حساب سپرده ارزی چیست؟


آموزش استفاده از نرم افزار زراعت بانک

حساب سپرده ارزی چیست؟

انواع حسابها ارزی

افتتاح کلیه حسابهای ارزی در بانک دی به صور زیر و به ارزهای دلار آمریکا ،یورو، پوند انگلیس، درهم امارات متحده امکانپذیر است.

الف- سپرده های قرض الحسنه ارزی

حساب قرض الحسنه حسابي است كه مشتري از بابت افتتاح آن انتظار دريافت سود ندارد و وجوه خود را بصورت قرض الحسنه به اين حساب واريز مي كند. در اين نوع حساب بين بانك و مشتري رابطه بدهكار و طلبكار(داين و مديون) حاكم است يعني بانك به عنوان بدهكار موظف است در هر زماني كه طلبكار (مشتري) درخواست كند، تمام و يا قسمتي از موجودي حساب را بدون هيچ قيد و شرطي به وي پرداخت نمايد.

سپرده قرض الحسنه جاری حسابی است که به موجب قرارداد منعقده بین بانک و متقاضی(اشخاص حقیقی یا حقوقی) افتتاح می گردد و همانطور که ذکر شد به مانده این حساب سودی تعلق نمی گیرد. تفاوت آن با سپرده قرض الحسنه، امکان واگذاری دسته چک به دارنده حساب است که مي تواند با صدور چك تمام و يا قسمتي از موجودي حساب خود را دريافت و يا به ديگري واگذار نمايد.

شرایط افتتاح حساب

ضوابط و مقررات این حساب، مشابه حساب قرض الحسنه جاری ریالی می باشد. برای افتتاح حساب جاری ارزی، متقاضی می بایست با تامین حداقل 000ر10 دلارامریکا یا یورو یا پوند انگلیس و یا 000ر50 درهم امارات درخواست افتتاح حساب جاری ارزی نماید؛ افتتاح حساب پس از طی مراحل اداری و تایید مسئولین شعبه انجام خواهد پذیرفت.

2. سپرده پس انداز :

قرض الحسنه پس انداز حسابی است که دارنده آن وجوه متعلق به خود را بدون قصد انتفاع و به منظور اجر معنوی و بدون دریافت سود به بانک می سپارد.

شرایط افتتاح حساب

این نوع حساب را تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به تنهایی و یا به صورت مشترک، میتوانند با تامین حداقل 100 دلارآمریکا یا یورو یا پوند انگلیس و یا درهم امارات افتتاح نمایند. شایان ذکر است ضوابط و مقررات این حساب، مشابه حساب قرض الحسنه ریالی می باشد.

ب- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ارزی

سپرده سرمايه گذاري حسابی است كه مشتري با افتتاح آن وجوه خود را به قصد سرمايه گذاري به آن حساب واريز مي كند و به بانك وكالت مي دهد در هر جايي كه تشخيص دهد اين وجوه را سرمايه گذاري كرده و سود حاصل از سرمايه گذاري را پس از كسر حق الوكاله به وي پرداخت نمايد. در حسابهاي سپرده سرمايه گذاري بين بانك و مشتري رابطه وكيل و موكل حاكم است. يعني بانك وكيل قانوني صاحب سپرده محسوب مي شود.

به اين نوع حساب بر اساس ضوابط سود پرداخت مي شود. به دارندگان اين سپرده ها برگه سپرده واگذار مي شود كه مشخصات سپرده از جمله مبلغ سپرده، مدت سپرده ،نام و مشخصات صاحب حساب سپرده در آن قيد گرديده است.

حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی به صورت یکماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله قابل افتتاح می باشد. به این نوع حسابها بر اساس نوع ارز حساب و طبق ضوابط، سود ارزی پرداخت می گردد. حداقل برای افتتاح اینگونه حسابها، 000ر1 دلارآمریکا یا یورو یا پوند انگلیس و یا 000ر5 درهم امارات می باشد.

تبصره : برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ارزی با مبالغ بیش از 000ر50 دلارآمریکا و همچنین سایر ارزها معادل مبلغ اشاره شده بر اساس برابری دلارآمریکا، نرخ سود می تواند خارج از تعرفه اعلام شده و مطابق با نرخ استعلامی از امور بین الملل بانک باشد.

تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی : شخص حقیقی به هر یک از افراد انسان اطلاق می‌شود که دارای حقوق و مسئولیت‌های مشخصی در جامعه می باشد.

اشخاص حقوقی : به یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود که مطابق قانون ثبت شده و برای آن حقوق و مسئولیت‌های قانونی لحاظ گردیده است.

مدارک لازم جهت افتتاح انواع حساب

مدارک لازم جهت اشخاص حقوقی:

یادآوری: اصل تمام مدارك مطالبه شده پس از مطابقت با تصاوير آنها توسط متصدي ذيربط، مسترد خواهد شد.

مدارک لازم جهت اشخاص حقیقی:

شرایط لازم جهت افتتاح انواع حساب

افتتاح کلیه حسابهای ارزی به ارزهای دلار آمریکا ،یورو، پوند انگلیس، درهم امارات متحده امکانپذیر است.

درصورتیکه اشخاص حقیقی درخواست افتتاح حساب به صورت مشترک داشته باشند ارائه کلیه مدارک و احراز شرایط فوق برای تمامی متقاضیان حساب مشترک الزامی است و می بایست برگه مربوط به حسابهای مشترک نیز توسط متقاضیان گشایش حساب تکمیل و امضا گردد.

نکته : در تعریف حساب مشترک، توضیح داده می شود که چنانچه دو نفر یا بیشتر تصمیم بگیرند به صورت مشترک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند، با رعایت شرایط و تکمیل کارت افتتاح حساب بایستی نحوه برداشت و میزان سهم هر یک مشخص و ازطرف صاحبان حساب امضاء گردد. سایر شرایط حساب فوق الذکرهمانند قرض الحسنه پس انداز عادی می باشد.
مادر، پدر، جد پدری به موجب قانون، مجاز به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز با حق برداشت انحصاری ، جهت افراد کمتر از سن قانونی(کمتر از 18 سال تمام) می باشند و پس از رسیدن شخص به سن مذکور تمام حقوق حساب به وی واگذار می شود.

جهت افتتاح حسابهای ارزی برای وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی رعایت دستورالعملها و اخذ تاییدیه از مراجع ذیربط الزامی است.

انواع حسابها ارزی

افتتاح کلیه حسابهای ارزی در بانک دی به صور زیر و به ارزهای دلار آمریکا ،یورو، پوند انگلیس، درهم امارات متحده امکانپذیر است.

الف- سپرده های قرض الحسنه ارزی

حساب قرض الحسنه حسابي است كه مشتري از بابت افتتاح آن انتظار دريافت سود ندارد و وجوه خود را بصورت قرض الحسنه به اين حساب واريز مي كند. در اين نوع حساب بين بانك و مشتري رابطه بدهكار و طلبكار(داين و مديون) حاكم است يعني بانك به عنوان بدهكار موظف است در هر زماني كه طلبكار (مشتري) درخواست كند، تمام و يا قسمتي از موجودي حساب را بدون هيچ قيد و شرطي به وي پرداخت نمايد.

سپرده قرض الحسنه جاری حسابی است که به موجب قرارداد منعقده بین بانک و متقاضی(اشخاص حقیقی یا حقوقی) افتتاح می گردد و همانطور که ذکر شد به مانده این حساب سودی تعلق نمی گیرد. تفاوت آن با سپرده قرض الحسنه، امکان واگذاری دسته چک به دارنده حساب است که مي تواند با صدور چك تمام و يا قسمتي از موجودي حساب خود را دريافت و يا به ديگري واگذار نمايد.

شرایط افتتاح حساب

ضوابط و مقررات این حساب، مشابه حساب قرض الحسنه جاری ریالی می باشد. برای افتتاح حساب جاری ارزی، متقاضی می بایست با تامین حداقل 000ر10 دلارامریکا یا یورو یا پوند انگلیس و یا 000ر50 درهم امارات درخواست افتتاح حساب جاری ارزی نماید؛ افتتاح حساب پس از طی مراحل اداری و تایید مسئولین شعبه انجام خواهد پذیرفت.

2. سپرده پس انداز :

قرض الحسنه پس انداز حسابی است که دارنده آن وجوه متعلق به خود را بدون قصد انتفاع و به منظور اجر معنوی و بدون دریافت سود به بانک می سپارد.

شرایط افتتاح حساب

این نوع حساب را تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به تنهایی و یا به صورت مشترک، میتوانند با تامین حداقل 100 دلارآمریکا یا یورو یا پوند انگلیس و یا درهم امارات افتتاح نمایند. شایان ذکر است ضوابط و مقررات این حساب، مشابه حساب قرض الحسنه ریالی می باشد.

ب- سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ارزی

سپرده سرمايه گذاري حسابی است كه مشتري با افتتاح آن وجوه خود را به قصد سرمايه گذاري به آن حساب واريز مي كند و به بانك وكالت مي دهد در هر جايي كه تشخيص دهد اين وجوه را سرمايه گذاري كرده و سود حاصل از سرمايه گذاري را پس از كسر حق الوكاله به وي پرداخت نمايد. در حسابهاي سپرده سرمايه گذاري بين بانك و مشتري رابطه وكيل و موكل حاكم است. يعني بانك وكيل قانوني صاحب سپرده محسوب مي شود.

به اين نوع حساب بر اساس ضوابط سود پرداخت مي شود. به دارندگان اين سپرده ها برگه سپرده واگذار مي شود كه مشخصات سپرده از جمله مبلغ سپرده، مدت سپرده ،نام و مشخصات صاحب حساب سپرده در آن قيد گرديده است.

حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی به صورت یکماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله حساب سپرده ارزی چیست؟ قابل افتتاح می باشد. به این نوع حسابها بر اساس نوع ارز حساب و طبق ضوابط، سود ارزی پرداخت می گردد. حداقل برای افتتاح اینگونه حسابها، 000ر1 دلارآمریکا یا یورو یا پوند انگلیس و یا 000ر5 درهم امارات می باشد.

تبصره : برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ارزی با مبالغ بیش از 000ر50 دلارآمریکا و همچنین سایر ارزها معادل مبلغ اشاره شده بر اساس برابری دلارآمریکا، نرخ سود می تواند خارج از تعرفه اعلام شده و مطابق با نرخ استعلامی از امور بین الملل بانک باشد.

تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی : شخص حقیقی به هر یک از افراد انسان اطلاق می‌شود که دارای حقوق و مسئولیت‌های مشخصی در جامعه می باشد.

اشخاص حقوقی : به یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود که مطابق قانون ثبت شده و برای آن حقوق و مسئولیت‌های قانونی لحاظ گردیده است.

مدارک لازم جهت افتتاح انواع حساب

مدارک لازم جهت اشخاص حقوقی:

یادآوری: اصل تمام مدارك مطالبه شده پس از مطابقت با تصاوير آنها توسط متصدي ذيربط، مسترد خواهد شد.

مدارک لازم جهت اشخاص حقیقی:

شرایط لازم جهت افتتاح انواع حساب

افتتاح کلیه حسابهای ارزی به ارزهای دلار آمریکا ،یورو، پوند انگلیس، درهم امارات متحده امکانپذیر است.

درصورتیکه اشخاص حقیقی درخواست افتتاح حساب به صورت مشترک داشته باشند ارائه کلیه مدارک و احراز شرایط فوق برای تمامی متقاضیان حساب مشترک الزامی است و می بایست برگه مربوط به حسابهای مشترک نیز توسط متقاضیان گشایش حساب تکمیل و امضا گردد.

نکته : در تعریف حساب مشترک، توضیح داده می شود که چنانچه دو نفر یا بیشتر تصمیم بگیرند به صورت مشترک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند، با رعایت شرایط و تکمیل کارت افتتاح حساب بایستی نحوه برداشت و میزان سهم هر یک مشخص و ازطرف صاحبان حساب امضاء گردد. سایر شرایط حساب فوق الذکرهمانند قرض الحسنه پس انداز عادی می باشد.
مادر، پدر، جد پدری به موجب قانون، مجاز به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز با حق برداشت انحصاری ، جهت افراد کمتر از سن قانونی(کمتر از 18 سال تمام) می باشند و پس از رسیدن شخص به سن مذکور تمام حقوق حساب به وی واگذار می شود.

جهت افتتاح حسابهای ارزی برای وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی رعایت دستورالعملها و اخذ تاییدیه از مراجع ذیربط الزامی است.

شرایط سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها/ سود ۳۰۰ هزار تومانی برای سپرده ۳۵۰۰ دلاری!

بانک‌ها برای ۱۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری ارزی ۳۱۸ هزار تومان سود می‌دهند، در حالی که اگر این سپرده‌گذاری به صورت ریالی باشد مشمول سود یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می‌شود. آیا این نوع سپرده‌گذاری به صرفه است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، این روزها به واسطه کاهش ارزش پول ملی میزان استقبال از خدمات ارزی بانک‌ها افرایش یافته، در این گزارش خدمات ارزی بانک‌ها و میزان سود سپرده‌گذاری ارزی بررسی شده است.

حساب‌های سپرده ارزی را می‌توان به صورت بلند‌مدت (یک‌ساله) یا کوتاه‌مدت( ۳، ۶ و ۹) ماهه افتتاح کرد. سود سپرده‌گذاری ارزی ماهانه و به صورت ارزی یا ریالی پرداخت می‌شود. البته بانک‌ها برای پرداخت سود ارزی کارمزد دریافت می‌کنند.

درحال حاضر امکان حساب‌های بانکی شامل حساب قرض‌الحسنه، پس‌انداز ارزی، حساب‌های قرض‌الحسنه جاری و حساب‌های ارزی مدت‌دار می‌شود؛ هر یک از این حساب‌ها براساس مدت زمان و نوع حساب میزان سودی مشخصی دارند.

به دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه ارزی (پس‌انداز و جاری) سود تعلق نمی‌گیرد، ولی این مشتریان بانکی می‌توانند دسته‌چک یا حواله‌های ارزی دریافت کنند. همچنین به طور میانگین ۱۰۰ دلار از سرمایه سپرده‌گذار به صورت سپرده قرض‌الحسنه قرار می‌گیرد و سودی ندارد. اما مشتریان بانک‌ها می‌توانند انتخاب کنند که برای سپرده ارزی خود سود دریافت کنند، حداکثر سود این نوع سپرده‌گذاری ۳۱۸ هزار تومان است.

حداقل میزان سرمایه‌گذاری برای ارزهای یورو، دلار و درهم بین ۷۰۰ تا هزار دلار و حداقل میزان سرمایه گذاری نیز ۱۰ هزار دلار است. اغلب بانک‌ها سقف محدودیت زمان شش ماهه را در نظر می‌گیرند.

پیگیری‌های تجارت‌نیوز، نشان می‌دهد برای سپرده‌گذاری ۱۰۰ میلیون تومانی برخی از بانک‌ها سود ۲۰ درصدی می‌دهند که میزان سود دریافتی در ماه یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

کدام بانک‌ها بیشترین سود ارزی را دارند؟

سرمایه: سه بانک از جمله بانک سرمایه بیشترین سود سپرده ارزی را به مشتریان خود می‌دهند. بالاترین نرخ سود سپرده‌گذاری ارزی در شبکه بانکی چهار درصد است. از جمله شرایط سپرده‌گذاری ارزی در بانک سرمایه این است که متقاضی باید حداقل هزار دلار از دارایی خود را با مدت زمان یک ساله در بانک سپرده‌گذاری کند.

اپراتور بانک سرمایه به تجارت‌نیوز می‌گوید که سپرده‌گذار نمی‌تواند سود سپرده خود را به صورت ماهانه دریافت کند. به گفته او پس از گذشت یک سال اصل سرمایه و سود به صورت یکجا به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود.

توسعه صادرات: دومین بانک با بیشترین سود سپرده ارزی بانک توسعه صادرات است، حداکثر سود سرمایه‌گذاری در این بانک چهار درصد با مدت یک ساله است. نوع برگشت سود و اصل سپرده نیز به صورت ارزی است.

ملی: بانک ملی نیز سود چهار درصد به سپرده‌گذاران ارزی خود می‌دهد، مدت زمان سپرده‌گذاری در این بانک یک ساله است اما مشتریان این بانک می‌توانند سود سپرده خود را به صورت ماهانه دریافت کنند.

صادرات: سود سالانه سپرده‌گذاری ارزی در این بانک ۳٫۵ درصد است. همچنین پرداخت سود این بانک به صورت دلار و ماهانه می‌باشد.

ملت: این بانک نیز برای سپرده یک‌ساله ۲٫۵ درصد سود پرداخت می‌کند. اپراتور بانک ملی به تجارت‌نیوز می‌گوید این بانک برای پرداخت اسکناس کارمزد دو در هزار و برای پرداخت سود کارمزد دو درصدی می‌گیرد.

شهر: سپرده‌گذاری ارزی در این بانک با نرخ سود سپرده ۲٫۵ درصد است و این سود ماهانه و با دلار پرداخت می‌شود.

کمترین سود ارزی متعلق به کدام بانک‌هاست؟

اقتصادنوین: با حداقل سرمایه گذاری هزار دلار در این بانک می‌توان ماهانه دو درصد سود گرفت.

پارسیان: برای سپرده‌گذاری یک‌ساله ۲ درصد سود می‌دهد و امکان دریافت این سود به صورت ماهانه وجود ندارد و پس از اتمام قرارداد یک‌سال می‌توان سود و سرمایه ابتدایی را برداشت کرد.

دی: در بانک دی برای سپرده‌گذاری می‌توان یک‌ ساله ۱٫۷ درصد سود دریافت کرد که این سود به صورت ماهانه پرداخت نمی‌شود.

سپه: بانک سپه با پرداخت سالانه ۱٫۵ درصد سود برای سپرده‌گذاری ارزی، در رده بانک‌ها با سود سپرده‌گذاری کم قرار می‌گیرد.

کشاوری: در این بانک برای سرمایه‌گذاری یک‌ ساله ۱٫۵ درصد سود به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد که پرداخت سود به صورت ماهانه است.

آینده: میزان سود برای سپرده‌گذاری یک‌ساله در این بانک یک درصد است و به گفته متصدیان بانک آینده سرمایه‌گذاری ارزی سودی ندارد و یک راه برای نگهداری ارز به حساب می‌آید.

کارآفرین: کمترین سود سپرده‌گذاری ارزی در بازده یک‌ ساله با ۰٫۳۵ درصد متعلق به بانک کارآفرین است که این سود پس از پایان دوره مالی به حساب سپرده‌گذار واریز می‌شود.

چرا سپرده‌گذاری ارزی؟

همانطور که محاسبات این گزارش نشان می‌دهد سپرده‌گذاری ارزی سه هزار و ۵۰۰ دلار(۱۰۰ میلیون تومان) در بیشترین مقدار مشمول سود ماهانه ۳۱۸ هزار تومانی می‌شود. اگر مشتریان بانک این ۱۰۰ میلیون خود را به صورت ریالی سپرده‌گذاری کنند می‌توانند از برخی از بانک‌ها سود ۲۰ درصد دریافت کنند که بانک برای این سپرده ماهانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود پرداخت می‌کند. بنابراین سپرده‌گذاری ارزی از نظر سود پرداختی صرفه اقتصادی ندارد.

آنطور که متصدیان اموربانکی نیز به آن اشاره می‌کنند سرمایه‌گذاری ارزی در بانک‌ها صرفا برای حفظ ارزش ارز بوده و سود چندانی برای سرمایه‌گذار ندارد. احتمالا این نوع سپرده‌گذاری برای کسانی بهتر باشد که در خانه دلار دارند و به علت نبود امنیت ترجبح می‌دهند آن را در بانک سپرده‌گذاری کنند.

سپرده ارزی و سودی که به آن تعلق می گیرد با عاملیت بانک

سپرده ارزی گزینه مناسبی برای افرادی می باشد که سرمایه های خود را از ریال تبدیل به ارز های خارجی می کنند و با نوسانات آن در آمدزایی می کنند. گر چه وام چی با این نوع بینش ها و درآمد های کاذبانه موافق نیست اما بالاخره باز مدیریت کردن این پول ها از گاو صندوق ها و ورودش به نظام بانکداری خالی از لطف نیست.

سپرده ارزی

برای فرد تاجری که داد و ستد اش با کشورهای متفاوتی است؛ منطقی است که پول معامله شده یا دریافت کرده از تجارت خودش را به ارز کشور مقصد در حساب بانکی ارزی در کشورش سپرده کند تا موقع نیاز در معامله بعدی احتیاج به چنج کردن نداشته و سرعت معامله اش بالا برود.

روند افتتاح حساب سپرده ارزی

روند افتتاح حساب سپرده ارزی مشابه سپرده های بلند مدت است بدین معنی که یک سپرده بلند مدت افتتاح می شود و یک سپرده کوتاه مدت یا قرض الحسنه ارزی که سود سپرده به آن حساب واریز می شود. حداقل سرمایه مورد نیاز برای افتتاح حساب ۱۰۰ یورو یا ۱۰۰ دلار (یا ۵۰۰ درهم امارات) است.

 • در سال ۹۹ حداقل مبلغ برای افتتاح حساب و حداقل مانده معادل ۱،۰۰۰ دلار و ۷۰۰ یورو می باشد.

سپرده ارزی و محدودیت ارز امارات

همه بانک ها حساب سپرده با ارز کشور امارت افتتاح نمی کنند. اما دلار و یورو را تمام بانک ها سپرده خواهند کرد.

سود حساب ارزی

اگر حساب قرض الحسنه ایی افتتاح حساب کنید که صفر درصد سود به شما تعلق خواهد گرفت. با بررسی تیم وام چی در بین بانک ها در مورد سود سپرده های ارزی گزارش داده شد: در بین دو سوم بانک های شناخته شده، نهایت سود، چهار درصد اعلام شده است. بانک ملت۶ درصد، بانک صادرات۶٫۱ دهم بالاترین سود را پرداخت می کنند. مصوب بانک مرکزی ۴ درصد می باشد.

 • کمی عدد این سود را با تورم و قیمت ریال در برابر دیگر ارزها حساب کنید؛ قابل توجیح است.

عدد ارزهای خانگی

۲۰ تا ۲۵ میلیارد ارز آن هم به ارز دلار در دست افرادی غیر از تاجر عدد کمی نیست. به این نوع ارزها، ارز خانگی گفته می شود.

تجربه ناموفق از سپرده ارزی با خلف وعده بانک ها

در سال ۹۱ یک تجربه ناموفق توسط افراد دارنده ارز و صاحب حساب سپرده ارزی به وجود آمد. بانک ها ابتدا اقدام به سپرده گیری ارزی کردند و سپس اصل و سود سپرده را به شکل ریالی و با در نظر گرفتن نرخ مبادله ای به دارندگان بازگرداندند.

سودجویی

این نوع رفتار بانک ها یک شکست بزرگ برای این نوع حساب ها بود. بدون شک دلار وقتی ارزشش بالا می رود ارزش ارزهای سپرده شده هم افزایش می یابد. این افراد چه صاحب ارز تجاری یا خانگی هم که باشند اگر پول را در خانه خود زیر بالشتشان هم قایم می کردند خودش کلی سود می کرد!

قول بانک مرکزی در مورد سپرده های ارزی

این بار بانک مرکزی تاکید کرده است که بانک ها تنها عاملیت افتتاح حساب را دارند و بازگشت ارزی اصل و سود سپرده ها حساب سپرده ارزی چیست؟ حساب سپرده ارزی چیست؟ را به شکل ارزی تضمین می کند. بر این اساس، بانک مرکزی روز سوم شهریورماه ۱۳۹۷ بخشنامه سپرده گیری ارزی را به بانک ها ابلاغ کرد که براساس آن بانک ها مجاز شدند سپرده گیری ارزی به صورت اسکناس ارزهای یورو، درهم امارات و دلار آمریکا را با نرخ های سود به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد سالیانه با تضمین بانک مرکزی برای متقاضیان افتتاح کنند. توجه کنید سود سالیانه نه ماهیانه، این هم در زمان حساب سود در نظر بگیرید. سود ماهیانه از سود سالیانه مبلغی کمتر می شود.

عامل موثر استقبال و عدم استقبال از سپرده ارزی

طبق گفته بانک مرکزی تا ارزش دلار رو به افزایش بود افراد علاقه ایی به افتتاح حساب در زمینه ارزهای خانگی نشان نمی دادند. زمانی که ارزش دلار در حد قابل توجهی نسبت به ماههای قبل کاهش یافت بازار افتتاح حساب ارزی تکان خورد و از آن استقبال شد.

سومین گروه متمایل به افتتاح حساب ارزی

سومین افرادی که بعد از تاجران، صاحبان ارز خانگی از این حساب استقبال کردند مهاجران بودند. از آنجایی که اتباع خارجی نیز امکان افتتاح حساب سپرده ارزی در بانک های ایران با مدارک و مستندات مشخص شده از جمله گذرنامه معتبر و پروانه اقامت دائم یا موقت را دارند، این سپرده جذابیت بالایی برای آنها دارد.

استثنا مهاجران در افتتاح حساب ارزی

البته اتباع افغانستان و عراق مقیم ایران شرایط متفاوتی برای افتتاح سپرده ارزی دارند که می توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک های مختلف از این شرایط با خبر شوند.

بستن حساب و نرخ شکست

اگر سپرده گذار قبل از پایان دوره سپرده گذاری نسبت به بستن حساب ارزی خود اقدام کند، بانک ها باید از محل منابع خود اصل و سود سپرده را به پرداخت اسکناس ارزی به مشتری پرداخت کنند و سپس ارز پرداختی را از اداره بین الملل بانک مرکزی دریافت کرد.(این همان فقط عاملیت جذب ارز است.)

حساب ارزی و احتمالات دیگر

وام چی تمام مسائل را در تمام جوانبش می سنجد. اگر شما یک فردی با درآمد معمولی هستید و ریسک کرده اید ارز خریده اید. حساب ارزی باز کنید هیچ تضمینی نیست با این اطلاعات و نرخ افتتاح حساب در آینده یارانه شما قطع شود.

اگر

اگر شما ۲۰۰۰ دلار امریکا با نرخ ۴ درصد سالیانه در حساب ارزی بلند مدت خود قرار دهید. ماهیانه ۸۰ دلار آمریکا سود خواهید گرفت. برای پیدا کردن این سود به ریال نرخ به روز ارز دلار هم نیازمندیم. در امروز که وام چی این مطلب را برای شما مکتوب می کند قیمت هر یک دلار ۱۱۱۰۰ تومان می باشد. با یک ضرب ساده شما از ۲۰۰۰ دلار ماهیانه چیزی نزدیک ۸۸۰ هزار تومان می توانید سود بگیرید.

سود سپرده بانکی در ترکیه

سود سپرده بانکی در ترکیه

قبل از اینکه درباره سود سپرده بانکی در ترکیه صحبت کنیم، بهتر است که خلاصه اطلاعاتی از کشور ترکیه داشته باشید.

 • سود ناخالص داخلی: 803 میلیارد دلار
 • واحد پولی: لیر
 • جمعیت: 840 میلیون نفر
 • پایتخت: آنکارا
 • زبان کشور: ترکی
 • میزان بیکاری: 11.2 درصد (دسامبر 2021)
 • صنایع اصلی: ماشین آلات، توریسم، منسوجات، الکترونیک، ساخت و ساز و …
 • صادرات: 225 میلیارد دلار (دسامبر 2021)

همچنین پیشنهاد می‌کنیم برای اطلاع بیشتر در خصوص افتتاح حساب بانکی در ترکیه، می‌توانید در بخش تماس با ما، با مشاوران اویار تماس گرفته تا راهنمایی لازم را برای شما انجام دهند.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

بانک‌های ترکیه و وضعیت کلی سود سپرده بانکی در آن‌ها

در کشور ترکیه حدود پنجاه بانک (شامل بانک‌های دولتی و خصوصی) وجود دارد که از این تعداد بانک فعال در ترکیه، فقط چند بانک مشخص هستند که به شهروندان ایرانی خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب در ترکیه، ارایه کارت بانکی، سپرده‌گذاری و دریافت سود حساب سپرده ارایه می‌دهند. این بانک‌ها عبارتند از زراعت بانک، ایش بانک و واکیف بانک. البته برخی دیگر از بانک‌ها هم هستند که به واسطه وجود آشنایی قبلی مسئولان بانک با سپرده‌گذار یا بالا بودن میزان سپرده و یا نوع اقامت سپرده‌گذار ممکن است که در قالب توافق دوجانبه با شهروندان ایرانی همکاری داشته باشند.

وضعیت بانک های ترکیه و شرایط سود هرکدام از آنها

باید به این نکته توجه داشت که اصولاً در کشور ترکیه اصل بر عدم ارایه سود بالا برای حساب سپرده است و علت این موضوع هم جلوگیری از آسیب‌پذیری تولید و فعالیت تجاری است. چرا که به نظر دولتمردان ترکیه، ارایه بهره بالای بانکی در نهایت موجب خواهد شد که شهروندان، سرمایه خود را برای دریافت سود بانکی به بانک بگذارند و عملاً فعالیت‌های تولیدی کاهش پیدا کند.

مدت سپرده‌گذاری، درصد سود و تفاوت سود شناور و ثابت

مساله بهره بانکی در ترکیه از جمله موضوعاتی بوده که در سال‌های اخیر با نوسات زیادی روبرو بوده و تحت تاثیر نرخ تورم و سیاست‌های کلی دولت متغیر است و در حال حاضر از 14درصد تا 17 درصد بسته به نوع بانک و میزان سپرده نوسان دارد و مشخصاً از سوی بانک مرکزی ترکیه اعلام می‌شود. لازم به ذکر است که از میزان سود تعیین شده توسط بانک، مبالغی جهت مالیات و همینطور هزینه نگهداری پول در بانک به صورت اتوماتیک کسر می‌شود.

نرخ سود و مدت سرمایه گذاری در کشور ترکیه

با توجه به اینکه به حساب جاری و روزانه در ترکیه (بر خلاف ایران) سود تعلق نمی‌گیرد شهروندان ایرانی برای اینکه در بانک‌های ترکیه حساب سپرده داشته باشند می‌توانند پس از افتتاح حساب در بانک، این موضوع را به بانک اطلاع داده و توافقی در این خصوص امضاء کنند، این توافق می‌تواند به صورت روز شمار، سه ماهه، شش ماهه یا یک ساله با سود ثابت یا شناور باشد.

منظور از سود ثابت و شناور چیست؟

با توجه به نوسات نرخ سود حساب سپرده که پیشتر توضیح داده شد، در زمان امضاء توافق میان سپرده‌گذار و بانک، سپرده‌گذار علاوه بر مدت زمان حساب سپرده، مشخص می‌کند که نوع سود شناور یا ثابت باشد، اگر ثابت را انتخاب بکند (و فرض بگیریم که میزان سود در زمان قرارداد 14 درصد بوده) و مدت زمان سپرده نیز سه ماه باشد، ملاک محاسبه سود برای سه ماه، ثابت و حساب سپرده ارزی چیست؟ همان 14 درصد خواهد ماند حتی اگر در طول این مدت، سود بانکی به 12 درصد کاهش پیدا کند یا به 16 درصد افزایش پیدا بکند، بانک موظف است در این سه ماه به سپرده‌گذار همان نرخ ثابت 14 درصد را پرداخت بکند.

اما در وضعیت سود شناور (اگر فرض بگیریم که میزان سود در زمان قرارداد 14 درصد بوده) و مدت سپرده نیز 3 ماه باشد، بانک مکلف است میزان سود اعلامی توسط بانک مرکزی را در هر ماه به سپرده‌گذار واریز کند و دیگر نرخ ثابت و تعهدی برای پرداخت نرخ ثابت ندارد، بنابراین ممکن است در وضعیت شناور، یک ماه 14 درصد، یک ماه 12 درصد و یک ماه 16 درصد به موجب اعلام بانک مرکزی سود حساب سپرده ارزی چیست؟ واریز شود.

برداشتن از حساب سپرده قبل از موعد و عواقب آن

پس از توافق میان سپرد‌ه‌گذار و بانک ممکن است اتفاقاتی بیافتد که توافق اولیه میان بانک و سپرده‌گذار را تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع برای شهروندان ایرانی که به تازگی به ترکیه مهاجرت کرده‌اند دور از انتظار نیست که فرصت شغلی مناسبی پیدا نکنند، قرارداد اجاره به مشکل بخورد، با بیماری یا نیاز به بازگشت به ایران مواجه شوند و به پول و سپرده خود قبل از اتمام مدت قرارداد با بانک نیاز داشته باشند.

در اینجا باید توضیح بدهیم که برخلاف قوانین بانکی ایران که مبلغ سپرده‌گذاری شده بلاک و مسدود می‌شود، در ترکیه امکان دسترسی به پول و سپرده فراهم است و از این نظر این امتیاز را دارد که در صورت نیاز فوری و اضطراری بتوان پول را برداشت کرد. اما موضوعی که پیش خواهد آمد این است که دست زدن به میزان سپرده پیش از اتمام مدت مثلاً سه ماهه یا شش ماهه منجر به این خواهد شد که از مبلغ سود کم شود، یا بانک قرارداد را فسخ کند. پس نهایتاً باید گفت از این نظر که امکان دسترسی به سرمایه وجود دارد خوب است، اما به هر حال ممکن است با عواقبی نظیر فسخ قرارداد یا کاهش نرخ سود روبرو شود.

کار با نرم افزار بانکی جهت تعیین زمان و نوع سپرده بانکی

پس از افتتاح حساب سپرده بانکی، اختیار تغییر و تحول و تعیین روز و ماه و سال سپرده و ملاحظه میزان درصد سود از طریق نرم افزار بانک‌ها به سپرده‌گذار داده می‌شود و برای تغییرات و یا تمدید آن دیگر نیازی به مراجعه حضوری به بانک نیست. در ادامه با توجه به استفاده و استقلال بیشتر شهروندان ایرانی از زراعت بانک به نسب بانک‌های دیگر، مراحل سپرده‌گذاری و تعیین زمان و سود سپرده از طریق نرم افزار آن توضیح داده خواهد شد.

آموزش استفاده از نرم افزار زراعت بانک

آموزش استفاده از نرم افزار زراعت بانک

شرایط مربوط به مدت زمان سپرده، مبلغ سپرده، تاریخ اتمام سپرده

شرایط مربوط به سپرده

در شرح تصاویر بالا (از چپ به راست) باید گفت که ابتدا وارد منوی بانک زراعت می‌شویم (تصویر اول) و گزینه Hesaplarım را انتخاب می‌کنیم، بعد از آن (تصویر دوم) گزینه Yeni Hesap Aç را انتخاب می‌کنیم. در تصویر سوم گزینه Vadeli Hesap به معنای حساب سپرده مدت‌دار را انتخاب می‌کنیم. در تصویر چهارم و پنجم هم شرایط مربوط به مدت زمان سپرده، مبلغ سپرده، تاریخ اتمام سپرده، میزان درصد سود دریافتی تعیین خواهد شد.

مالیات حساب سپرده

در نظام بانکی ترکیه، حساب‌های سپرده موظف به پرداخت مالیات هستند. به همین دلیل از همان ابتدا برای افتتاح حساب، یکی از مدارک درخواستی بانک، کد مالیاتی (Vergi Kimlik Numarası) سپرده‌گذار است. نرخ مالیات برای حساب سپرده بین 5 درصد تا 10 درصد از میزان نرخ سود واریزی (نه اصل سپرده) است. این فرایند به صورت خودکار اتفاق می‌افتد و توسط بانک قبل از پرداخت سود انجام می‌شود و نیازی به انجام اقدامی از سوی سپرده‌گذار ندارد.

حال که صحبت از مالیات شد پیشنهاد می‌کنیم مقاله ما درباره گرفتن کد مالیاتی در ترکیه را بخوانید.

سپرده ارزی

در کشور ترکیه امکان سپرده ارزی به دلار و یورو فراهم است و می‌توان همانطور که به لیر حساب سپرده افتتاح می‌شود، به دلار و یا یورو هم این حساب را افتتاح کرد. البته نرخ سود اعطایی از بانک به سپرده‌گذار به مانند نرخ سپرده به لیر نیست و در طبق شرایط حساب سپرده ارزی چیست؟ اعلامی در سال 2022، برای دلار حدود یک درصد و برای یورو بین نیم تا یک درصد تعیین شده است.

به عنوان مثال برای برخی از بانک‌ها سود خالص و نرخ سود 6 ماهه با اصل 10000 دلار به شرح زیر است:

Net KazançFaiz OranıBanka
9,92 Dolar%0,25Garanti BBVA
35,70 Dolar%0,90Türkiye İş Bankası
45,37 Dolar%1,15Yapı Kredi Bankası
39,67 حساب سپرده ارزی چیست؟ Dolar%1Akbank
43,64 Dolar%1,10Enpara

همینطور برای برخی بانک‌ها سود خالص و نرخ سود 6 ماهه با اصل 10000 یورو به شرح زیر است:

Net KazançFaiz OranıBanka
100 Euro%0,01Garanti BBVA
200 Euro%0,02Türkiye İş Bankası
100 Euro%0,01Yapı Kredi Bankası
100 Euro%0,01Akbank
100 Euro%0,01Enpara

نکته‌های حساب سپرده و دریافت سود بانکی در ترکیه

1.با توجه به شرایط اعلام در خصوص نوسان نرخ سود، مدت‌های سپرده‌گذاری و ثابت و شناور بودن سود، توصیه می‌شود که از سپرده‌گذاری طولانی مدت امتناع کنید، به این دلایل:

 • بانک‌هایی که برای شهروندان ایرانی سود واریز می‌کنند، در سه ماه نخست تحت عنوان خوش آمدگویی درصد بالاتری را در نظر می‌گیرند (مثلاً 17 درصد)، اما بعد از سه ماه ممکن است درصد سود به 14 درصد کاهش پیدا کند.
 • اگر میزان سود در زمان قرارداد خیلی پایین باشد، با تعیین مدت یک سال به صورت ثابت، سپرده‌گذار این شانس را از دست خواهد داد که اگر در طول سال، نرخ سود بالاتر رفت از مزایای آن بهره‌مند شود.
 • با توجه به مشکلاتی که برای مهاجرین وجود دارد، ریسک دست زدن به سرمایه سپرده‌گذاری شده و مواجه شدن با جریمه یا فسخ قرارداد بالا خواهد بود، پس بهتر است از زمان‌های کوتاه‌تر استفاده شود.

2.بهتر است که حساب بانکی شما فعال باشد، چرا که اگر صرفاً برای سپرده‌گذاری و دریافت سود از حساب استفاده کنید، علاوه بر مالیات با هزینه دیگری تحت عنوان هزینه نگهداری پول در بانک مواجه خواهید شد. (البته میزان آن چندان زیاد نیست). اما همین که حساب بانکی در فعالیت باشد و در مارکت‌ها و نظایر آن از کارت بانکی استفاده کنید، به واسطه سود بانک از تراکنش‌های شما، دیگر هزینه نگهداری پول دریافت نشده و یا میزان آن به شدت کاسته می‌شود.

سوالات متداول

علیرغم وجود بانک‌های متفاوت دولتی و خصوصی در ترکیه، این امکان برای شهروندان ایرانی صرفاً در بانک زراعت، ایش بانک و واکیف بانک موجود است.

مساله سود بانکی در ترکیه از جمله موضوعاتی بوده که در سال‌های اخیر با نوسات زیادی روبرو بوده و تحت تاثیر نرخ تورم و سیاست‌های کلی دولت است و در حال حاضر از 14درصد تا 17 درصد بسته به نوع بانک و میزان سپرده نوسان دارد و مشخصاً از حساب سپرده ارزی چیست؟ سوی بانک مرکزی ترکیه اعلام می‌شود. لازم به ذکر است که از میزان سود تعیین شده توسط بانک، مبالغی جهت مالیات و همینطور هزینه نگهداری پول در بانک به صورت اتوماتیک کسر می‌شود.

در کشور ترکیه امکان سپرده ارزی به دلار و یورو فراهم است و می‌توان همانطور که به لیر حساب سپرده افتتاح می‌شود، به دلار و یا یورو این حساب را افتتاح کرد. البته نرخ سود اعطایی از بانک به سپرده‌گذار به مانند نرخ سپرده به لیر نیست و در طبق شرایط اعلامی در سال 2022، برای دلار حدود یک درصد و برای یورو بین نیم تا یک درصد تعیین شده است.

افتتاح حساب سپرده برای مدت زمان‌های کوتاه مانند یک ماه یا سه ماه با سود ثابت.

با توجه به نرخ سود بانکی در ترکیه، بهتر نیست سرمایه را در ایران سپرده‌گذاری کنیم و در ترکیه زندگی کنیم؟

هرچند میزان سود واریزی در ایران بالاتر از ترکیه است، اما مساله ارزش پول موضوعی است که باید به آن توجه کرد، در این خصوص میزان افت ارزش لیر به نسبت ریال کمتر است و در بلند مدت وجود سرمایه به لیر به نسبت ریال بهتر خواهد بود. ضمن اینکه در ایران به محض سپرده‌گذاری، سرمایه برای حدود یک سال بلاک و غیرقابل استفاده خواهد شد اما در ترکیه با شرایطی امکان دسترسی به مبلغ سپرده‌گذاری شده وجود دارد.

با توجه به نوسان نرخ لیر، بهتر نیست به جای سپرده‌گذاری سرمایه در بانک برای هزینه جاری در ترکیه، طلا یا دلار خریداری شود؟

دلار یا طلا نوسان کمتری نسبت به لیر و ریال دارد، اما اگر هدف دریافت سود بانکی برای هزینه جاری زندگی در ترکیه باشد، طلا و یا دلار چنین قابلیتی نخواهد داشت که ماهیانه مبلغ قابل توجهی را به سرمایه‌دار بدهد.

با توجه به نوسان نرخ لیر، بهتر نیست به جای سپرده‌گذاری سرمایه در بانک برای هزینه جاری در ترکیه، ملکی خریداری و اجاره داده شود؟

این دست از امور کاملاً سلیقه‌ای و مورد به مورد متفاوت است اما به طور کلی، سپرده در بانک ترکیه هرچند با سود کمتری روبرو است، اما مزایایی نسبت به خرید ملک و دادن اجاره می‌تواند داشته باشد، مانند نداشتن هزینه کمیسیون، نداشتن چالش‌ها و مشکلات مختلف میان موجر و مستاجر، اطمینان بالا در بانک ترکیه از نظر حفظ سرمایه. اما در مقابل خرید ملک نیز می‌تواند رشد سرمایه با توجه به تورم را در پی داشته باشد. در نتیجه این موضوعات کاملاً به تصمیم شخصی افراد مربوط است.

امیدوارم که از خواندن این مقاله لذت برده باشید. اگر شما نیز قصد مهاجرت به کشور ترکیه را دارید پیشنهاد می‌کنیم در وبلاگ اویار مقالات دیگر ما را بخوانید و یا می­‌توانید با اویار تماس گرفته و سوالات خود را مطرح کنید. مشاورین ما در اویار پاسخگوی سوالات شما خواهند بود و شما را راهنمایی خواهند کرد.

به کدام سپرده‌ها سود نقدی ارزی پرداخت می‌شود؟

به کدام سپرده‌ها سود نقدی ارزی پرداخت می‌شود؟

بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ هنگامی که سپرده‌گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌گذار، مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس به مشتری بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی نیز ‌باید به صورت نقدی (اسکناس ارز) پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی از جمله خدمات ارزی بانک‌ها اخذ و نگهداری سپرده‌های ارزی از مشتریان است که مجوز این خدمت در آغاز فعالیت ارزی بانک‌های عامل به آن‌ها اعطا می شود که ضوابط و مقررات موضوع سپرده‌پذیری ارزی در بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه‌های موردی بانک مرکزی به صراحت مشخص شده است.

بر این اساس و در راستای ایجاد اطمینان کافی برای سپرده‌گذاران ارزی در شبکه بانکی کشور و ایجاد فرصت سپرده‌گذاری توسط بانک‌ها نزد بانک مرکزی، وفق مقررات و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفته است:

۱ـ بانک‌های عامل در زمان برداشت یا بستن حساب توسط مشتریان، ملزم به پرداخت عین اسکناس ارز هستند.

به عبارت دیگر در صورتی که سپرده‌گذاری با تحویل اسکناس ارز انجام شده باشد، بانک سپرده‌پذیر در صورت درخواست سپرده‌گذار مکلف و متعهد به عودت همان نوع ارز اسکناس بوده و علاوه بر این سود سپرده ارزی آن نیز باید به صورت اسکناس ارز پرداخت شود.

۲ـ بانک‌ها مکلف شده‌اند هنگام سپرده‌پذیری ارزی از مشتریان، در رسید تحویلی به مشتری مواردی نظیر نوع ارز، نحوه وصول ارز از مشتری (اسکناس)، تعهد به بازپرداخت ارز به اسکناس، پرداخت سود به صورت اسکناس را قید کنند. در این ارتباط شایان ذکر است در صورت سپرده‌گیری ارزی به صورت اسکناس از اشخاص توسط بانک‌ها به نیابت از بانک مرکزی، بازپرداخت اصل و سود مبلغ سپرده‌گذاری شده، توسط بانک مرکزی تضمین شده است.

با اطمینان خاطر ایجاد شده برای سپرده‌گذاران ارزی در قالب بخشنامه‌های ابلاغی حساب سپرده ارزی چیست؟ از سوی بانک مرکزی و همچنین خطرات زیاد نگهداری وجوه ارزی به صورت اسکناس، انتظار می‌رود که این منابع در بانک‌ها سپرده‌گذاری و نگهداری شوند تا نه تنها ریسک نگهداری فیزیکی ارز به حداقل ممکن برسد، بلکه متقابلآ بازده مطلوب و مناسبی هم به واسطه سپرده‌گذاری نزد بانک‌های عامل عاید آن‌ها شود. از سوی دیگر برای اینکه منابع جمع‌آوری شده در قالب این نوع سپرده‌های ارزی برای بانک‌های سپرده‌پذیر بدون استفاده نباشد، بانک مرکزی این فرصت را برای بانک‌های عامل ایجاد کرده است که نه تنها هزینه‌های جمع‌آوری و نگهداری سپرده‌ارزی را به حداقل برسانند، بلکه با استفاده از این فرصت‌ها منابع ارزی بی‌مصرف نزد مردم به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و در جای خود مورد بهره‌برداری مناسب قرار گیرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.