ارتباط بین ریسک و بازده


ارتباط بین ریسک و بازده

یکی از مهمترین مباحث بازار سرمایه ، آگاهی از میزان ریسک شرکت‌ها ، خصوصا" ریسک سیستماتیک(ریسک غیر قابل اجتناب) است که می‌تواند بازده سهام شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و نقش به‌سزایی در تصمیم‌گیری‌ها ایفا کند. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه‌ی بین ریسک سیستماتیک و بازدهی سهام بر اساس مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. نمونه ی انتخابی تحقیق ارتباط بین ریسک و بازده ارتباط بین ریسک و بازده 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران میباشند که داده ها طی یک دوره‌ی پنج ساله از سال 1387 تا 1392 جمع‌آوری شد . برای هر سال، 5 داده و در کل 1250 داده جهت تخمین جمع آوری ارتباط بین ریسک و بازده گردید . تخمین مدل از طریق تکنیک داده های پنلی بوده و نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام آنها از نظر آماری رابطه ی معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که رابطه غیر خطی(درجه ی دوم) بهتر از رابطه ی خطی قادر است ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام را تبیین کند. این بدان معناست که فرض خطی بودن ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رد می شود همچنین ارزیابی تک تک سهام موجود در این مجموعه منجر به روشن شدن این نکته می گردد که بازدهی مورد انتظار هر سهم تابع خطی مثبتی از پرتفوی بازار است. پس در نتیجه می توان گفت که مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ، در نمونه ی انتخابی فوق رد می گردد و هیچ ارتباط خطی بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در نمونه ی انتخابی وجود ندارد. نتایج تحقیق حاضر گامی مؤ ثر در جهت افزایش آگاهی عاملان اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاران در بهینه یابی تصمیم سرمایه گذاری و در نتیجه شکوفایی هر چه بیشتر بازار بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود .

One of the most important issues in the capital market is awareness the level Risk of Companies, especially “systemic risk (unavoidable risk)” that could affect stock returns, and can play a significant role in decision-making. The present study examined the relationship between stock returns and systematic risk based on capital asset pricing model (CAPM) in the Tehran Stock Exchange. the sample search is 50 top companies of Tehran Stock Exchange that the data were collected over a five year period from 1387 to 1392. for each year , five and totally 1250 data were collected to estimate . the estimating of the model is Panel data techniques and the results of hypothesis tests show that the systematic risk and stock returns are statistically significant relationship from there. The results indicate that the nonlinear (quadratic) relationship better than linear relationship able to explain relevancy between systematic risk and stock returns. it means that the assumption of linearity between systematic risk and stock returns to be rejected in the Tehran Stock Exchange and The evaluation of individual stocks in this series is to clarify the fact that the expected return of the shares is a positive linear function the market portfolio. So thus we can say that the capital asset pricing model in the sample is rejected and there is no linear relationship between systematic risk and stock returns in the sample doesn’t exist . The results of this research is a step increasing awareness of economics agents including investors in finding the optimum investment decisions and then Tehran Stock Exchange market will have flourished.

ریسک و بازده

ریسک و بازده

ریسک و بازده، دو مفهوم مخالف هم در دنیای مالی و سرمایه گذاری است. بسیار حیاتی است که یک سرمایه گذار تصمیم بگیرد چقدر توانایی پذیرش ریسک را دارد، به طوری که در عین حال با وجود سرمایه گذاری که انجام داده احساس راحتی کند.

افراد می توانند با انحراف معیار، میزان ریسک را اندازه بگیرند. به خاطر وجود ریسک، احتمال از دست رفتن ارتباط بین ریسک و بازده بخشی از سرمایه گذاری یا کل آن وجود دارد. اما “بازده” از سمت دیگر، سود یا زیانی است که یک سرمایه گذاری به همراه دارد.

ریسک در سرمایه گذاری چیست؟

ابندا برای درک بهتر از مطلب تعریفی از ریسک را ارائه می دهیم؛ ریسک کردن به معنای احتمال محقق نشدن پیش بینی ها است. یا به عبارتی ریسک همان احتمال عدم موفقیت است. یک سرمایه گذار برای سود بیشتر سرمایه گذاری می کند و هر ارتباط بین ریسک و بازده چه سود بیشتری داشته باشد، موفقیت بیشتری هم کسب کرده است. حال اگر احتمال موفقیت او زیاد باشد، پس ریسک زیادی متحمل نشده است. بنابراین ریسک را می توان احتمال عدم موفقیت در نظر گرفت.

مثالی برای ریسک:

ریسک در همه بازارها و سرمایه گذاری ها وجود دارد؛ به طور مثال فرض کنید شما پولی را در صندوق های درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنید و هر ماه مبلغ مشخصی را به عنوان سود دریافت می کنید، در این حالت ریسک شما در حد صفر بوده است چراکه پیش بینی شما از سود و بازده مورد نظر در هر ماه محقق خواهد شد.

باید در نظر داشته باشید منظور از سود یا همان بازده در بازار سرمایه پاداش پولی است که در اثر سرمایه گذاری کسب می کنید. حال اگر همان پول را در بورس سرمایه گذاری کنید ممکن است به سود چند برابری دست پیدا کنید و ممکن است حتی اصل پول خود را هم از دست بدهید.

در این حالت شما پذیرفته اید که در قبال رسیدن به سود بیشتر ریسک بالاتری را بپذیرید. دقت کنید زمانی که از سود قطعی صحبت می کنیم، مطمئن هستید که هر ماه این مبلغ را دریافت خواهید کرد ولی در مورد سود حاصل از سرمایه گذاری در بورس اطمینان صد‌در‌صد ندارید و ممکن است به سود مورد انتظار خود برسید و یا سود کمتر یا بیشنر را تجربه کنید که این همان ریسک است. (برای کسب اطلاعات بیشتر در باب ریسک می توانید به مقاله ریسک و انواع آن مراجعه بفرماید.)

بازده سرمایه گذاری چیست؟

برای درک بهتر رابطه ریسک و بازده بهتر است مفهوم بازده سرمایه گذاری را بشناسید. بازده پول یا سودی است که سرمایه گذار در اثر سرمایه گذاری به دست می آورد. دقت کنید میان بازده یا سود مورد انتظار شما و سود و بازدهی که در ارتباط بین ریسک و بازده عمل به دست می آورید، تفاوت وجود دارد.

به طور مثال تصور کنید مبلغی را در بورس سرمایه گذاری کرده اید و انتظار دارید در بازه زمانی مشخص به سود مثلا ۲۰% که به آن (سود مورد انتظار) می گوییم، برسید حال اگر در همان بازه مشخص سود به دست آمده یا (سود عملی) ۲۵% باشد، نه تنها انتظارات شما برآورده شده است بلکه به سود بیشتری هم دست پیدا کرده اید.

نکته مهم: تفاوت بازده مورد انتظار و بازده واقعی به دست آمده، ریسک می گویند.

ریسک و بازده چه رابطه ای دارند؟

رابطه میان ریسک و بازده رابطه ای مستقیم است. هر چه بازده مورد انتظار شما بالاتر باشد، باید ارتباط بین ریسک و بازده ریسک بالاتری را متحمل شوید. به همین دلیل لازم است در ابتدای تصمیم گیری مالی خود، میزان ریسک پذیری خود را مشخص کنید تا تعادل مناسبی میان ریسک و بازده ایجاد شود.

ریسک

آیا ریسک ب معنای خطر و ضرر است؟

مهم است به این نکته توجه داشته باشید و جود ریسک بالا، مساوی بازده بالاتر نیست، بنابراین توازن بین ریسک و بازده به این معناست که ریسک بالاتر، صرفا نشان دهنده پتانسیل سود بالاتر است و هیچ تضمینی وجود ندارد. ریسک بالاتر، احتمال ضرر سنگین تر را نیز در پی خواهد داشت.

نسبت بازده به ریسک:

یکی از مهم ترین فاکتورهای شناخت رابطه ریسک و بازده، نسبت بازده به ریسک است. این نسبت، حاصل تقسیم بازده مورد انتظار شما به ریسک احتمالی هر موقعیت معاملاتی است. به طوری که هر سرمایه گذاری باید پیش از ورود به بازارهای سرمایه گذاری، این نسبت را محاسبه کند.

مقدار این شاخص، بیانگر میزان ارزشمندی سرمایه گذاری شما است. به عبارت نسبت بازده به ریسک نشان می دهد که به ازای در معرض خطر قرار دادن بخشی از سرمایه خود، چند برابر بازده احتمالی کسب خواهید کرد.

رابطه ریسک و بازده رابطه ریسک و بازده

بر مبنای اصول سرمایه گذاری، حداقل مقدار مجاز برای این نسبت، عدد ۱ است. به این معنی که توان ریسک پذیری شما در یک موقعیت معاملاتی، باید حداکثر به اندازه بازده مورد انتظار باشد و مقادیر کمتر از ۱ برای این نسبت، قابل قبول نیست.

که در نتیجه می توان گفت: ورود به چنین معاملاتی صحیح نیست به این علت که نسبت به بازده احتمالی، ریسک بیشتری را قبول کرده اید و چنین عملکردی در بلند مدت، به احتمال قوی به زیان شما تمام خواهد شد.

ریسک و بازده در مدیریت مالی

مفهوم ریسک و بازده یکی از جنبه های مهم در مدیریت مالی و یکی از مسئولیت های اساسی در کسب و کار است به عبارتی، هر چقدر یک کسب و کار در معرض ریسک بیشتری باشد، می توان انتظار بازده مالی بیشتری در آن کسب و کار را هم داشت.

البته باید از این مورد هم غافل نشویم که همیشه احتمالات منفی و استثناهایی که ممکن پیش آید را در نظر داشته باشید چراکه ریسک های غیر منطقی زیادی وجود دارد که متقابلا همراه با پتانسیل بازدهی بالا نیست.

از مهم ترین کاربرد های ریسک:

از کاربردهای نسبت بازده به ریسک، ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاران هیجانی با ریسک غیر منطقی است؛ تا بدین وسیله مجبور شوند قبل از ورود به معامله، میان ریسک و بازده خود تناسب و رابطه معقولی ایجاد کنند.

نسبت بازده به ریسک بهینه

به عقیده یک مربی مالی با تجربه، پاداش ۲ تا ۳ برابری نسبت به ریسک، مقدار مناسب و قابل قبولی است به طوری که اگر ریسک شما در یک موقعیت معاملاتی ۱۰ درصد باشد، باید انتظار بازدهی ۲۰ تا ۳۰ درصدی داشته باشید.

چنین رویکردی برای رشد سرمایه در بلند‌مدت مناسب است. ولی به این معنی بهترین نسبت بازدهی نیست. شرایط بازارهای مالی و میزان ریسکی که حاضرید ارتباط بین ریسک و بازده بپذیرید، می تواند این نسبت را تغییر دهد.

معیارهای مهم ارزیابی موقعیت قبل از ریسک

معیارهای مهم و قابل توجه که باید در زمان ارزیابی موقعیت و قبل از پذیرش ریسک مورد توجه داشته باشد.

سطح ریسک

یکی از تصمیمات بزرگ و حائز اهمیت برای هر سرمایه گذار، انتخاب صحیح سطح ریسک می باشد. میزان تحمل ریسک بر اساس شرایط فعلی سرمایه گذار، اهداف آینده او و سایر فاکتورها مشخص می شود و با مقایسه بازار ها و میزان ریسک و البته توجه به شخصیت خودتان خود برای پذیرش ریسک اقدام کنید. اگر بخواهید از میان چندین بازار و روش سرمایه گذاری را بر اساس سطح ریسک (از پر ریسک به کم ریسک مرتب کنیم) می توان این گونه بیان کرد:

 • سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال
 • سرمایه گذاری در بازار آتی سکه
 • سرمایه گذاری در بازار سهام تهران
 • صندوق های سرمایه گذاری (صندوق های بدون سود ثابت)
 • اوراق مشارکت شرکت ها
 • اوراق مشارکت دولتی
 • سپرده گذاری در بانک ها

دسته بندی افراد در مواجه با ریسک؛

 • افراد ریسک پذیر
 • افراد ریسک‌ گریز
 • افراد بی‌تفاوت به ریسک

شناخت خود و افراد دیگر و یا رقبا بر اساس ویژگی های فردی در مقوله ریسک پذیری می تواند کمک شایانی باشد برای برنامه ریزی بهتر و همچنین عملکرد بهتر در رقابت و این می تواند در روش سرمایه گذاری برای موفقیت بیشتر بسیار تاثیرگذار باشد.

ریسک و پذیرش عواقب آن:

باید بدانید در کنار نکات مثبت ریسک، عواقب احتمالی آن هم وجود دارد که لازم است به آنها را نیز در نظر داشته باشید این امر موجب می شود که از قبل سناریو شکست بررسی و مورد توجه قرار گیرد و خود را برای اثرات منفی و شکست احتمالی آماده کرده و در لیست برنامه ریزی برای مقابله با این احتمال آماده کنید.

پذیرش ریسک کمتر همراه با مثال:

رابطه ریسک و بازده تحت تاثیر روش سرمایه گذاری است که شما انتخاب می کنید. زمانی که شما در دارایی هایی با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنید، تقریبا هیچ گونه ریسکی شامل حال شما نخواهد شد. در چنین شرایطی بازدهی محدود و مشخصی نیز نصیب شما خواهد شد.

به همین دلیل افراد ریسک گریز اغلب به دنبال سپرده های بانکی هستند تا ضمن کسب بازده حداقلی، اصل سرمایه آنها نیز در معرض خطر نباشد. در این نوع اوراق بهادار، معمولا اصل و سود سرمایه توسط دولت، بانک مرکزی یا یک نهاد رسمی مالی، تضمین می شود.

در بسیاری از کشورها درصد سود بدون ریسک، به اندازه نرخ تورم یا کمی بیشتر است تا حداقل سرمایه گذاران قادر به حفظ ارزش پول خود باشند. اما در طرف مقابل، سرمایه گذاران ریسک پذیر به دنبال تضمین خاصی نبوده و ضمن مدیریت دارایی به دنبال بازدهی بیشتری هستند؛ به طور کلی قانون همیشگی سرمایه گذاری این است؛ پذیرش ریسک بیشتر، در ازای احتمال کسب بازدهی و سود بالاتر.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله ابزار های تحلیل داده را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی

هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عواملی همچون صرف بازدهی بازار، اندازه، نسبت
ارزش دفتری به ارزش بازار و شتاب، با و بدون عامل ریسک نقدشوندگی، توانایی توضیح بازدهی سهام را
دارد.
به همین منظور تعداد 67 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس روش غربال،
1386 به صورت ماهانه جمع آوری - به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. داده ها برای دوره زمانی 1389
به روش داده های تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته است. EViews شده و به وسیله نرم افزار
نتایج حاصل نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، با توجه به روش رگرسیون گام به گام، عو امل
0، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با ضریب / 0 و احتمال کمتر از 000 / صرف بازده بازار با ضریب 3671
0/ 0 و احتمال کمتر از 0000 / 0 و نقدشوندگی با ضریب 2729 / 1/442 و ارتباط معکوس و احتمال 1157
جزء عواملی هستند که ارتباط معنی دار با بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران دارند.

کلیدواژه‌ها

 • صرف بازده سهام
 • صرف بازدهی بازار
 • اندازه
 • نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
 • نقد شوندگی
 • داده ای تابلویی

عنوان مقاله [English]

The Survey of relationship between risk and stock return in Tehran Securities Exchange : Study of momentum effect and liquidity Premium

نویسندگان [English]

 • Hassan Ghalibafasl
 • Mohsen Izad

چکیده [English]

In this study the aim is to test whether financial market anomalies such as market
risk premium, firm size, the book-to-market ratio, the turnover rate, and momentum
both with and without the inclusion of the market liquidity risk factor in the case of
the Tehran stock exchange can explain stock returns? To this end, a number of 67
listed companies of Tehran Stock Exchange, based on Criteria filtering method,
have been chosen as a sample. Data are collected on a monthly basis for the period
2008-2011 and by using EViews and panel data. finding indicate that during the
study period, factors such as market risk premium, the book-to-market ratio and
liquidity risk have meaningful correlation with excess return in Tehran Stock
Exchange.

بررسی ارتباط بین ریسک با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 15 صفحه است به صورت فایل PDF و یا WORD در اختیار داشته باشید.

خرید اینترنتی فایل PDF مقاله با قیمت ( 14,000 ) تومان خرید اینترنتی فایل WORD مقاله با قیمت ( 84,000 ) تومان

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی ارتباط بین ریسک با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سهیلا مشکین - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول،ایران

آنا محمدفیروزخواه - کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش سیتم های اطلاعاتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده مقاله :

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین ریسک با بازده سهام در بورس اوراق بهادار پرداخته است. در این تحقیق عواملی مانند اهرم عملیاتی، اهرم مالی، ریسک سیستماتیک (بتا) انحراف معیار سود عملیاتی انحراف معیار جریانات نقدی عملیاتی به عنوان ریسک در نظر گرفته شده که در این تحقیق ارتباط انها را با بازده سهام موردبررسی قرار داده ایم. مطالعه بین سال های 1387-1392 در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و سایت www.irbource انجام گرفت. تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش و آزمون فرضیه های آن نیز توسط نرم افزار Eviews انجام شده است. پژوهش شرکت هایی را که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده، وشرایط پژوهش را هم دارا بودند که شامل 103 شرکت موردمطالعه قرارداد. به همین منظور بازده سهام به عنوان متغیر وابسته وریسک به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. بازده سهام (RIT) از طریق معادله بازده تقسیم بر دوره تحصیل اندازه گیری شد. درحالی که ریسک سیستماتیک (β) با استفاده از مدل بازار اندازه گیری، اهرم مالی (LEVit) از طریق نسبت بدهی واهرم عملیاتی(OLEVit)نسبت حاشیه سود به EBIT محاسبه گردید انحراف معیار سود عملیاتی (S.d.O.Iit)انحراف معیار جریانات نقدی عملیاتی (S.d.CFOit) از صورت های مالی شرکت های موردنظر استخراج ومحاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیر مستقل و وابسته ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا MEFS01_082 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

حیدری، فاطمه و مشکین، سهیلا و محمدفیروزخواه، آنا،1394،بررسی ارتباط بین ریسک با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی،https://civilica.com/doc/390314


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1394، حیدری، فاطمه؛ سهیلا مشکین و آنا محمدفیروزخواه )
برای بار دوم به بعد: ( 1394، حیدری؛ مشکین و محمدفیروزخواه )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • -انصاری، عبدالمهدی، صفری بیدسکان، سعید(1391). بررسی تاثیرپذیری هزینه سرمایه از .
 • -اعتمادی، حسین ویداله تاری وردی (1385). تاثیر نحوه ارایه صورت .
 • -بند پی، شهرام (1379). بررسی ارتباط بین ریسک با بازده .
 • - باقرزاده، سعید(1384). عوامل موثر بر بازده سهام در بورس .
 • - خدامی پور، احمدواحمد رضاپور (1389). بررسی توانایی متغیرهای مالی .
 • - خدامی پور، احمدوازاده اسمائیلی (1390). رابطه ارزشی تغییرات اهرم .
 • -دوستیان، صدیقه(1385). مقایسه ارتباط تغییرات سود خالص و جریان نقدی .
 • - سعیدی، علی و منیژه رامشه (1390). عوامل تعیین کننده .
 • -شفیع زاد، علی1376). تحقیق پیرامون ارتباط بین ریسک سیستماتیک وبازده .
 • - فتحی، سعید(1392). ریسک مالی شاخص سازی و اندازه گیری، .
 • - قائمی، حسین وسعید طوسی(1385). عوامل موثر بر بازده سهام .
 • -حقالیباف اصل، حسن(1373). «بررسی ساختار سرمایه بر روی ریسک سیستماتیک» .
 • AL-Qudah .Anas, (20 13)The Effect of Operating Leverage & Time .
 • Fama, E. F. & French, K. R. (1992). "The Cross .
 • Demedeiros .OR, PRB, Lustosa. JA, Dantas (2006) _ The Impact .
 • Sadegh, z, et al, (2014)" Measuring Excess Cash Balance and .
 • Barberis, N., M. Huang, and T. Santos, (2001): "Prospect Theory .
 • Pettengill, G. N., Sundaram, S., & Mathur, I. (1995). The .
 • Akhtar et al., (2012). Relationship between Financial Leverage and Financial .
 • Subai'i, Bdah Mohsen (2012). The relationship between financial leverage and .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی

دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی ، دوره: 21 ، شماره: 7

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 21 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی

چکیده مقاله :

هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عواملی همچون صرف بازدهی بازار، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و شتاب، با و بدون عامل ریسک نقدشوندگی، توانایی توضیح بازدهی سهام رادارد. به همین منظور تعداد 67 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس روش غربال، به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. دادهها برای دوره زمانی 1389-1386 به صورت ماهانه جمع آوریشده و بهوسیله نرم افزار EViews به روش دادههای تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان میدهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، با توجه به روش رگرسیون گام به گام، عواملصرف بازده بازار با ضریب 3671/0 و احتمال کمتر از 000/0 ،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با ضریب 442/1 و ارتباط معکوس و احتمال 1157/0 و نقدشوندگی با ضریب 2729/0 و احتمال کمتر از 0000/0جزء عواملی هستند که ارتباط معنیدار با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران دارند.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_DANESH-21-7_004 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

قالیباف اصل، حسن و ایزدی، محسن،1393،بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی،https://civilica.com/doc/588562


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1393، قالیباف اصل، حسن؛ محسن ایزدی )
برای بار دوم به بعد: ( 1393، قالیباف اصل؛ ایزدی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.