شاخص پایی بازویی


تاثیر لیزر گالیوم-آرسناید (904 نانومتر) بر کاهش سطح زخم و تغییر ایندکس مچ پایی-بازویی در زخم پای دیابتیک

زخم پای دیابتی به عنوان شاخص پایی بازویی یکی از شایع ترین عوارض دیابت شناخته شده است که معمولا به درمان های متداول ترمیم زخم مقاوم می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر لیزر کم توانGa-As با 904 نانومتر بر ترمیم زخم مزمن پای بیماران دیابتی نوع 2 می باشد.

27 بیمار دیابتی با زخم پای ایسکمیک با درجه ی 2 معیار واگنر به طور تصادفی به دو گروه لیزر درمانی (15 بیمار) و گروه پلاسبو (12 نفر) تقسیم شدند. در گروه لیزر درمانی، لیزر (Ga-As، 2 ژول بر سانتی متر مربع، 90 میلی وات) و در گروه پلاسبو پروب لیزر مطابق با گروه درمان اما به صورت خاموش به کار برده شد. درمان معمول جهت ترمیم زخم در هر دو گروه بعد از لیزر درمانی، سه بار در هفته و تا دوازده جلسه اعمال گردید. محیط سطح زخم و دمای محیط اطراف محل زخم (قبل و بعد از درمان)، در جلسات اول، ششم و دوازدهم، و شاخص مچ پایی-بازویی در جلسات اول و دوازده ارزیابی شد.

در گروه لیزر درصد بسته شدن سطح زخم نسبت به سطح پایه در جلسه 6 و 12 (به ترتیب 36/6±97/43، 22/7±02/72 درصد) نسبت به گروه پلاسبو (به ترتیب 98/7±48/6، 05/9±69/12 درصد) افزایش معناداری نشان داد (05/0>P). اما تغییرات در میزان شاخص مچ پایی-بازویی و دمای اطراف محل زخم در دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت.

به نظر می رسد لیزر گالیوم آرسناید از طریق اثر فوتو شیمیایی غیر حرارتی در محیط زخم منجر به تسریع بسته شدن زخم مزمن پای بیماران دیابتی می شود.

تاثیر تمرین مقاومتی دایره ای بر سختی شریانی مردان دیابتی نوع2 مبتلا به نوروپاتی محیطی

Effect of circular resistance training on arterial Stiffness in type 2 diabetic men with peripheral neuropathy

همکاران: بتول سادات میرزائی , فرهاد غلامی , مریم سعیدی , شهربانو گلی , فاطمه میری

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح

کد 701
عنوان فارسی پایان‌نامه تاثیر تمرین مقاومتی دایره ای بر سختی شریانی مردان دیابتی نوع2 مبتلا به نوروپاتی محیطی
عنوان لاتین پایان‌نامه Effect of circular resistance training on arterial Stiffness in type 2 diabetic men with peripheral neuropathy
گروه بالینی
دانشکده/مرکز
محل ارایه طرح سایر دانشگاه ها
تاریخ تصویب
تاریخ شروع
تاریخ پایان (دفاع)
سال ارائه
فصل
مقطع تحصیلی پایان نامه کارشناسی ارشد
نوع پایان نامه بالینی
رشته تخصصی سایر
بودجه پایان نامه 0.0000

اطلاعات همکاران پایان نامه

نام همکار سمت همکار سمت همکار پایان نامه
بتول سادات میرزائی مجری- دانشجو
فرهاد غلامی استاد راهنما
مریم سعیدی استاد مشاور
شهربانو گلی استاد مشاور آماری
فاطمه میری همکار

اطلاعات تفضیلی

دیابت یک بیماری شاخص پایی بازویی مزمن است که نیاز به کنترل دقیق دارد. بدون کنترل منظم و مدیریت آن، این بیماری ممکن است منجر به عوارض متعددی گردد. عوارض درازمدت دیابت را می­توان به دو دسته عروقی و غیر عروقی تقسیم کرد که در دیابت نوع 1 و 2 مشابه هستند. از آنجا که شیوع دیابت در جهان رو به افزایش است، انتظار می­رود که نوروپاتی محیطی دیابت نیز روندی افزایشی داشته باشد. عوارض درازمدت دیابت را می­توان به دو دسته عروقی و غیر عروقی تقسیم کرد که در دیابت نوع 1 و 2 مشابه هستند. مشکلات قلبی- عروقی از عوارض شایع دیابت نوع 2 و نوروپاتی محیطی است و یکی از این مشکلات سختی عروق ( stiffness Arterial ) می­باشد که بیماری دیابت باعث تشدید آن می­شود و در تحقیقات جدید نیز توجه ویژه به آن شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرینات مقاومتی دایره­ای بر سختی شریانی مردان دیابتی نوع 2 مبتلا به نوروپاتی محیطی است.

پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده آینده نگر با گروه های موازی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مردان مبتلا به دیابت نوع ۲ در شهرستان شاهرود هستند که بر اساس معیارهای ورود وارد تحقیق خواهند شد. پس از دریافت رضایت نامه فردی، از آزمودنی­ها قندخون ناشتا، قندخون دو ساعته و هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص پایی بازویی ( ABI )، شاخص شست پا به بازو ( TBI )، شاخص عروقی قلبی- مچ پایی ( CAVI )، فشارخون سیستولی، فشارخون دیاستولی، ضربان قلب استراحتی افراد اندازه گیری خواهد شد. سپس آزمودنی ها در دو گروه کنترل و تجربی قرار خواهند گرفت. آزمودنی های گروه تجربی به مدت 12 هفته به تمرینات دایره ای خواهند پرداخت و گروه کنترل فعالیت روزانه خود را حفظ خواهند کرد. در پایان کار قندخون ناشتا، قندخون دو ساعته و هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص پایی بازویی ( ABI )، شاخص شست پا به بازو ( TBI )، شاخص عروقی قلبی- مچ پایی ( CAVI )، فشارخون سیستولی، فشارخون دیاستولی، ضربان قلب استراحتی افراد مجددا اندازه گیری خواهد شد.

دیابت یک بیماری مزمن است که نیاز به کنترل دقیق دارد. بدون کنترل منظم و مدیریت آن، این بیماری ممکن است منجر به عوارض متعددی شاخص پایی بازویی گردد. عوارض درازمدت دیابت را می­توان به دو دسته عروقی و غیر عروقی تقسیم کرد که در دیابت نوع 1 و 2 مشابه هستند. از آنجا که شیوع دیابت در جهان رو به افزایش است، انتظار می­رود که نوروپاتی محیطی دیابت نیز روندی افزایشی داشته باشد. عوارض درازمدت دیابت را می­توان به دو دسته عروقی و غیر عروقی تقسیم کرد که در دیابت نوع 1 و 2 مشابه هستند. مشکلات قلبی- عروقی از عوارض شایع دیابت نوع 2 و نوروپاتی محیطی است و یکی از این مشکلات سختی عروق ( stiffness Arterial ) می­باشد که بیماری دیابت باعث تشدید آن می­شود و در تحقیقات جدید نیز توجه ویژه به آن شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرینات مقاومتی دایره­ای بر سختی شریانی مردان دیابتی نوع 2 مبتلا به نوروپاتی محیطی است.

پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده آینده نگر با گروه های موازی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مردان مبتلا به دیابت نوع ۲ در شهرستان شاهرود هستند که بر اساس معیارهای ورود وارد تحقیق خواهند شد. پس از دریافت رضایت نامه فردی، از آزمودنی­ها قندخون ناشتا، قندخون دو ساعته و هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص پایی بازویی ( ABI )، شاخص شست پا به بازو ( TBI )، شاخص عروقی قلبی- مچ پایی ( CAVI )، فشارخون سیستولی، فشارخون دیاستولی، ضربان قلب استراحتی افراد اندازه گیری خواهد شد. سپس آزمودنی ها در دو گروه کنترل و تجربی قرار خواهند گرفت. آزمودنی های گروه تجربی به مدت 12 هفته به تمرینات دایره ای خواهند پرداخت و گروه کنترل فعالیت روزانه خود را حفظ خواهند کرد. در پایان کار قندخون ناشتا، قندخون دو ساعته و هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص پایی بازویی ( ABI )، شاخص شست پا به بازو ( TBI )، شاخص عروقی قلبی- مچ پایی ( CAVI )، فشارخون سیستولی، فشارخون دیاستولی، ضربان قلب استراحتی افراد مجددا اندازه گیری خواهد شد.

دیابت یک بیماری مزمن است که نیاز به کنترل دقیق دارد. بدون کنترل منظم و مدیریت آن، این بیماری ممکن است منجر به عوارض متعددی گردد. عوارض درازمدت دیابت را می­توان به دو دسته عروقی و غیر عروقی تقسیم کرد که در دیابت نوع 1 و 2 شاخص پایی بازویی مشابه هستند. از آنجا که شیوع دیابت در جهان رو به افزایش است، انتظار می­رود که نوروپاتی محیطی دیابت نیز روندی افزایشی داشته باشد. عوارض شاخص پایی بازویی درازمدت دیابت را می­توان به دو دسته عروقی و غیر عروقی تقسیم کرد که در دیابت نوع 1 و 2 مشابه هستند. مشکلات قلبی- عروقی از عوارض شایع دیابت نوع 2 و نوروپاتی محیطی است و یکی از این مشکلات سختی عروق ( stiffness Arterial ) می­باشد که بیماری دیابت باعث تشدید آن می­شود و در تحقیقات جدید نیز توجه ویژه به آن شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرینات مقاومتی دایره­ای بر سختی شریانی مردان دیابتی نوع 2 مبتلا به نوروپاتی محیطی است. پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده آینده نگر با گروه های موازی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مردان مبتلا به دیابت نوع ۲ در شهرستان شاهرود هستند که بر اساس معیارهای ورود وارد تحقیق خواهند شد. پس از دریافت رضایت نامه فردی، از آزمودنی­ها قندخون ناشتا، قندخون دو ساعته و هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص پایی بازویی ( ABI )، شاخص شست پا به بازو ( TBI )، شاخص عروقی قلبی- مچ پایی ( CAVI )، فشارخون سیستولی، فشارخون دیاستولی، ضربان قلب استراحتی افراد اندازه گیری خواهد شد. سپس آزمودنی ها در دو گروه کنترل و تجربی قرار خواهند شاخص پایی بازویی گرفت. آزمودنی های گروه تجربی به مدت 12 هفته به تمرینات دایره ای خواهند پرداخت و گروه کنترل فعالیت روزانه خود را حفظ خواهند کرد. در پایان کار قندخون ناشتا، قندخون دو ساعته و هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص پایی بازویی ( ABI )، شاخص شست پا به بازو ( TBI )، شاخص عروقی قلبی- مچ پایی ( CAVI )، فشارخون سیستولی، فشارخون دیاستولی، ضربان قلب استراحتی افراد مجددا اندازه گیری خواهد شد.

مجله دانشکده پزشکی

Tehran University Medical Journal TUMS Publications

Nematipor E, Heydari B. Evaluation Of Ankle Brachial Index As A Predictive Factor For Diagnosis Of Coronary Artery Disease . Tehran Univ Med J. 2006; 64 (1) :45-48
URL: http://tumj.tums.ac.ir/article-1-1003-fa.html

نعمتی پور ابراهیم، حیدری بتول السادات. بررسی اندکس پایی-بازویی بعنوان عامل پیشگویی کننده شاخص پایی بازویی در تشخیص بیماری عروق کرونر بیمارستان امام، 83-1382. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1385; 64 (1) :48-45

زمینه و هدف: بیماریهای قلبی- عروقی یکی از مهمترین علل مرگ و میر در کشورهای پیشرفته و نیز جهان سوم بوده و شایع‌ترین علت آن آترواسکلروز می‌باشد. از آنجایی که احتمال درگیری همزمان عروق محیطی و عروق کرونر زیاد است در این مطالعه، اندکس پایی- بازویی( ABI )که یک وسیله حساس تشخیصی جهت بیماری عروق محیطی است به عنوان یک فاکتور تشخیصی زود هنگام بیماری عروق کرونر مورد بررسی واقع شده است.
روش بررسی: از فروردین ماه سال 1382 لغایت اردیبهشت ماه سال 1383 در 100 بیمار مراجعه کننده به بخش کاتتریسم بیمارستان امام خمینی جهت انجام آنژیوگرافی عروق کرونر ABI اندازه‌گیری شد. سپس بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفته و بر اساس یافته‌های آنژیوگرافی به دو گروه شامل 50 بیماربا حداقل درگیری 50% در یکی از عروق اصلی کرونربه عنوان گروه مبتلا به بیماری عروق کرونر( CAD) و50 بیماربا عروق کرونر نرمال به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. در تمام بیماران مورد مطالعه ارتباط ABI با متغیرهای سن,جنس, فشار خون, دیابت, سیگار, لنگش متناوب, هایپرلیپیدمی و سابقه بیماری زودرس کرونری در خانواده مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: متوسط سن بیماران با درگیری عروق کرونر 16±2/56 سال بود که 66% مرد و 34% زن بودند و متوسط سن بیماران با عروق کرونر نرمال 15±52 سال بود که 48% مرد و 52% زن بودند. متوسط ABI در بیماران با عروق کرونر درگیر 02/0±07/1 و در بیماران با عروق کرونر نرمال01/0 ±12/1 بود که از نظر آماری تفاوت معنی‌داری نداشتند (128/0(P. همچنین بین ABI ودیگر متغیر‌های اشاره شده از نظرآماری رابطه معناداری بدست نیامد. همه بیماران با 9/0≥ ABI (14%بیماران) بیماری عروق کرونر داشتند و با افزایش تعداد درگیری عروق کرونر مقدار عددی ABI کاهش نشان داد.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه مشخص شد اگر چه 9/0 ABI ≤ ارزش تشخیصی مثبت بالایی جهت بیماری کرونری دارد اما تست حساسی برای تشخیص بیماری کرونری نمی‌باشد زیرا تعداد زیادی از بیماران با CAD، ABI > 0.9 داشتند و این سطح از ABI نمی تواند وجود بیماری کرونری را رد کند.

شاخص پایی بازویی

Acrobat Distiller 9.5.2 (Windows)

uuid:ce50b2b2-3e50-4ed1-aa1a-cb66c4aaa88f uuid:4c0de56c-33e0-4da8-b4c9-9e1cabd0c2c7 endstream endobj 65 0 obj >stream application/pdf sayyadi-na Microsoft Word - 1354 2022-02-01T12:48:40+03:30 PScript5.dll Version 5.2.2 2022-02-01T12:48:40+03:30

Acrobat Distiller 9.5.2 (Windows)

uuid:e4c53459-9d71-4d61-8db1-0c0a9c5225b2 uuid:25485f5b-5013-44a5-9c49-d0c26fca4025 endstream endobj 66 0 obj >stream hެRMk�@�+s�D���+�`������J�V�h�jE��ٕ��Ç3�z��웡\�5h�!J5�h�Q`Da����Ȁ1����Q!�I�QSH'4�"�s�E�/@I@!'E���_2�4�9h�t�r� r���2�� �d�ҙ��1���W��ߘ��pz2�޻��?n���U :v��]b��vH�"�>[�jxD����#�vĂhH�X�$d [email protected]�b�����50v��<���p���`�I&�T`]ɶƗu�K�(�l� ����.��ө��EW��'gJ��n]z��?2��#�2ɩ�@�' +w��5O^.붅/��X rɖ,Ͷ��7���z��K�*g���M5�%��]r�t���ߥivh|k�m���>x�����J�N���R�u��>�o��C�yHq]��_ ��n[��"�q�70�ދ����������"y�� �/!�:� endstream endobj 67 0 obj >stream 2022-02-01T12:54:25+03:30 2022-02-01T12:54:25+03:30 2022-02-01T12:54:25+03:30 PScript5.dll Version 5.2.2 application/pdf Microsoft Word - 1354 sayyadi-na uuid:48bd0f0e-cc98-4cf0-b753-e46b241accb8 uuid:70bda1c9-f0c3-44c8-8b32-4a11b70ad609

مجله دانشکده پزشکی

Tehran University Medical Journal TUMS Publications

Nematipor E, Heydari B. Evaluation Of Ankle Brachial Index As A Predictive Factor For Diagnosis Of Coronary Artery Disease . Tehran Univ Med J. 2006; 64 (1) :45-48
URL: http://tumj.tums.ac.ir/article-1-1003-fa.html

نعمتی پور ابراهیم، حیدری بتول السادات. بررسی اندکس پایی-بازویی بعنوان عامل پیشگویی کننده در تشخیص بیماری عروق کرونر بیمارستان امام، 83-1382. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1385; 64 (1) :48-45

زمینه و هدف: بیماریهای قلبی- عروقی یکی از مهمترین علل مرگ و میر در کشورهای پیشرفته و نیز جهان سوم بوده و شایع‌ترین علت آن آترواسکلروز می‌باشد. از آنجایی که احتمال درگیری همزمان عروق محیطی و عروق کرونر زیاد است در این مطالعه، اندکس پایی- بازویی( ABI )که یک وسیله حساس تشخیصی جهت بیماری عروق محیطی است به عنوان یک فاکتور تشخیصی زود هنگام بیماری عروق کرونر مورد بررسی واقع شده است.
روش بررسی: از فروردین ماه سال 1382 لغایت اردیبهشت ماه سال 1383 در 100 بیمار مراجعه کننده به بخش کاتتریسم بیمارستان امام خمینی جهت انجام آنژیوگرافی عروق کرونر ABI اندازه‌گیری شد. سپس بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفته و بر اساس یافته‌های آنژیوگرافی به دو گروه شامل 50 بیماربا حداقل درگیری 50% در یکی از عروق اصلی کرونربه عنوان گروه مبتلا به بیماری عروق کرونر( CAD) و50 بیماربا عروق کرونر نرمال به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. در تمام بیماران مورد مطالعه ارتباط ABI با متغیرهای سن,جنس, فشار خون, دیابت, سیگار, لنگش متناوب, هایپرلیپیدمی و سابقه بیماری زودرس کرونری در خانواده مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: متوسط سن بیماران با درگیری عروق کرونر 16±2/56 سال بود که 66% شاخص پایی بازویی مرد و 34% زن بودند و متوسط سن بیماران با عروق کرونر نرمال 15±52 سال بود که 48% مرد و 52% زن بودند. متوسط شاخص پایی بازویی ABI در بیماران با عروق کرونر درگیر 02/0±07/1 و در بیماران با عروق کرونر نرمال01/0 ±12/1 بود که از نظر آماری تفاوت معنی‌داری نداشتند (128/0(P. همچنین بین ABI ودیگر متغیر‌های اشاره شده از نظرآماری رابطه معناداری بدست نیامد. همه بیماران با 9/0≥ ABI (14%بیماران) بیماری عروق کرونر داشتند و با افزایش تعداد درگیری عروق کرونر مقدار عددی ABI کاهش نشان داد.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه مشخص شد اگر چه 9/0 ABI ≤ ارزش تشخیصی مثبت بالایی جهت بیماری کرونری دارد اما تست حساسی برای تشخیص بیماری کرونری نمی‌باشد زیرا شاخص پایی بازویی تعداد زیادی از بیماران با CAD، ABI > 0.9 داشتند و این سطح از ABI نمی تواند وجود بیماری کرونری را رد کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.