملی دیگر برای تداوم رکود فعالیت شرکت‌های بورسی بدل شده است.

در این شرایط به نظر می‌رسد بازار باوجود خوش‌بینی‌ها در مورد نتیجه مذاکرات تا پس از گزارش‌های ۶ ماهه و احتمالا تاثیرپذیری از گزارش‌های ۹ ماهه نتواند روند قوی را به نمایش بگذارد.

در بازار چه خبر بود؟
در این میان بازار روز چهارشنبه هفته قبل بازاری با رویکرد متعادل بود که در نهایت به رشد ۵ واحدی شاخص کل منجر شد. شاخص در این روز در نهایت در رقم ۶۶ هزار و ۴۵۱ واحد آرام گرفت. بازار روز چهارشنبه همچنین بازار بسیار کم‌حجمی نیز بود به گونه‌ای که ارزش معاملات در بورس و فرابورس به بیش از صد میلیارد تومان نرسید. در بازار چهارشنبه در گروه فلزی ذوب‌آهن اصفهان برنامه افزایش سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت و ماشین‌آلات اعلام کرد. اکثر فعالان بازار در مورد مقرون به صرفه بودن تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت از محل ماشین‌آلات به دلیل افزایش هزینه استهلاک و کاهش سود تردید دارند. این افزایش سرمایه باید پیش از انجام مجوز سازمان بورس را دریافت کند. در گروه پتروشیمی، معاون پتروشیمی وزیر نفت به مناسب بودن نرخ خوراک ۱۳سنتی تاکید کرد.

منبع: دنیای اقتصاد

بازگشت بورس به مدار سکون

بورس تهران بعد از هفت روز افت پی در پی در تیر ماه، از ابتدای مرداد ماه روند دیگری به خود گرفت و به مدار سکون بازگشت.

به گزارش ایسنا، بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته را در بی انگیزگی و نوسان قیمت ها سپری کرد و با پدیده ی” سکون” مواجه شد به طوری که در این هفته قیمت شاخص بورس در محدوده ی کمی نوسان کرد و حجم و ارزش معاملات نیز با کاهش مواجه شد.

همچنین فعالیت نوسان گیران در بورس شدت گرفت و سهامداران با بی انگیزگی و احتیاط نسبت به خرید و فروش در این بازار اقدام کردند به طوری که در هفته گذشته تعداد خریداران تنها با رشد ۲ درصدی مواجه شد.به این ترتیب عارضه “کم واکنشی” بورس و در پیش گرفتن روند افتان و خیزان و فعالیت گسترده نوسان گیران موجب ماندگاری شاخص در کانال ۶۶ هزار واحدی و درجا زدن آن شد.

انتظار سهامداران برای مشاهده آثار لغو تحریم ها و اجرایی شدن توافق هسته ای مهم ترین دلیل رفتار این روزهای بورس عنوان می شود. علاوه بر اینکه رکود حاکم بر اقتصاد و ادامه ابهامات اقتصادی بر بی واکنشی سهامداران افزوده و موجب در پیش گرفتن رفتار منفعالانه از سوی برخی از آنها در این شرایط شده است.

این شرایط موجب شده است که در کنار فعالیت برخی نوسان‌گیران، سهامداران بلندمدت تر بازار از خرید و فروش سهم دست کشیدند و منتظر آثار توافق هسته ای و لغو تحریم ها در بورس طی ماه های آینده بمانند.با این حال فعالیت نوسان گیران در بورس و حرکت خلاف جهت حقوقی‌ها با روند بازار و تمایل آنها به خرید در مقابل میل حقیقی ها به فروش موجب شد تا شاخص بورس در هفته مورد گزارش به افت ۳۳۰ واحدی بسنده کند.

افت نیم درصدی شاخص بورس در هفته گذشته و رسیدن به کانال ۶۶ هزار و ۴۵۱ واحدی موجب شد تا بازدهی بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون در سطح ۶.۳ درصدی متوقف شود.

در این هفته بی‌رمقی و بی‌انگیزگی بورس در ارزش و حجم معاملات نیز تاثیر گذاشت به طوری که حجم معاملات تنها ۸ درصد رشد کرد و ارزش معاملات نیز به رشد ۶۸ درصدی بسنده کرد یعنی در مجموع ۲ هزار و ۷۲۹ میلیون سهم به ارزش ۸ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان در تالار شیشه‌ای داد و ستد شد.در این میان دفعات معاملات با کاهش مواجه شد و تعداد سهامداران نیز به رشد ۲.۴ درصدی بسنده کرد.

بازار سرمایه، چشم انداز مثبتی ندارد

فعال بازار سرمایه گفت: بازار بورس همچنان بقایای ترس و بی‌اعتمادی را در بین سهامداران خود احساس می‌کند و با توجه به شرایط کلی اقتصاد در گزارشات ۶ ماهه شرکت‌ها، انتظار تغییری چشم‌گیر نمی‌رود.

محمدرضا گیوکی فعال بازار سرمایه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص روند بازار سرمایه در هفته گذشته گفت: بورس تهران از ابتدای این هفته روندی نوسانی در پیش گرفته و یک روز با صعود قیمت‌ها و روز بعد با نزول شاخص مواجه می‌شد، رکود دامنه‌دار بورس تهران و ادامه روند نزولی موجب شده تا علاوه بر کاهش متغیرهای مهم بازار سرمایه همانند افت قیمت بازار، کاهش تقاضای مداوم ،افزایش زیان سهامداران، شرکت‌های بزرگ بورسی نیز با کاهش معنادار تعداد و ارزش رو به رو شده است.

وی در این باره ادامه داد: بورس تهران دوباره در فاز منفی فرو رفته و هنوز نشانه‌ای از ورود نقدینگی جدید به بازار نیست، در واقع بازار سرمایه کشور حرکتی خلاف دوران گذشته خود پیش گرفته و علی رغم فرا واکنشی سال‌های اخیر از در جا زدن رنج می‌برد و دچار نوعی کم‌تحرکی و بی‌تفاوتی شده است.

گیوکی در توضیح دلیل بی‌تحرکی بازار نسبت به اخبار پیش رو گفت: برگزاری مجامع و تقسیم سود پایین، فروش‌ حقوقی‌ها، تردید در عملکرد حقیقی‌ها درخصوص رفع تحریم‌ها و حضور پررنگ نوسان‌گیران در بازار سرمایه از سیگنال‌هایی است که در روزهای پایانی هفته بازار را با این حالت همراه کرده است. همچنین عملکرد سه ماه اول سال جاری اغلب شرکت‌های بازار سرمایه نشان دهنده رکود گسترده در اقتصاد ایران است، مشکلات سرمایه ، کاهش تولید و فروش و کاهش تقاضا برای محصولات و خدمات کاملاً مشهود است.

فعال بازار سرمایه تصریح کرد:همچنین بعد از برگزاری مجامع مشاهده شد که بخش قابل توجهی از شرکت‌ها در برآورد میزان سودآوری خود با مشکل مواجه شدند و در پایان سال، نتوانستند سود مورد نظر خود در ابتدای سال را پوشش دهند. افزایش هزینه‌ها، مشکلات فروش و کمبود نقدینگی از جمله مهم‌ترین مسائلی بود که نشان می‌داد شرکت‌ها با کاهش سودآوری مواجه شده‌اند اما با این وجود بسیاری از شرکت‌ها نمی‌خواستند وضعیت نامناسب کسب و کار خود را نشان دهند، در نتیجه با استفاده از تمام اندوخته‌های خود از جمله سودهای انباشته سعی بر ثابت نگه‌داشتن سود نقدی نسبت به دوره‌های مشابه قبلی کردند.

وی در این باره تاکید کرد: این امر به خودی خود آن‌ها را هنگام پرداخت سودهای نقدی با مشکل مواجه خواهد ساخت و موجب بی اعتمادی سهامداران خواهد شد و سهامداران را در لاک احتیاط فرو می‌برد.

گیوکی با بیان بهبود شرایط بورس در ماه‌های آینده یاد آور شد: عده‌ای از سهامداران منتظرند با بهبود وضعیت بورس در ماه‌های آینده بخشی از زیان‌های خود را جبران کنند که این موضوع دلیل دیگری است که بورس تهران در این مقطع روندی خنثی در پیش گرفته و با صف‌های سنگین خرید یا صف‌های فروش مواجه نشده و منتظر بهبود اوضاع در روزها و ماه‌های آینده است.

فعال بازار سرمایه در خصوص تاثیر بی اعتمادی سهامداران بر روند بورس اظهار داشت: واقعیت امر این است که بازار بورس همچنان بقایای ترس و بی اعتمادی را در بین سهامداران خود احساس می‌کند و با توجه به شرایط کلی اقتصاد انتظار تغییری چشم گیر، در گزارشات ۶ ماهه شرکت‌ها نیز نمی‌رود.

گیوکی در پایان خاطر نشان کرد: اما به طور کل امید است تا پایان سال جاری با بهبود وضعیت رکود بخش اقتصادی روند منفی بازار سرمایه و رفتارهای منفعلانه‌ی فعالان بازار بنا به دلایل ذکر شده، به انتهای خود برسد و شاهد خرید و فروش‌های متعدد و پرحجمی در ارزش‌های بالا در بازار باشیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.