ضمانت اجرایی سفته چیست؟


نمونه سفته پرشده حسن انجام کار

ضمانت اجرایی سفته چیست؟

سندی است که ضامن ( بانک) تضمین انجام تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی ( مشتری یا مضمون عنه) را در مدت معینی برای موضوع خاص در قبال ذینفع ( مضمون له) بعهده میگیرد.

انواع ضمانتنامه های ریالی

1- ضمانت نامه های پیمانکاری:

ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایده عبارت از تعهدی است که بانک به درخواست شرکت کننده در مناقصه/مزایده و به نفع طرفی که اشخاصی را برای شرکت در یک مناقصه/مزایده دعوت کرده است صادر می نماید. درصورت کوتاهی برنده مناقصه/مزایده از انجام تعهداتی که درشرایط مناقصه/ مزایده ذکر گردیده و در پیشنهاد تسلیم شده خود به عهده گرفته است، مبلغ تعیین شده در ضمانت نامه به ذینفع پرداخت می گردد.

ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد عبارت از تعهدی است که بانک درصورت کوتاهی پیمانکار یا متعهد (مضمون عنه) در انجام درست تعهدات ناشی از قرارداد، و بر اساس اعلام کارفرما به بانک، معادل مبلغ ضمانت نامه، به وی پرداخت نماید.

ضمانت نامه برای استرداد پیش پرداخت تعهدی است از سوی بانک جهت پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به کارفرما (ذینفع) درصورت کوتاهی پیمانکار (مضمون عنه) از باز پرداخت وجهی که به هنگام عقد قرارداد از سوی کارفرما به وی پرداخت شده است.

عبارت است از ضمانت نامه ای که بانک به استناد قرار داد اصلی بین کارفرما و پیمانکار برای پیمانکار صادر میکند.کارفرما مکلف است به تناسب پیشرفت کار و بر اساس صورت وضعیت ارائه شده در مقاطع مشخص وجوهی را به پیمانکار پرداخت نماید و کارفرما علاوه بر ضمانت نامه هائی که تا این مرحله دریافت نموده است در هر مرحله پرداخت درصد مشخصی از آن را به منظور اطمینان از حسن اجرای تعهدات کسرو نگهداری می نماید تا درصورت تحویل قطعی وعدم وجود نواقص آن را به پیمانکار مسترد نماید و پس از تحویل موقت، کارفرما ممکن است از پیمانکار ضمانت نامه استرداد کسورات انجام شده را مطالبه کند تا بتواند وجوه انباشته شده از محل کسوراتی که در هر مرحله پرداخت نگهداری نموده است را به پیمانکار پرداخت نماید.

2- ضمانتنامه غیر پیمانکاری

این نوع ضمانتنانه در رابطه با دیون محقق شده ای که برای پرداخت آنها تقاضای مهلت شده، ولی طلبکار، اعطای مهلت پرداخت بدهی را مشروط به ارائه ضمانتنامه بانکی می نماید، صادر می شود. بنابریان با صدرو ضمانتنامه تعهد پرداخت، صرفاٌ تاریخ پرداخت دین محقق شده به تعویق می افتد بعبارت دیگر ضمانتنامه هایی که بابت قراردادهای خرید کالا، خدمت و سایر مواردی که دین ضمانتخواه در مقابل ذینفع محقق شده باشند، صادر می گردد، ضمانتنامه تحقق پرداخت محسوب می گردد که شامل انواع زیر می باشد:

ضمانت نامه جهت پرداخت حقوق گمرکی و ترخیص کالا ، عبارت است از ضمانت نامه ای که بانک برای ترخیص کالاهای وارداتی از کشور های دیگربه نفع گمرکهای کشور و بنا به تقاضای وارد کننده کالا صادر می نماید.

به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ( به دلیل فاسد شدن کالا و یا سایر مشکلات ) متناسب با سود وعوارض گمرکی جهت ترخیص کالا اینگونه ضمانتنامه صادر می شود.

این ضمانتنامه برای تضمین بازگشت مشمولان نظام وظیفه عمومی که از کشور خارج می شوند، به نفع سازمان نظام وظیفه صادر می گردد.

این نوع ضمانتنامه ها عمدتاٌ دارای فرم خاصی نیستند و طبق متن مورد نظر ذینفع و به درخواست متقاضی به منظور تضمین موارد خاص مانند تضمین تقسیط بدهی های مالیاتی، بیمه ای و تامین اجتماعی، وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و. صادر می گردد.

بمنظور حصول اطمینان ذینفع از انجام صحیح و به موقع تعهدات) طبق قرارداد) توسط متعهد ، ضمانتنامه حسن انجام تعهد صادر میشود. موضوع ضمانتنامه های حسن انجام تعهد غیر پیمانکاری ، بسیار متنوع است و در قبال اخذ وثایق با نقد شوندگی بالا صادر می گردد.

ارکان ضمانتنامه:

میزان سپرده نقدی:

می باشد. قابل توضیح است که در برخی از موارد مانند ضمانت نامه های شرکت در مناقصه نیازی به اخذ سپرده نقدی نمی باشد.

وثایق ضمانت نامه:

1- وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی و اوراق مشارکت یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار، یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی یا حساب سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها

4- سفته با دو امضاء قابل قبول بانک ـ اموال غیرمنقول و برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالاـ سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند

قرارداد ضمانت نکته های کاربردی

دفتر وکالت

قانون برای مردم نوشته می شود و به تصویب قانونگذار می رسد. نگارش قانون باید چنان روشن و روان باشد که در تنظیم قراردادها در هر زمینه‌ای بتوان از آن بهره برداری کرد و در صورت پیدایش اختلاف میان طرفین قرارداد دادگاه ها بتوانند به راحتی آن را اجرا یا تفسیر کنند.در کشور های پیشرفته، قانون برای مردم و در خدمت جامعه است اما در جامعه های واپس گرا، مردم در خدمت بنیان های برخاسته از دورانهای گذشته اند که لباس قانون بر آنها پوشانده می شود.

آنچه در خصوص عقد ضمان (ضمانت) در قانون مدنی آمده است کاراییلازم را نداشته و با توجه به اقتضائات و نیازهای جامعه، در عمل، مقررات قانون تجارت (مواد ۴۰۲ تا ۴۱۱) در قراردادها حاکم است. اگر بخواهیم به زبان ساده بیان کنیم، قانون مدنی می‌گوید: اگر شما از کسی ضمانت کردی، به تنهایی مسئول پرداخت هستی و آن کسی که از او ضمانت کرده ای، مسئولیتی ندارد و دین از گردنش ساقط شده است. در اصطلاح حقوقی، ضمان مقرر در قانون مدنی، از نوع “نقل ذمه” است. اما همچنان که در جامعه و به خصوص قراردادهای بانکی مشاهده می‌کنیم چنین چیزی منسوخ است؛ بانک ها و موسسات مالی به گونه دیگری عمل می کنند (ضمان تضامنی)

به طور کلی در اغلب قراردادها، ضمانت از نوع ضمان تضامنی است؛ بدین نحو که با انعقاد قرارداد ضمانت، بدهکار اصلی بری نمی‌شود و عقد ضمان موجب انتقال دین نیست. در کتابهای حقوقی، اصطلاحا، تحت عنوان “ضم ذمه” مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به زبان ساده تر، بدهکار اصلی و ضامن، هر دو متضامناً مسئول پرداخت دین هستند و بانک (یا اصطلاحا مضمون له) این حق را دارد که برای وصول طلب خود به هر یک از بدهکار اصلی یا ضامن مراجعه کند. عقد ضمان مقرر در قانون تجارت، بر پایه ضم ذمه، و دارای مفهوم تضمین می باشد بی آنکه نیازی به شرط صریح یا ضمنی در قرارداد ضمانت باشد. بنابراین باید گفت که در تفسیر قراردادهای ضمانت، قانون تجارت مواد ۴۰۲ (ضمان ساده) و ۴۰۳ (ضمان تضامنی)، و در صورت لزوم، اصول کلی مربوط به قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی حاکم است و نه آنچه تحت عنوان عقد ضمان در قانون مدنی بیان شده است.

ماده ۴۰۲ قانون تجارت: «ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدوا به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.»

ماده ۴۰۳ قانون تجارت: « در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق ضمانت اجرایی سفته چیست؟ قراردادهای خصوصی، ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب، برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند.»

در حقوق ایران تضامنی بودن تعهد را همیشه باید خلاف اصل دانست. زیرا تفکیک بین امور تجاری و مدنی به ترتیبی که در حقوق های خارجی وجود دارد در حقوق ما وجود ندارد. مضافاً اینکه ماده ۴۰۴ قانون تجارت، تضامنی بودن تعهداتی را که دارای بدهکاران متعدد است نیازمند قرارداد خصوصی دانسته است. بنابراین شرط تضامن باید صریح و بدون ابهام در قرارداد طرفین ذکر شده و یا آن که قانون رأسا تضامنی بودن تعهد را پیش بینی کرده باشد.

مسئولیت تضامنی رابطه ای است میان طلبکار و بدهکاران و بر پایه آن، طلبکار می تواند همه طلب خود را از یکی از بدهکاران وصول کند.هر یک از بدهکاران که همه بدهی را به طلبکار پرداخت کند حق دارد نسبت به مازاد سهم خود از دین به سایر بدهکاران مراجعه و تقاضای استرداد مبلغی را که از سوی آنان به بستانکار پرداخت کرده است بنماید. در اینصورت، بدهکاران در مقابل بدهکاری که همه دین را پرداخت کرده است مسئولیت تضامنی ندارند و مسئولیت آنان بر پایه اصل کلی، جنبه نسبی دارد.

ماده ۲۴۱ قانون مدنی این حالت از ضمانت را پیش بینی کرده است: «ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه به واسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد.»

همین اندیشه در قراردادهای پیمانکاری که کارفرما از پیمانکار در برابر پیش پرداخت هایی که می کند و یا به منظور حسن انجام تعهدات ضمانت نامه می گیرد وجود دارد.

امروزه بیع به شرط رهن رایج است و معمولاً پس از وقوع بیع، مبیع به عنوان رهن و وثیقه برای پرداخت همه یا باقیمانده ثمن در رهن بایع قرار می‌گیرد.

با توجه به تبعی بودن تعهد ضامن نسبت به تعهد بدهکار اصلی، ضامن همانند بدهکار اصلی از ایراداتی که مربوط به بدهی اصلی است برخوردار می شود.

ماده ۲۴۹ قانون تجارت برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها را در مقابل دارنده برات دارای مسئولیت تضامنی دانسته است. این ماده همچنین ضامنی را که از برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس ضمانت کرده با کسی که از او ضمانت کرده است دارای مسئولیت تضامنی می‌داند. هرگاه دارنده برات یا سفته یا چک بخواهد از این حق استفاده کند، طبق ماده ۲۸۶ قانون تجارت بایستی در ظرف مدت یک سال از تاریخ واخواست (اصلاحی سال ۱۳۵۸) اقامه دعوا کند. رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۳۷۴هیئت عمومی دیوان عالی کشورمهلت یکسال مقرر در ماده ۲۸۶ را تنها برای ظهرنویسی در نظر گرفته و آن را شامل ضامن ندانسته است. اطلاق این رأی، درست به نظر نمی‌رسد زیرا اگر ضامن از ظهرنویس ضمانت کرده باشد باید از حق استناد به مرور زمان مذکور در این ماده برخوردار باشد ولی اگر ضمانت اجرایی سفته چیست؟ ضامن از متعهد سند تجاری ضمانت کرده باشد در این صورت، مشمول ماده ۲۸۶ قانون تجارت نخواهد بود و تا زمانی که تعهد صادر کننده سند تجاری مشمول مرور زمان قرار نگرفته است دعوی دارنده سند تجاری علیه ضامن نیز قابل پذیرش می باشد.

نحوه به اجرا گذاشتن سفته ضمانت

نحوه به اجرا گذاشتن سفته ضمانت

در این مقاله قصد داریم به صورت جامع شما را با دادخواست مطالبه وجه سفته آشنا کنیم، همچنین نحوه اجرا گذاشتن سفته را نیز با یکدیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

مطالبی که در این صفحه خواهید خواند:

نحوه اجرا گذاشتن سفته

همانطور که میدانید سفته یکی از اسناد تجاری می باشد که افراد طی آن باید در زمان مشخص شده و یا عندالمطالبه مقدار وجه نوشته شده در سفته را بپردازند، برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با سفته مقاله ی سفته چیست را مطالعه فرمایید. حال که با سفته اشنا شدیم بیایید نحوه اجرا گذاشتن سفته را با یکدیگر مورد بررسی قرار دهیم.

به مطالبه‌ی قانونی سفته واخواست یا اجرا گذاشتن سفته می‌گویند که به گواهی عدم پرداخت چک شباهت بسیار زیادی دارد. پیشنهاد میکنیم مقاله ی وکیل چک در تهران را حتما مطالعه فرمایید. گاهی اوقات ممکن است فردی که سفته ای را برای مدت مشخص به یک فرد دیگری داده، مقدار وجه سفته را در مدت معلوم شده پرداخت نکند، در این صورت فرد دارنده سفته میتواند اقدام به اجرا گذاشتن سفته کند.

واخواست کردن و یا اجزا گذاشتن سفته باعث می شود تا سفته به عنوان یک سند از مزیت هایی تجاری بودن بهره مند شود. مطالبه سفته و یا اجرا گذاشتن سفته بدون واخواست آن به معنی انصراف دارنده از مزیت های تجاری سفته، مثل اقامه دعوای مطالبه علیه ظهرنویسان و یا عدم پرداخت خسارت احتمالی جهت توقیف اموال صادرکننده، می باشد.

از این رو مطالبه سفته واخواست نشده مانند تمام اسناد عادی از طریق اقامه دعوی در دادگاه انجام می پذیرد، با این تفاوت که این دعوا تنها علیه صادرکننده قابل طرح است و امکان مطالبه وجه سفته از ضامن و ظهرنویس ها وجود نخواهد داشت.

برای اجرا گذاشتن سفته و مطالبه وجه سفته کارفرما می تواند ابتدا خسارت خود را برآورد کرده و به دادخواست ضمیمه کند و یا اینکه ابتدا دادخواست مطالبه وجه بدهد و بعد از آن تقاضای اظهارنظر کارشناسی برای برآورد خسارت وارد شده را بپردازد.

مدت زمان به اجرا گذاشتن سفته

سفته ای که دارای تاریخ می باشد دارنده سفته باید در تاریخ ذکر شده در سفته مبلغ آن را مطالبه کند و زودتر از موعد نمی تواند مبلغ را از صادرکننده درخواست کند. چنانچه دارنده زمان موردنظر مبلغ را درخواست نکند حق او محفوظ می باشد.

با توجه به وجود بانک ها در جامعه ی امروزی و ضرورت مراوده افراد با آنها، وجود قوانین ومصوبات و بخش نامه های پیچیده مربوط به بانک ها، موجب شده شاخه تخصصی حقوقی وکیل بانکی ایجاد شود.

طبق قانون سفته 1401: چنانچه دارنده سفته بخواهد علاوه بر صادرکننده علیه ضامن ها و ظهرنویس ها نیز اقدام کند می بایست تا 10 روز سفته را واخواست نموده و تا یک سال بعد از آن اقامه دعوی کند وگرنه حق او فقط در خصوص صادرکننده باقی خواهد ماند

برای اجرا گذاشتن سفته به کجا باید مراجعه کرد

برای اجرا گذاشتن سفته به کجا باید مراجعه کرد

حال ممکن است این سوال برای شما عزیزان پیش بی آید که برای اجرا گذاشتن سفته به کجا ضمانت اجرایی سفته چیست؟ باید مراجعه کرد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم با توجه به اینکه سفته یک سند تجاریاست برای وصول آن می توانید علاوه بر مراجع قضایی از طریق اجرای ثبت نیز اقدام کنید.

چنانچه مبلغ درج شده در سفته کمتر از 20 میلیون تومان باشد از طریق شورای حل اختلاف قابل بررسی و رسیدگی است و مبلغ بالای 20 میلیون تومان دادگاه حقوقی صالح می باشد.

وصول مطالبات در این زمینه به این معنی می باشد که شما پولی را که به عنوان وام و یا دین به کسی دادید طلب میکنید و درخواست باز پس گیری می کنید، برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با وصول مطالبات مقاله وصول مطالبات یعنی چه را مطالعه فرمایید.

برای اینکه دارنده بتواند از طریق مراجع قضایی برای به اجراگذاشتن سفته اقدام کند باید نسبت به تنظیم دادخواست اقدام نماید، در صورتی که دارنده توسط دادگاه محق شناخته شود و صادرکننده همچنان مبلغ را پرداخت ننماید و اعسار او نیز ثابت نشود فرد بازداشت خواهد شد.

اجرای سفته از طریق اداره ثبت

یکی از راه های اجرا گذاشتن سفته اجرای سفته از طریق اداره ثبت می باشد، همانطور که بالاتر نیز گفته شد، شما میتوانید از طریق اداره ثبت اقدام به اجرا گذاشتن سفته کنید. در این روش ابتدا دارنده سفته باید وجه سفته را از صادرکننده مطالبه نماید. در صورت مطالبه نمودن و عدم پرداخت آن در سررسید دارنده باید ظرف مدت 10 روز واخواست تنظیم نماید. واخواست یا اعتراض عدم پرداخت باید در فرمهای مخصوص تنظیم گردد.

اجرای سفته از طریق شورای حل اختلاف

اجرای سفته از طریق شورای حل اختلاف

یکی دیگر از روش های اجرا گذاشتن سفته، اجرای سفته از طریق شورای حل اختلاف می باشد. در این روش فرد دارنده سفته به شو.رای حل اختلاف مراجعه کرده و درخواست خود را به شورا تقدیم میکند، بازرسان با بررسی مدارک و اسناد موجود به صحت و درستی سفته، رای حکم جلب فرد را صادر میکنند. برای انجام این کار پیشنهاد میکنیم حتما از یک وکیل حرفه ای در زمینه دعاوی اجرا گذاشتن سفته مشاوره بگیرید.

نحوه به اجرا گذاشتن سفته ضمانت

نحوه به اجرا گذاشتن سفته ضمانت اینگونه است که خودتان و یا از طریق وکیل جهت تنظیم دادخواست مطالبه سفته اقدام می کنید و سپس آن را از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت می کنید تا بعد از تعیین شعبه و وقت رسیدگی جهت دفاع در وقت مقرر حاضر شوید. البته برای اینکه بتوانید از کلیه حقوق قانون تجارت بهره‌مند شوید بهتر است ظرف ده روز از تاریخ سررسید سفته، آن را واخواست نمایید و سپس به طرح دعوی مطالبه وجه سفته بپردازید.

اجرا گذاشتن سفته عندالمطالبه

یکی از انواع سفته، سفته عندالمطالبه می باشد. در سفته عندالمطالبه فرد گیرنده ی سفته میتواند در هر زمانی که خواست اقدام به دریافت وجه سفته کند. حال برای به اجرا گذاشتن سفته عندالمطالبه نیز باید بگوییم ابتدا فرد دارنده به دفتر ثبت الکترونیکی مراجعه کرده و دادخواست خود در زمینه دریافت و مطالبه وجه سفته را تنظیم میکند. برای این کار پیشنهاد میکنیم از یک وکیل خبره در این زمینه راهنمایی بگیرید.

قبل از اجرا گذاشتن سفته پیشنهاد میکنیم با یک وکیل سفته حرفه ای مشورت کنید، شما میتوانید در لیست اسامی وکلای پایه یک دادگستری تهران یکی از وکیل های فوق حرفه ای وکالت تهران را انتخاب نمایید.

نحوه اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ

نحوه اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ

با توجه به آنچه گفته شد بعد از صدور سفته بدون تاریخ امکان دریافت وجه آن وجود دارد اما چون سفته بدون تاریخ دیگر یک سند تجاری محسوب نمی شود و یک سند عادی به حساب می آید ، برای مطالبه آن دیگر امکان شکایت و ادعای بلامحل بودن وجود ندارد از این رو برای مطالبه سفته بدون تاریخ تنها می توان به طریق حقوقی اقدام کرد.

دادخواست مطالبه وجه سفته

همانطور که بالاتر نیز گفته شد دادخواست مطالبه وجه سفته از روش های متفاوت امکان پذیر می باشد.در این بخش نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته را برای شما عزیزان قرار داده ایم.

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته
خواهان : …………

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن:

تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و مطالبه وجه سفته (سه فقره) به مبلغ بیست میلیون ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت پرداخت به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

1- فتوکپی مصدق سفته ها

متن دادخواست مطالبه سفته
ریاست محترم دادگاه

احتراما به وکالت از خواهان به استحضار می رساند:

خوانده فوق به موجب سه فقره سفته به شماره های …… و …….. هرکدام به مبلغ 100/000 ریال و 131/059 به مبلغ دو میلیون ریال جمعا دویست و بیست میلیون ریال به موکل بدهکار می باشد که علیرغم مراجعات مکرر حاضر به پرداخت دین و بدهی خود نمی باشد علیهذا از دادگاه محترم صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ یاد شده و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت پرداخت وجه به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعا می باشد.

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از شورای حل اختلاف

در بخش زیر نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از شورای حل اختلاف را قرار داده ایم:

شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك

خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن
مطالبه وجه سفته به ميزان “تا ده میلیون ريال” ريال به انضمام كليه خسارات قانوني با قرار تأمين خواسته
دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق :1-سفته، 2-واخواست نامه.
رياست محترم شورای حل اختلاف “نام شهرستان محل اقامت خوانده”
باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

به موجب كپي مصدق……فقره سفته تقديمي به شمارة/شماره هاي خزانه داريكل……….سري……….اينجانب……….مبلغ……..ريال از خوانده رديف اول به عنوان متعهد و خوانده/خواندگان رديف دوم/ به بعد بعنوان ظهرنويس طلبكارم. نظر به اينكه آنان با وصف مراجعات مكرر حلول اجل و سررسيد از تأديه و پرداخت آن خودداري مي كنند فلذا مستنداٌ به مواد 198 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني و 249 و307و 309 قانون تجارت صدور حكم به محكوميت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ خواسته به ميزان “تا ده میلیون ريال” ريال به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانب مورد استدعاست.بدواً نيز صدور قرار تأمين خواسته و اجراي فوري آن وفق بند ( ج ) از ماده 108 و 117 قانون مارالذكر تقاضا مي شود .

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته و اعسار از هزینه

وکیل یا نماینده قانونی :

تعیین خواسته و بهای آن:

دلائل و منضمات دادخواست :

ریاست محترم مجتمع قضائی( دادگستری )…..

با سلام و دعای خیر– احتراما به استحضار عالی می رساند:اینجانب به موجب یک فقره سفته بر به شماره خزانه داری کل……به سر رسید……مبلغ…….ريال از خوانده محترم طلبکارم که به علت عدم تادیه منجر به صدور واخاست نامه گردیده است.

لذا با تقدیم این دادخواست مستندا به مواد ۳۰۴ ، ۳۰۷ ، ۳۰۸ و ۳۰۹قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ…..ريال و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد استدعاست.

نمونه دادخواست تامین خواسته سفته

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند:
1- به موجب یک فقره سفته واخواست شده به شماره خزانه داری کل ………………. سـرى …………………… مبلغ ………………….. که فتوکپی آن به پیوست تقدیم است و در وجه اینجانب صادر شده است، خواندگان به ترتیب متعهد و ظهرنویس مزبور در سررسید معین مبلغ آن را پرداخت ننموده اند که به علت عدم تأدیه، سفته مذکور واخواست گردیده است.
2- اینک وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 292 قانون تجارت صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن حسب ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی و سپس ابلاغ قرار استدعا می شود.

حکم اجراییه سفته

حکم اجراییه سفته

حکم اجراییه سفته به این صورت می باشد که در آن پس از درخواست خواهان جهت صدور اجراییه مدیر دفتر شعبه اجراییه را صادر و به خوانده ابلاغ می نماید و به او ده روز مهلت جهت معرفی اموال خود داده می شود. در صورتی که خوانده ظرف این مدت اقدام به معرفی اموال جهت پرداخت بدهی خود نکند با درخواست خواهان پرونده اجرایی تشکیل شده و به واحد اجرای احکام ارسال میشود.

هزینه اجرا گذاشتن سفته

حال ممکن است این سوال برای شما عزیزان پیش بی آید که هزینه اجرا گذاشتن سفته چقدر است. هزینه به اجرا گذاشتن سفته بسته به مبلغ درج شده در سفته دارد و مبلغ واحدی در این خصوص نیست. مبالغی که باید برای به اجراگذاشتن سفته بپردازید علاوه بر هزینه ثبت دادخواست که 3 درصد می باشد، 2درصد مبلغ درج شده در سفته به عنوان هزینه واخواست می باشد.

تفاوت واخواست و دادخواست سفته

برای گفتن تفاوت واخواست و دادخواست سفته باید بگوییم واخواست سفته به معنای مطالبه رسمی وجه سفته است. یعنی وقتی دارنده سفته می‌خواهد به صورت رسمی، صادرکننده یا ظهرنویسان و ضامن ‌های سفته را مورد تعقیب حقوقی قرار دهد؛ در اولین فرصت باید سفته را واخواست کند.

اما دادخواست میتواند مطالبه غیر رسمی نیز باشد. در دادخواست سفته، رای ارسال اظهارنامه برای یک شخص، فرم اظهارنامه در سه نسخه تنظیم و ارسال می گردد. در صورتیکه تعداد متعهدین اصلی یعنی کسانی که سفته را پرداخت کرده اند از یک شخص بیشتر باشد برای هر یک از متعهدین به صورت جداگانه و با نام و نشانی اظهارنامه مستقلی تهیه و ارسال می گردد.

پیشنهاد میشود: مقالات حقوقی رایگان

سوالات متداولدادخواست مطالبه وجه سفته چگونه است؟

به مطالبه‌ی قانونی سفته واخواست یا اجرا گذاشتن سفته می‌گویند که به گواهی عدم پرداخت چک شباهت بسیار زیادی دارد و داخل مقاله به صورذت جامع ذکر شده است.حکم اجراییه سفته چیست؟

حکم اجراییه سفته این می باشد که پس از درخواست خواهان جهت صدور اجراییه مدیر دفتر شعبه اجراییه را صادر و به خوانده ابلاغ می نماید و به او ده روز مهلت جهت معرفی اموال خود داده می شود.هزینه اجرا گذاشتن سفته چقدر است؟

لاوه بر هزینه ثبت دادخواست که 3 درصد می باشد، 2درصد مبلغ درج شده در سفته به عنوان هزینه واخواست می باشد.

وصول مطالبات – سفته

در این مطلب با کلیه ضوابط سفته، نحوه وصول آن، مجازات تخلف، ضمانت بانکی و انواع سفته آشنا می‌شوید.

سفته سندی است که به سبب آن امضاء کننده تعهدی مبنی بر این می دهد تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه و تاریخ نیز باشد.

دانستنی‌های قانون سفته

امروزه در اقتصاد، سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می‌کند و به ویژه شرکت‌های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک‌ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می‌سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آن‌ها به شمار می‌رود.

سفته، نامی است که حتما بار‌ها آن را شنیده اید و به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید. چون سفته از اسناد لازم الاجراست، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

حتما دیده اید که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشی که بساط سیگار، سیمکارت اعتباری، شارژ موبایل و کارت اینترنت را پهن کرده است، می‌فروشند و این عبارت را که «سفته موجود است» خیلی جا‌ها دیده اید و لابد پیش خود فکر کرده اید که «عجب، سفته چه وسیله خوبی است که هرکس می‌تواند هرگاه اراده کند، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بیندازد» و بعد حتما به این مساله فکر کرده اید که سفته در مقابل چک، با سختی‌هایی که برای گرفتنش از سیستم بانکی دارد، چقدر به دردبخور است.

یکی از شهروندانی که برای دریافت یک وام ۲ میلیون تومانی از یک بانک به گفته خودش، ۴ ماه به دنبال یک ضامن دارای چک می‌گشت، می‌گوید: مشابه همین وام را از یک مرکز اقتصادی دیگر گرفتم که برای ضمانت، سفته هم قبول می‌کرد.

همه این‌ها را حتما می‌دانید و حتما بار‌ها با آن برخورد کرده اید، اما شاید آن روی سکه را کمتر دیده اید که سفته یک سند معتبر اقتصادی است که به دلیل نشناختن جایگاه آن، بسیاری از مردم را دچار مشکل کرده است.

اگر سری به دادگاه‌ها بزنید، متوجه می‌شوید ناآشنایی با قانون سفته و این تفکر که سفته ابزاری سهل الوصول است و تبعاتی ندارد، برای مردم چه مشکلاتی ایجاد کرده است.

بد نیست بدانیم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی گردد و این سند از قدیم در آن جا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپایی معتقدند سفته پیش از برات و دیگر اسناد تجاری استفاده می‌شده است.

ظهور سفته در ایران هم به زمان تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمی گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می‌شود.

حقوقدانان ایران نیز گاه از سندی سخن می‌گویند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند، اما اذعان می‌کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد حواله نزدیک است، اما امروزه در اقتصاد، سفته به عنوان وسیله‌ای اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می‌کند و حتی شرکت‌های بزرگ با صدور آن نزد بانک‌ها، مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می‌کنند.

همچنین از سفته می‌توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیر نقدی استفاده کرد و این امر در معاملات کالا‌های مصرفی بسیار معمول است و شاید همین عمومیت است که شما می‌بینید سفته همه جا به فروش می‌رسد.

البته بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می‌کنند و به این منظور، در مقابل پرداخت وام به مشتری، از او سفته مطالبه می‌کنند.

در قرارداد‌هایی که شرکت‌ها و موسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می‌کنند، سفته وسیله‌ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد از سوی آنان است.

دانستنی‌های قانون سفته

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر امضاء یا مهر، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد.

پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این، طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است.

نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، علاوه بر این‌ها، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل».

سفته بدون نام، حالتی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند یا خودش برای گرفتن در سررسید اقدام یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.

عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، اما اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن که می‌تواند با پشت ‌‌نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد.

انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، مثلا اگر روی سفته‌ای درج شده باشد «ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.

اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته‌ای که واخواست یا اعتراض تادیه نشدن نامیده می‌شود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می‌کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند.

در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی‌شود.

اجرای اسناد رسمی: چون سفته از اسناد لازم الاجراست، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

مراجع قضایی دادگستری: دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا همه مسئولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

سفته حسن انجام کار چیست؟

سفته سندی تجاری است که شخص صادر کننده آن متعهد می‌شود که مبلغ معینی را در زمان مشخص به فرد گیرنده سفته پرداخت کند.

سفته حسن انجام کار چیست؟

وقتی کارفرمایی اقدام به استخدام کارگر کرده و از آن سفته ای دریافت می کند تا به واسطه آن، از اجرای تعهدات قراردادی کارگر اطمینان یابد.

چه زمان سفته به صورت قانونی به کارگر پس داده می شود؟

بعد از اتمام قرارداد اگر کارگر تمامی مفاد قرارداد را رعايت کرده باشد كارفرما با كارگر تسويه كرده و سفته را به او باز می‌گرداند.

سفته سندی تجاری است که شخص صادر کننده آن متعهد می‌شود که مبلغ معینی را در زمان مشخص به فرد گیرنده سفته پرداخت نماید. همچنین سفته حسن انجام کار ضمانتی است برای انجام هر چه صحیح تر اعمال مقرر شده برای کارگر. در این سری از مقالات آموزش رایگان حسابداری به بررسی کامل سفته حسن انجام کار میپردازیم.

منظور از حسن انجام کار در قرارداد چیست؟

زمانی که کارفرما قراردادی را بابت تکمیل کار محول شده به کارکنان، کارگران و یا کارمندان خود و حتی اداره امور شرکت و مدیریت تمام یا بخشی از کسب و کار خود با کارگر یا کارمند خود منعقد می‌كند، همواره دغدغه این را خواهد داشت که آیا آن شخص وظایف خود را به درستی انجام خواهد داد یاخیر؟ لذا قرار دادی میان کارفرما و کارگر یا کارمند بسته می‌شود و شخص طبق قرارداد می‌بایست وظایفی که به وی محول شده را به درستی و در موعد معین شده انجام دهد. در صورت نیاز سفته یا چکی از کارگر یا کارمند جهت ضمانت حسن انجام كار گرفته می‌شود.

سفته حسن انجام کار چیست؟

حسن انجام کار در قرارداد

سفته ضمانت حسن انجام کار چیست؟

کارفرمایان در زمان عقد قرارداد و استخدام کارکنان و یا کارگران، از آن ها سفته درخواست کرده تا ضمانت و تعهدی بر انجام وظایف و ضرر و زیان نرساندن به طور عمد به شرکت نباشد. در واقع کارگر یا کارمند با پرداخت سفته به کارفرما ضمانت می‌دهد که کار به درستی انجام می‌شود و می‌توان برای انجام آن به وی اطمینان کرد. به این سفته که در زمان عقد قرارداد از کارگر دریافت می‌شود سفته ضمانت حسن انجام کار می‌گویند.

آیا گرفتن سفته ضمانت کار قانونی است؟

در قانون کار، در خصوص اخذ سفته و چک یا دریافت وثیقه ماده و تبصره ای وجود ندارد. از منظر قانون گرفتن سفته و ضمانت از سوی کارفرما مغایر با قانون نیست. اما مشکلات فراوانی که دریافت سفته برای کارگران ایجاد کرده است و سختگیری هایی که زمان استخدام از سوی کارفرمایان صورت می‌گیرد موجب شده تا بسیاری از افراد جویای کار تمایل خود را به انجام آن کار از دست داده و یا درصورت قبول به پرداخت سفته، همواره دچار دغدغه و نگرانی باشند.

موارد مهم در زمان صدور سفته

موارد مهمی که در زمان صدور سفته باید به آن توجه کنید به شرح زیر است:

❗ در سفته ضمانت حسن انجام کار، تاریخ وصول سفته ذکر نشود.

❗ حتما در سفته قید گردد ضمانت اجرایی سفته چیست؟ ضمانت اجرایی سفته چیست؟ که این سفته جهت ضمانت حسن انجام کار است و تنها کاربرد ضمانتی دارد.

❗ نام گیرنده سفته نوشته شود (مشخصات ازجمله نام فرد گیرنده سفته نوشته شود و اگر طرف قرارداد شخصیت حقوقی است نام شرکت نوشته شود. هم چنین سفته می‌تواند در وجه حامل نیز صادر شود كه بهتر است اينكار را نكنيد)

❗ به هیچ عنوان سفته سفید امضاء به کارفرما ندهید!

❗ در صورتی که در قرارداد کار به سفته اشاره نشده باشد و شما سفته را سفید امضا بدهید کارفرما می‌تواند سفته را نقد کرده و چون مدرکی مبنی بر اینکه سفته جهت ضمانت حسن انجام کار بوده در دست ندارید راه به جایی نخواهید برد.

❗ رسید و ته برگ سفته را پیش خود نگهدارید.

❗ اگر مشخصات و شرایط سفته در قرارداد ذکر شده باشد به رسید نیازی نیست؛ در غیر اینصورت حتما از کارفرما در خواست کنید در ازای تحویل سفته به شما رسید بدهد. همچنین ته برگ سفته را جدا کنید و نزد خود نگهدارید؛ زیرا این ته برگ به منزله رسید قانونی و مستند سفته است. در مواردی که کارفرما از استرداد سفته خودداری کند یا هر مشکل حقوقی پیش بیاید این ته برگ می‌تواند به عنوان ادله و سند در نظر گرفته شود.

❗ از سفته کپی بگيريد

❗ پس از اینکه تمامی موارد فوق را انجام دادید و بعد از امضای سفته، حتما از سفته برای خودتان کپی بگیرید و از کارفرما بخواهید آن را امضا نماید. با این کار اگر به هر دلیلی کارفرما از استرداد چک خودداری کند و یا مشکلی به وجود بیاید این مدرک بسیار به شما کمک خواهد کرد.

❗ توجه نمایید که در قرارداد حتما به سفته اشاره شود! ( اگر اشاره ای نشده بهتر است پس از امضاء از سفته كپی بگيريد )

شرایط سفته حسن انجام کار چیست؟

زمانی که به طور رسمی در موسسه یا شرکتی شروع به کار کردید و کارفرما از شما سفته ضمانت حسن انجام کار در خواست نمود می‌بایست نکات و موارد مهمی را رعایت کنید تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری و خیالتان از بابت سند ضمانتی که نزد ضمانت اجرایی سفته چیست؟ کارفرما می‌گذارید راحت و آسوده شود. سفته ضمانت حسن انجام کار از لحاظ ماهیت با سفته هایی که برای انجام معاملات صادر می‌شود متفاوت است و مطابق ماده 308 قانون تجارت که در خصوص سفته و شرایط صدور سفته صحبت می‌کند ، باید موارد زیر هنگام صدور سفته رعایت شود:

♦️ صادر کننده سفته می‌بایست سفته را مهر و امضا نماید

♦️ تاریخ صدور سفته باید حتما در سفته نوشته شود

♦️ مبلغ سفته باید به حروف نیز نوشته شود

نمونه سفته پرشده حسن انجام کار

تصویر زیر نمونه ای از سفته پر شده حسن انجام کار است:

سفته حسن انجام کار چیست؟

نمونه سفته پرشده حسن انجام کار

چه زمانی سفته به نفع کارفرما اجرا می شود؟

در صورتی كه كارفرما بتواند عدم انجام تعهدات صادر كننده سفته را در دادگاه به اثبات رساند می‌تواند سفته را تا سقف مبلغ مندرج در آن از شما طلب نمايد. به عنوان مثال اگر صادر کننده سفته قبل از اتمام قرارداد خود از ادامه همكاری انصراف دهيد و امكان جايگزين شدن نيروی جديد برای كارفرما فراهم نباشد می‌تواند سفته شما را برای وصول به جريان بيندازد.

حکم قانونی سفته سفید امضاء از کارگر چیست؟

سفته سفید امضاء در واقع سفته ای است که تنها شامل نام و امضای صادرکننده آن است و سایر قسمت های اصلی آن مانند تاریخ وصول، وجه سفته و نام گیرنده خالی است و گیرنده سفته می‌بایست متن آن را وارد نماید. پس دارنده سفته سفید امضاء می‌تواند سفته را مطابق میل خود تکمیل و اقدام به وصول آن نماید یا به فرد دیگری واگذار کند.

طبق قانون تجارت، وجه سفته باید پرداخت گردد و سفته سفید امضاء نیز شامل این قانون است. در نتیجه صدور سفته سفید امضاء همانند سایر سفته ها معتبر است.

در حقوق ایران، سفته سفید امضا پذیرفته شده ‌است و فرض می‌شود با امضای سفته، شما به گیرنده وکالت داده‌اید تا سفته را به خواست خود تکمیل و استفاده کند. بنابراین با این تصور که سفته سفید امضا قابل وصول نیست، نادانسته خود را دچار مشکل ننمایید.

زمان باز پس گیری سفته حسن انجام کار

پس از اتمام مدت قرارداد درصورتی كه كارگر ضمانت اجرایی سفته چیست؟ با كارفرما ادامه همكاری نداشته باشد، چنانچه تمامی مفاد قرارداد از جانب كارگر و كارفرما رعايت شده باشد كارفرما بايد با كارگر تسويه كرده و سفته ضمانت حسن انجام كار را به او بازگرداند.

در صورتی که کارفرما سفته ضمانت حسن انجام کاررا به کارگر پس ندهد، باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهارنامه قانونی مبنی بر قطع ادامه همکاری را ارسال کند و شماره سفته را عنوان کرده و از کارفرما بخواهد سفته را استرداد دهد.

پیشنهاد می‌کنیم برای اطلاع از شرایط اخراج کارگر بر روی لینک کلیک کنید.

سفته حسن انجام کار چیست؟

زمان بازپس گیری سفته حسن انجام کار

چنانچه کارفرما همچنان نسبت به پس دادن سفته امتناع ورزد، باید داد خواست استرداد سفته را به مراجع قضایی تقدیم کرده و با شواهد و دلایل کافی مانند: رسید سفته یا حداقل دو نفر شاهد، بابت استرداد چک از كارفرما از دادگاه حکم دریافت کنند.

اگر کسی از کار استعفا دهد تکلیف سفته چیست؟

هر سفته ای به غیر از سفته تضمین وام دریافتی کارکنان، لازم است مسترد گردد. همچنین اگر تسویه به صورت کامل انجام شد، سفته باید به کارگر عودت داده شود مگر این که شغل فرد از حساسیت های زیادی برخوردار بوده باشد، که در این صورت باید تا مدتی نزد کارفرما نگهداری شود تا عواقب آن نیز مشخص شود، حال اگر مشکلی نبود سفته آماده عودت است.

شاید سوال شما باشد → کلیک کنید

1.در صورت عدم بازگشت سفته حسن انجام کار هنگام تسویه حساب چه باید کرد؟

در صورتی که بابت سفته رسید دریافت کردید می توانید به مراجع قضایی شکایت کنید.

۲. در خصوص ارائه سفته به عنوان ضمانت حسن انجام کار چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

باید بر روی سفته ضمانت اجرایی سفته چیست؟ قید شود که بابت ضمانت حسن انجام کار می باشد و بهتر است یک کپی از سفته تهیه کنید و شرکت روی کپی آن به شما رسید بدهد و شماره سفته هم در قرارداد ذکر شود.

۳. آیا سفته حسن انجام کار یا سفته ضمانت انجام کار را می توان به صورت سند در وجه حامل صادر نمود؟

خیر، حتما در سفته حسن انجام کار نام دریافت کننده سفته را قید نمایید و به هیچ وجه این سفته را به شکل سند در وجه حامل صادر نکنید. برای اطلاع بیشتر از جزئیات سفته متن مقاله را مطالعه کنید.

۴. آیا در سفته حسن انجام کار یا سفته ضمانت انجام کار باید تاریخ را قید کرد؟

خیر در سفته حسن انجام کار در قسمت تاریخ پرداخت سفته نباید تاریخی را قید کنید و به جای درج تاریخ این عبارت را بنویسید سفته بابت حسن انجام کار و در ادامه شماره و تاریخ قرارداد استخدام خود را قید کنید. برای اطلاع بیشتر از جزئیات متن مطلب فوق را مطالعه کنید.

۵. نحوه رونویسی سفته حسن انجام کار و دریافت رسید جهت جلوگیری از سواستفاده کارفرما چگونه باید باشد؟

تمام قسمتها به صورت معمولی تکمیل شود ولی درقرارداد همکاری در قسمت تعهدات کارمند/کارگر اینگونه بنویسید: در قبال عدم انجام امور محوله مطابق شرح وظایف مندرج در این قرارداد جهت تضمین حسن انجام کار سفته به شماره …. تحویل کارفرما شده است. عودت سفته به کارگر/کارمند معمولا یک ماه پس از پایان تاریخ همکاری است.

🔻🔺🔻 لطفا اگر جواب سوال خود را اینجا پیدا نکردید برای ما کامنت بگذارید در اولین فرصت پاسخ خواهیم داد 🔺🔻 🔺

پیشنهاد ما

هر شرکت و یا سازمانی نیاز به یک حسابدار حرفه ای دارد تا اموری مانند: رسیدگی به سفته های کارگران و کارکنان، امور مالی و…را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. حسابداران باید دوره های آموزشی مناسبی را جهت تبدیل شدن به یک حسابدار کاربلد گذرانده و در کار خود اعمال کنند. تیم پرشین حساب با سابقه چندین ساله در زمینه دوره های آموزش حسابداری این امکان را برای افراد حاضر در جامعه که متقاضی یادگیری حسابداری هستند، فراهم نموده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.