معرفی چند مانع پولدار شدن


باستانی پاریزی

آموزه هشتم: از پاریز تا پاریس

پاریز کلاس ششم ابتدایی نداشت. ناچار می‌بایست ده فرسخ راه را پیموده به سیرجان بروم. عصر با «الاغ تور» از پاریز راه می‌افتادیم؛ سه فرسخ کوهستانی آب و آبادی داشت؛ امّا از«کرّان» به بعد هفت فرسنگ تمام بیابان ریگزار بود. آب از این ده برمی‌داشتیم و صبح، هنگامچریغ آفتاب کنار قنات حسنی در شهر سیرجان اتراق می‌کردیم. نخستین سفر من، شهریور ماه ۱۳۱۶ شمسیبرای کلاس ششم دبستان چنین انجام گرفت. ده فرسنگ راه را دوازده ساعته می‌رفتیم.

باستانی پاریزی

قلمرو زبانی: پاریز: نام روستایی / فرسخ: فرسنگ، شش کیلومتر / پیمودن: طی کردن (بن ماضی: پیمود، بن مضارع: پیما) / الاغ تور: مسافرت با الاغ / چریغ آفتاب: چراغ آفتاب، طلوع آفتاب، صبح زود / اتراق کردن: موقتا در جایی اقامت گزیدن، توقف چند روزه در سفر به جایی /

پیام: سفر

از کلاس سوم دبیرستان ناچار می‌بایست به کرمان برویم؛ بنابراین بعد از دو سه سال ترک تحصیل که دوباره وسایل فراهم شد، ۳۵ فرسنگ راه بین سیرجان و کرمان را دو شبه با کامیون طی کردیم. دو سال دانشسرای مقدّماتی طی شد. ادامۀ تحصیل در تهران پیش آمد. این همان سفری است که هنگام مراجعه به بانک اعتبارات ایران برای من تداعی شد؛ زیرا آن روز سیصد تومان پول مجموعا تهیّه کرده بودم که به تهران بیایم و این، مخارجِ قریب شش ماه من بود.

قلمرو زبانی: دانشسرا: مؤسسه آموزشی برای تربیت آموزگار یا دبیر/ تداعی: یاد آوری، به خاطر آوردن / مخارج: هزینه ها / قریب: نزدیک(هم‌آوا؛ غریب: ناآشنا)

وقتی از پاریز به رفسنجان آمدم، به من سفارش شد که بردن معرفی چند مانع پولدار شدن سیصد تومان پول تا تهران همراه یک محصّل، خطرناک است! ناچار باید از یک تجارتخانۀ معتبر به تهران حواله گرفت. به سفارش این و آن به تجارتخانه امین مراجعه کردم. اتاقی بود با یک میز و دو صندلی؛ پیرمرد لاغر – که بعداً فهمیدم امین صاحب تجارتخانه است – پشت میز نشسته بود. هیچ باور نداشتم اینجا یک تجارتخانه باشد. گفتم حوالۀ سیصد تومان برای تهران لازم دارم. او گفت بده، پول را بده. خجالت دهاتی مانع شد بگویم شما که هستید؟ بی اختیار سیصد تومان را دادم. پیرمرد از داخل کازیۀ روی میز یک پاکت کهنه را که از جایی برایش رسیده بود، برداشت. کاغذ مثلّث روی پاکت را که برای چسباندن در پاکت به کار می‌رود، پاره کرد. روی آن حوالۀ سیصد تومان به تهران نوشت و امضایی کرد و به من داد. امضای امین داشت؛ امّا نه نشانۀ تجارتخانه داشت، نه کاغذ بزرگ بود، نه ماشین تحریر و نه ماشین نویس و نه ثبت و نمره؛ هیچ و هیچ … .

قلمرو زبانی: محصّل: دانش آموز/ حواله: نوشته ای که به موجب آن دریافت کننده ملزم به پرداخت پول یا مال به شخص دیگری است / دهاتی: روستایی / کازیۀ: جاکاغذی /

نخستین روزی که از پاریز خارج شدم (۱۳۱۶) سیرجان را آخر دنیا حساب می‌کردم، و امسال (۱۳۴۹) که به اروپا رفتم، گمانم این است که عالمی را دیده ام؛ امّا چه استبعادی دارد که عمری باشد و روزی خاطراتی از سفر ماه هم بنویسم! آرزوها پایان ندارد. آدمی به هر جا می‌رود، گمان می‌کند به غایت القُصوای مقصود خود رسیده است؛ در صورتی که دنیا بی پایان است.معرفی چند مانع پولدار شدن

قلمرو زبانی: استبعادی: دور دانستن، بعید شمردن چیزی / غایت القصوا: حد نهایی چیزی، کمال مطلوب

عبور هواپیما از روی دریای مدیترانه همیشه آدمی را غرق دریای تصوّرات تاریخی می‌کند؛ البتّه توقّف ما در امّان و آتن بیش از نیم ساعت طول نکشید و به قول بیرجندی‌ها، در این دو شهر یک «سرپری» زدیم. از امّان به بعد تغییر زمین آشکار شد. سواحل شرقی مدیترانه از زیباترین نواحی عالم است. بیشتر راه را از روی دریا گذشتیم. جزیره‌های کوچک و بزرگ، مثل وصله‌های رنگارنگ بر طیلسان آبی مدیترانه دوخته شده است.

سرپر زدن: توقف کوتاه / سواحل: ج ساحل / نواحی: ج ناحیه (هم‌آوا؛ نواهی: نهی شده ها؛ محرمات) / طیلسان: گونه ای ردا / دوختن: (بن ماضی: دوخت؛ بن مضارع: دوز) / قلمرو ادبی: عبور …غرق می‌کرد: استعاره / دریای تصوّرات: اضافه تشبیهی/ کوچک و بزرگ: تضاد / مثل وصله‌های رنگارنگ …: تشبیه

فرودگاه آتن، نوساز و مربوط به دوران حکومت سرهنگ‌هاست و مثل اینکه مردم هم از این حکومت چیزهای چشمگیری دیده اند. شوخی روزگار است که مهد دموکراسی عالم، یعنی آتن، که دو هزار و هشتصد سال قبل حتّی برای آب خوردن در شهر هم، مردم رأی می‌گرفتند و رأی می‌دادند، از بیم عقرب جرّارۀ دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیۀ حکومت سرهنگ‌ها پناه ببرد.

قلمرو زبانی: چشمگیر: شایان توجه، با ارزش و مهم / مهد: گهواره / بیم: ترس / جراره: ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمی که دمش روی زمین کشیده می‌شود / دموکراسی: مردم سالاری / غاشیه: سوره ای از قرآن یکی از نامهای قیامت/ مار غاشیه: ماری بسیار خطرناک در وزخ / قلمرو ادبی: سرهنگ‌ها: مجاز از نظامیان / شوخی روزگار: اضافه استعاری/ مهد دموکرسی عالم:‌ استعاره از یونان / عقرب جرّارۀ دموکراسی: اضافه تشبیهی / مار غاشیۀ حکومت سرهنگ‌ها: اضافه تشبیهی / از بیم عقرب جرّارۀ … به مار غاشیۀ حکومت سرهنگ‌ها پناه بردن: زبانزد؛ به معنای از ترس چاله در چاه افتادن /

پیام: از ترس چاله در چاه افتادن

رم، پایتخت ایتالیا، شهری است قدیمی، دیوارهای قطور و باروهای دود خوردۀ آن به زبان حال بازگو می‌کند که روزگاری از فراز همین برج‌ها، فرمان به سواحل دریای سیاه داده می‌شده و کرانه‌های فرات، خط از کرانۀ رود تیبر می‌خواندند و امّا دنیا همیشه معرفی چند مانع پولدار شدن به یک رو نمی‌ماند. آخرین چراغ امپراتوری روم را موسولینی روشن کرد که چند صباحی تا حبشه و قلب افریقا پیش راند؛ امّا همه می‌دانیم که «دولت مستعجل» بود. چه خوش گفته اند که امپراتوری های بزرگ هم مانند آدم‌های ثروتمند، معمولاً از سوء هاضمه می‌میرند.».

قلمرو زبانی: قطور: ستبر / بارو: دیوار قلعه / فراز: بالا / کرانه: کناره، ساحل / به یک رو نمی‌ماند: به یک گونه / صباح: بامداد، سپیده دم، پگاه / مستعجل: زود گذر، شتابنده / سوء هاضمه: بدگواری / قلمرو ادبی: دود خوردۀ: کنایه از دیرین / سواحل: مجاز از مردم سواحل / کرانه: مجاز از مردم کرانه / خط می‌خواندند: کنایه از فرمابری می کردند/ چراغ روشن کردن: کنایه از رونق دادن / صباح: مجاز از مدت اندک/ دولت مستعجل: تلمیح به شعر حافظ (راستی خاتم فیروزه بواسحاقی / خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود)/

پیام: گذرا بودن پادشاهی ها، حرص و ولع کشورگشایی موجب نابودی امپراتوری‌ها شده است

دیوارهای کهن روم که هنوز طاق ضربی دروازه‌های آن باقی است، حکایت از روزگاران گذشته دارد. یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می‌زد؛ امّا امروز به جای همۀ آن حرف‌ها وقتی اعتصاب کارگران فقیر ماهیگیر و کشتی ساز ایتالیا را می‌بینیم، باید این شعر معروف خودمان را تکرار کنیم (گویا از حاج میرزا حبیب خراسانی است)

قلمرو زبانی: طاق ضربی: سقف خمیده و گنبدی / قلمرو ادبی: دنیا: مجاز از مردم دنیا / روم: مجاز از مردم روم / چشم داشت: کنایه از توجه داشتن / چشم می‌زد: کنایه از اینکه «می‌ترسید»

پیام: ناپایداری قدرت

۱- کاووس کیانی که کی اش نام نهادند / کی بود و کجا بود و کی اش نام نهادند؟

قلمرو زبانی: کیانی: منسوب به کی؛ هر یک از پادشاهان داستانی ایران از کی قباد تا دارا / کی: پادشه / جهش ضمیر / قلمرو ادبی: واج آرایی «ک»، «ن» و «ی» / تلمیح / جناس: کی نخست و دوم (۱- پادشاه ۲- چه زمانی) / قالب: قطعه

بازگردانی: کاووس کیانی که او را پادشاه نام نهادند کی زندگی می‌کرد و کجا بود و کی او را نام نهادند؟

پیام: ناپایداری قدرت

۲- خاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان / این ملک که بغداد و ری اش نام نهادند

قلمرو زبانی: ملک: سرزمین / قلمرو ادبی: رنگین شده از خون: کنایه از جان باختن

بازگردانی: این سرزمین، سرزمینی است که به خاطر جان باختن انسانی‌های ستم دیده بسیاری از خون رنگین شده است و ما آن را بغداد و ری نام نهاده ایم.

پیام: آبادانی وابسته به جانفشانی مردم است

۳- صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب / تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند

قلمرو زبانی: صد: مجاز از بسیار / جفا: ستم / قلمرو ادبی: تیغ جفا: اضافه تشبیهی / سر، تن: تناسب / چوب: مجاز از نی / جانبخشی

بازگردانی: بسیار تیغ ستم بر سر و تن چوب نی وارد شد تا اینکه از خویش تهی شد و تبدیل به ساز نی شد.

پیام: با رنج و دشواری پیشرفت به انجام می‌رسد

۴- دل گرمی و دم سردی ما بود که گاهی / مرداد مه و گاه دی اش نام نهادند

قلمرو زبانی: مردادمه: مرداد ماه / قلمرو ادبی: واج آرایی «م» و «د» / دل گرمی: کنایه از امیدواری / دم سردی: کنایه از غمگینی / دل گرمی و دم سردی: تضاد / اغراق / حسن تعلیل

بازگردانی: امیدواری و غمگینی ما بود که گاهی آن را مردادماه و گاه دی نام نهادند.

پیام: تأثیر اندیشه انسان

۵- آیین طریق از نفس پیر مغان یافت / آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند

قلمرو زبانی: طریق: طریقت / مغان: موبدان زرتشتی؛ در ادبیات عرفانی، عارف کامل و مرشد / فرخنده پی: خوش قدم / قلمرو ادبی: نفس: مجاز از سخن / تلمیح به داستان خضر

بازگردانی: آن خضر که او را خوش قدم نام نهادند آیین طریقت را از سخن پیر مغان یاد گرفت.

پیام: لزوم پیروی از پیر، لزوم داشتن آموزگار، تأثیر نفس گرم پیر (مرشد) بر مرید

با راه آهن به بروکسل پایتخت بلژیک می‌رفتیم. در بین راه در کشور فرانسه یک ایستگاه وجود داشت که دسته گلی تازه در کنار بنایی یادبود نهاده بودند و بر بالای آن با خطّ درشت و بسیار روشن نوشته شده بود: «در اینجا چهل و هشت هزار نفر در برابر سپاه نازی ایستادند و همه کشته شدند.» و در آخر آن این جمله به زبان فرانسه نوشته شده بود: «این مطلب را هیچ وقت فراموش نکنید.»

من بعد از خواندن این مطلب متوجّه شدم که دنیا عجیب فراموشکار است! بیست سی سال پیش چه کارها کرده که امروز اصلاً به خاطر نمی‌آورد! امّا نه، تاریخ فراموشکار نیست. در کنار بروکسل کوه و تپّه‌های بسیاری وجود دارد که «واترلو» خوانده می‌شوند. این همان جایی است که جنگ عظیم ناپلئون روی داد و سرنوشت او را تعیین کرد. یک تپّۀ یادگاری بزرگ که حدود پنجاه متر ارتفاع دارد، در آنجا بر پاست که اطراف آن را چمن کاشته اند و بر بالای آن مجسّمۀ شیری را نهاده اند. خواهید گفت این تپّه چگونه پیدا شده؟ زنانی که در جنگ‌های ناپلئونی شوهر و اقوام خود را از دست داده بودند، هر معرفی چند مانع پولدار شدن کدام، یک طَبَق پر از خاک کرده اند و در اینجا ریخته اند. مجموع این طبق‌های خاک، این تپّه را به وجود آورده است تا ما به بالای آن برویم و محوّطۀ میدان را تماشا کنیم.

قلمرو زبانی: اقوام: خویشاوندان؛ م قوم / طبق: سینی گرد / قلمرو ادبی: دنیا: مجاز از مردم دنیا / تاریخ: مجاز از تاریخ نگار / از دست دادن: کنایه از دچار فقدان شدن

علاوه بر آن، یک پانوراما در اینجا ساخته شده که از شاهکارهای هنری است. یک چادر بزرگ که قطر آن از پنجاه متر بیشتر است، در وسط زده اند. بر دیوارۀ آن از اطراف، منظرۀ جنگ واترلو را به صورت نقّاشی مجسّم کرده اند. تمام میدان به خوبی نقّاشی شده؛ یک طرف سرداران ناپلئون با سپاهیان منظّم، در آن گوشه، توپخانه، در جای دیگر سپاهیان دشمن و بالاخره ناپلئون در آن دور دست بر اسب سفید، متفکّر، به دورنمای جنگ می‌نگرد. چند شعاع کم نور خورشید از پس ابرها این نکته را بازگو می‌کند که روزی آفتابی نیست. وحشت ناپلئون از بارندگی است که توپخانۀ او را از تحرّک باز خواهد داشت.

جالب آنکه راهنمای ما می‌گفت تمام این مناظر بر اساس تعریف ویکتورهوگو از میدان جنگ – در جلد دوم کتاب بینوایان – ساخته شده؛ یعنی نقّاش و طرّاح همان توصیفات ویکتورهوگو را نقاشی کرده اند. من شاید حدود سی و پنج سال پیش این شرح را در پاریز خوانده بودم. حالا دوباره در ذهنم مجسّم می‌شد.

قلمرو زبانی: پانوراما: پرده نقاشی که در ساختمانی که سقف مدور دارد به دیوار سقف بچسبانند چنان که هر کس در آنجا بایستد گمان کند که افق را در اطراف خود می‌بیند؛ سراسرنما(مصوبه فرهنگستان) / مناظر: ج منظره / مجسّم کرده اند: جسمیّت دادن / قلمرو ادبی:

وقتی در پاریس بودم، یک روز، نامه‌ای از پاریز به پاریس به نام من رسید. نامه را آقای هدایت زاده، معلمّ کلاس سوم و چهارم ابتدایی من، برایم نوشته بود؛ به یاد گذشته‌ها و خاطرات پاریز و خواندن بینوایان ویکتورهوگو.

این معلمّ شریف باسواد سفارش کرده بود که اگر سر قبر ویکتور هوگو رفتم، از جانب او فاتحه‌ای برای این نویسندۀ بزرگ طلب کنم. این نامه مرا به فکر انداخت. متوجّه شدم که قدرت قلم این نویسنده تا چه حد بوده است که فرهنگ و تمدّن فرانسوی را حتّی در دل دهات دورافتادۀ ایران مثل پاریز، هم فرا برده است. کاری که نه سپاه ناپلئون می‌توانست بکند و نه نیروی شارلمانی و نه سخنرانی‌های دوگل.

قلمرو زبانی: پاریز: نام روستایی / شارلمانی:‌ بنیانگذار پادشاهی روم / دوگل: رئیس جمهور فرانساه / قلمرو ادبی: جناس: پاریز؛ پاریس / فاتحه‌: مجاز از سوره الحمد/ قلم این نویسنده: مجاز از نوشته / دل دهات: ‌اضافه استعاری

دانلود pdf کتاب راز ها و راه های ثروتمند شدن رایگان

دانلود pdf کتاب راز ها و راه های ثروتمند شدن رایگان

دانلود pdf کتاب راز ها و راه های ثروتمند شدن رایگان

  • نام کتاب : راز ها و راه های ثروتمند شدن
  • ژانر کتاب : دانلود کتاب های روانشناسی
  • نوع فایل دانلودی : فایل pdf و یا zip شده میباشد
  • زبان کتاب : فارسی
  • تاریخ درج : 2021-05-03 00:00:00
  • تاریخ بروزرسانی : 2021-07-01 03:00:02
  • منتقد و ارسال شده به وسیله : یاشار ایوبی
  • امتیاز منتقد به راز ها و راه های ثروتمند شدن : 6

سلام و صد سلام به قسمت روانشناسی ما خوش آمدید
امروز برای شما دانلود pdf کتاب راز ها و راه های ثروتمند شدن در سایت سایت کتاب مهیا کردیم pdf کتاب راز ها و راه های ثروتمند شدن یکی از pdf کتاب های خیلی مناسب و اثر گذار هستش pdf کتاب راز ها و راه های ثروتمند شدن در قسمت روانشناسی برای بازدید کنندگان آماده شده
دانلود کتاب راز ها و راه های ثروتمند شدن

کتاب راز ها و راه های ثروتمند شدن که توسط علی ابوالفتحی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن هشت صفحه است. این نوشته و تاثیر که در مقابل روی شما وجود دارد ویژه آن هایی می باشد که بزرگترین نیازشان پول می باشد.به راستی تا حال حاضر به این متن اندیشیده اید که چطور خواهید توانست پولدار باشید.البته که منظور من پول به دست آوردن های یک شبه نمی باشد.

برای دانلود کتاب به دنباله رجوع نمایید و برای خرید کتاب راز ها و راه های ثروتمند شدن ارتباط بگیرید

دانلود کتاب راز ها و راه های ثروتمند شدن

برگرفته از سایت مای بوک
خوشحال میشیم در صورتی که شما از دسته بندی دانلود فیلم ما سر بزنید تلاش ما به دست آوردن کتب عالی خواهد بود
خواهشمندم در صورتی که خرابی و یا مسئلهی در سایت هستش برای دانلود pdf کتاب سایت ما قرار بدید

جملات زیبا و انگیزشی ثروت ساز [جملات تاکیدی مثبت]

جملات انگیزشی کسب ثروت

جملات انگیزشی برای ثروتمند شدن

فرد ثروتمند روی زمان سرمایه گذاری می کند
فرد فقیر روی پول

The only difference between a rich person and a poor person is how they use their time.
تنها تفاوت میان یک فرد ثروتمند و یک فرد فقیر این است که چطور از زمان خود استفاده می کنند

قبل از این که بتوانید یک میلیونر شوید باید یاد بگیرید مثل یک میلیونر فکر کنید. باید یاد بگیرید که چگونه به خودتان انگیزه دهید تا با شجاعت در برابر ترس ها بایستید.

Every day is a bank account, and time is our currency. No one is rich, no one is poor, we’ve got 24 hours each
هر روز یک حساب بانکی است و زمان ارز ما. هیچ کس ثروتمند یا فقیر نیست، همه ما 24 ساعت وقت داریم.

افراد ثروتمند معتقدند “من زندگی خودم را می آفرینم”. افراد فقیر معتقدند “زندگی برای من اتفاق می افتد”

افراد ثروتمند تلویزیون های کوچک و کتابخانه های بزرگ دارند و افراد فقیر کتابخانه های کوچک و تلویزیون های بزرگ!

If you want to get rich, stop focusing on what you want, focus on what people want.
اگر می خواهید ثروتمند شوید تمرکز روی آن چه می خواهید را متوقف کنید و بر آن چه که مردم می خواهند تمرکز کنید.

چه چیزی مانع ثروتمند شدن شما می شود؟ در اکثر موارد علت آن فقط عدم باور است. برای ثروتمند شدن باید باور داشته باشید که می توانید و اقدامات لازم برای رسیدن به هدف خود را انجام دهید.

All achievements, all earned riches, have their beginning in an idea.
همه دستاوردها، همه ثروت های به دست آمده از یک ایده شروع می شوند.

متن انگیزشی ثروت

 عکس نوشته انگیزشی مثبت برای ثروتمند شدن

عکس نوشته انگیزشی مثبت برای ثروتمند شدن

دلیل اصلی این که اکثر مردم به خواسته خود نمی رسند این است که نمی دانند چه می خواهند
افراد ثروتمند به وضوح می دانند که ثروت می خواهند.

سریع ترین راه برای کسب ثروت حل یک مشکل است
هر چه مشکل بزرگ تری را حل کنید ثروت بیشتری کسب خواهید کرد

The road to wealth is fraught with traps and pitfalls, and that’s precisely why most people don’t take it. They don’t want the hassles, the headaches, and the responsibilities. In short, they don’t want the problems
مسیر رسیدن به ثروت پر از تله و دام است و دقیقا به همین خاطر است که اکثر مردم از آن عبور نمی کنند
آن ها دردسرها، سردردها و مسئولیت ها را نمی خواهند، خلاصه این که آن ها مشکلات را نمی خواهند

The only element of success that you can control is YOUR EFFORT. Most people do minimum work, but expect maximum results. Instead of shirking the responsibilities of work, millionaires find better ways to achieve their goals.
تنها عنصر موفقیت که می توانید کنترل کنید تلاش شماست، بیشتر افراد حداقل تلاش را انجام می دهند اما انتظار حداکثر نتیجه را دارند
میلیونرها به جای فرار از کار کردن راه های بهتری برای دستیابی به اهداف خود پیدا می کنند

The more you learn, the more you earn
هرچه بیشتر یاد بگیرید بیشتر به دست می آورید

The way to معرفی چند مانع پولدار شدن become rich is to make money, not to save it
راه ثروتمند شدن کسب درآمد است نه پس انداز آن

جملات تاکیدی مثبت

 جملات تاکیدی برای میلیاردر شدن

جملات تاکیدی ثروت ساز

I am a money magnet.
من آهن ربای جذب پول هستم

Money flows to me.
پول به سوی من سرازیر می شود

 جملات تاکیدی ثروت آفرین

جملات تاکیدی ثروت آفرین

There is always more than enough money in my life
در زندگی من همیشه پول زیادی وجود دارد

My income exceeds my expenses
درآمد من بیش از هزینه هایم است

I have a positive relationship to money and know how to spend it wisely
من رابطه مثبتی با پول دارم و می دانم چطور آن را عاقلانه خرج کنم

مافیای واردات مانع بزرگ خودکفایی در تولید کاغذ

رکنا: مدیرعامل چوب و کاغذ مازندران از تولید 50 هزار تن کاغذ در پنج ماه گذشته خبر داد و گفت:‌ از این میان بالغ بر شش هزار تن کاغذ چاپ و تحریر بوده است.

مافیای واردات مانع بزرگ خودکفایی در تولید کاغذ

به گزارش رکنا از مازندران؛ امید نیک‌نژاد با اشاره به روند پیشرفت تولید در کارخانه چوب و کاغذ گفت: در سال 98 در انواع کاغذ 30 هزارتن تولید داشتیم که در سال 99 این رقم به 73 هزار تن و در سال 1400 به 111 هزار تن رسید است. برای سال جاری نیز در صدد هستیم تا این رقم را به 124 هزار تن انواع کاغذ چاپ و تحریر‌، فلوتینگ و . افزایش دهیم.

نیک‌نژاد با اشاره به کیفیت کالای تولید شده نیز ادامه داد:‌ با توجه به تجهیز ماشین‌آلات و افزایش کنترل،‌ کیفیت نسبت به گذشته بسیار رشد داشته و قابل قیاس نیست. کاغذ تولید شده در کارخانه مازندران چند ویژگی دارد،‌ اول معرفی چند مانع پولدار شدن اینکه ما کارخانه‌ای مکانیکال هستیم و مواد شیمیایی در تولید غالب نیست‌.

وی با اشاره به دیگر ویژگی‌ها ادامه داد:‌ دوم اینکه کاغذ تحریر تولید مازندران به لحاظ ضریب انعکاس نور برای سلامت چشم مناسب‌ترین کاغذ است،‌ همچنین از آنجایی که ما از خمیر دست اول چوب استفاده می‌کنیم‌، مقامت مکانیکی بالایی در چاپ‌پذیری داریم و این برای چاپخانه‌ها بسیار مهم ‌است. ویچگی بعدی به سلامت کاغذ ما به لحاظ بهداشتی مرتبط است‌،‌ ما در تولیدتحریر از بازیافتی استفاده نمی‌کنیم و از این نظر از نظر بهداشتی نیز کاغذ ما درجه اعتبار بالایی دارد.

وی کاغذ تحریر داخلی را به لحاظ مزیت‌هایی که به آن اشاره کرد‌، بهترین کاغذ برای استفاده دانش‌آموزان و چاپ کتب درسی و نشر دانست.

نواقص کاغذ را برطرف کردیم

نیک‌نژاد با اشاره به مشکلاتی که در گذشته در کاغذهای تولید داخلی وجود داشت،‌ گفت:‌ برخی نقایص از جمله سوراخ بودن رول‌ها‌، تلورانس گرماژ کاغذها و . در گذشته وجود داشت که اکنون برطرف شده است شاهد این ماجرا نیز مسئولان آموزش و پرورش هستند که از کیفیت کاغذ تولیدی اعلام رضایت کرده‌اند.بنابراین کاغذ ما با این نوع تلکنولوژی با کاغذهای خارجی مشابه برابری می‌کند.

وی با اشاره به اینکه امسال بنا بر تولید 43 هزار تن کاغذ چاپ و تحریر در کارخانه است،‌ گفت:‌ با این تولید از خروج 42 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری خواهیم کرد. مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ مازندران در بخش دیگری از گفت‌وگو خود با خبرگزاری تسنیم به قراردادی که میان این شرکت و وزارت آموزش و پرورش برای تولید کاغذ مورد نیاز جهت کتاب ‌های درسی وجود دارد‌، گفت:‌ ما برای فرهنگ‌سازی بیشتر به مسئولان آموزش و پرورش پیشنهاد کردیم که چون این کتاب‌ها از کاغذ ایرانی درست شده است،‌ در صفحه آغازین به این نکته اشاره شود.

نیک‌نژاد به قیمت تمام شده برای کاغذ داخلی نیز اشاره کرد و گفت:‌ ما نباید و نمی‌توانیم ادعا کنیم که تکنولوژی بروزتری از خارجی‌ها در اختیار داریم و حتی نباید ادعا کنیم که به لحاظ مصرف انرژی و نیروی کار نیز به ان‌ها برتری داریم،‌ اما تفاوت قیمت ما نسبت به تولید خارجی مشابه کاملاً محسوس است.

وی از وجود دست‌های مافیا در واردات کاغذ خبر داد و افزود: اگر کشور در سال‌های گذشته به خودکفایی در تولید کاغذ نرسیده است،‌ اولا سیاست‌گذاری‌های مختلف دولتی در آن دخیل بوده است در ثانی مافیایی که از واردات سود می‌بردند،‌ اجازه به تولید نداده‌اند. من نمی‌گویم که واردات متوقف شود‌، بالاخره ما هنوز به واردات نیاز داریم،‌ اما واردات باید به اندازه‌ای باشد که تولید داخل نفس بکشد. اکنون تولید داخل به لحاظ حجم وادرات می‌تواند نفس بکشد به لحاظ قیمت نیز از محصول وارداتی کمتر است.

به گفته نیک‌نژاد وزارت آموزش و پرورش با خرید کاغذ داخلی 60 میلیارد تومان سود برد. امسال برای اولین بار شاید کتابهای درسی تنها کالایی باشد که نه تنها گران نشده بلکه نسبت به سابق کاهش قیمت هم داشته است. اگر وزارت آموزش و پرورش این 60 میلیارد سود را به قیمت کتاب تزریق کند‌، قیمت کتابهای درسی کاهش محسوسی را خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به دغدغه‌اش برای حوزه چاپ و نشر اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه آموزش و پرورش طالب معرفی چند مانع پولدار شدن بود همه 45 هزار تن نیاز را از تولید داخلی استفاد کند،‌کارخانه ترجیح داده است مقداری نیز برای مصرف چاپ و نشر اختصاص دهد.

به گفته نیک‌نژاد پس از صحبت‌های مکرر با وزارت ارشاد در نهایت با پذیرش ماجرا از سوی وزارت ارشاد قرار شد که دو نوع کاغذ 70 و 75 گرمی در اختیار چاپ و نشر با حداقل قیمت قرار بگیرد.قیمت کاغذ 75 گرمی رولی 25 هزار تومان است که در بازار 29 هزار و 500 تا 30 هزار تومان فروخته می‌شود و 70 گرمی که 26 هزار و 500 تومان است ولی در بازار 32 هزار تومان فروخته می‌شود.

مازندران روی کاغذ تحریر تولیدی نگاه اقتصادی ندارد

وی ادامه داد:‌ شرکت چوب و کاغذ مازندران روی کاغذ تحریر تولیدی نگاه اقتصادی ندارد و به آن به عنوان کالایی سودآور نگاه نمی‌کند‌، بنابراین حداقل قیمت‌ها را در نظر گرفته‌ایم. اما اگر مسئولان دولت همان یارانه‌ای که برای واردات کاغذ اختصاص می‌دهند، را به کارخانه‌های تولید داخل از جمله مازندران اختصاص دهند‌، ما می‌توانیم قیمت تمام شده را کاهش بیشتری دهیم.

چه زمانی به حداکثر ظرفیت تولید می‌رسیم؟

نیک‌نژاد در پاسخ به اینکه چه زمانی کارخانه به ظرفیت اسمی تولید 85 هزار تن کاغذ تحریر نزدیک خواهد شد،‌ گفت:‌ در 3 سال اخیر رشد تولید قابل توجه بوده است، برنامه ما برای سال آینده این است که تولید را به ظرفیت 70 هزار تن برسانیم، پر کردن ظرفیت اسمی 85 هزار تن بسیار دشوار است و رسیدن به آن در دست ما نیست.

نیک نژاد گفت:‌ برخی موارد قابل پیش‌بینی نیست،‌ برای نمونه دولت امسال خاموشی مسکونی‌ها را به سفر رساند‌، اما کارخانجات در سهمیه برق با مشکل مواجه بودند‌، ما دو ماه و نیم است که با سهیمه نیم درصد فعالیت می‌کنیم. ما برنامه را روی تولید 45 هزار تن بستیم اما می‌توانستیم تا به 55 هزار تن هم برسانیم که با وجود خاموشی‌ها کنسل شد.

وی با اشاره به صادرات 12 میلیون یورویی کاغذ فلوتینک به عراق گفت:‌ ما با این وجود مجبور شدیم که خط تولید فلوتینک را از بیست و یکم ماه به بعد روشن کنیم که کاغذ تحریر را در اولویت تولید قرار دهیم. بنابراین من ادعا نمی‌کنم که بتوانیم به این زودی به ظرفیت 85 هزار تن در سال برسیم.

نیک‌نژاد با اشاره به شعار خودکفایی در کاغذ دولت تصریح کرد: ما پیش از این گفته‌ایم که برای سال آینده می‌توانیم یک سوم نیاز کشور در حوزه چاپ تحریر را برآورده کنیم اما این مهم نیازمند تحقق مطالباتی است که در دولت باید اجرایی شود. برای نمونه مطالبه ما از سازمان جنگل‌ها که سالها بر زمین مانده است.سازمان جنگل‌ها نیز بخشی از دولت است و می‌توان در همین دولت به آن پرداخت.

وی در توضیح بیشتر گفت:‌ طرح برداشت ممنوعیت برداشت چوب از جنگل یکسال زودتر از موعد بدون اطلاع‌رسانی اجرایی شد و آن زمان ما 63 میلیارد مطالبه چوب از سازمان داشتیم،‌ اکنون اختبلاف نظری میان ما و سازمان جنگل‌ها وجود دارد،‌ آن‌ها می‌گویند همان 63 میلیارد سال 95 را به قیمت امروز چوب تحویل بگیرید که نه انصاف است نه عقلانی و شرعی و عرفی. ما می‌گویم 63 میلیارد را به قیمت روز محاسبه کنید و ما چوب دریافت کنیم.

نیک‌نژاد تصریح کرد: موضوع دوم برداشت چوب‌های شکسته و افتاده در جنگل است که با سیلاب‌های اخیر بیشتر نیز شده است و به جای پوسیده شدن می‌تواند مورد استفاده مجموعه‌هایی که به تولید کالای استراتژیک می‌پردازند‌، قرار گیرد. البته من با مدیریت جدید سازمان جنگل‌ها دورنما را دورنمای خوبی می‌بینم.

وی با اشاره به حمایت دولت سیزدهم از تولید داخلی کاغذ گفت:‌ اگر این حمایت نمی‌شد، این اتفاقات نمی‌افتاد، شعار «ما می‌توانیم» دولت سیزدهم که مبتنی بر شعار امام و مقام معظم رهبری است،‌ را عمیقا باور دارم، واقعا ما می‌توانیم به خودکفایی برسیم،‌ با نق زدن چیزی درست نمی‌شد.بزرگترین کاری که دولت کرده جاری و ساری کردن این باور است.

سرمایه در گردش و نقدینگی محدودی داریم

نیک‌نژاد در ادامه با مطالبه حمایت بیشتر دولت از تولید کاغذ گفت:‌ ما به لحاظ سرمایه در گردش و نقدینگی در محدودیت هستیم و برای نوسازی ماشین‌آلات و تامین مواد اولیه به جهت افزایش تولید نیازمند نقدینگی بیشتری هستیم،‌ بنابراین باید تسهیلات و سرمایه در گردش برای پرداخت به ما در اولویت باشد، اگر این تزریق نقدینگی صورت گیرد ما ماشین آلات را بروزتر و مواد اولیه مورد نیز برای سال آینده را نیز تامین می‌کنیم تا به تعهدمان برسیم. آن زمان قطعا یک سوم نیاز کشور را تامین خواهیم کرد.

قیمت برنج در یک قدمی انفجار ! + جدول

بسیاری از گونی های برنج با نام برنج هاشمی اعلا و با قیمت بالا فروخته می شود اما زمانی که آن گونی باز می شود و برنج بررسی می شود متوجه می شویم که انواع برنج های خرد، بی کیفیت و ارزان با برنج هاشمی ترکیب معرفی چند مانع پولدار شدن شده است. ماجرا چیست؟

قیمت برنج در یک قدمی انفجار ! + جدول

قیمت برنج ایرانی در یک سال اخیر جهش فراوانی داشته است. برنج که مهم ترین بخش سبد غذایی شهروندان ایرانی را تشکیل می دهد همیشه قیمت کمی داشت.

تا چند سال پیش قیمت هر کیلو برنج هاشمی زیر 12 هزار تومان بود. با این حال، تورم در دو سال اخیر به سمت برنج نیز هجوم آورد و باعث افزایش شدید قیمت آن شد. طبق تحقیقات خبرنگار خبر فوری، قیمت هر کیلو برنج هاشمی اصل (به نرخ خرید عمده) در گیلان به 110 هزار تومان می رسد. این قیمت در مبدا (گیلان) تعیین شده و احتمالا با گذشت زمان و ارسال محصول جدید به مناطق مختلف کشور، چند ده هزار تومان نیز افزایش پیدا کند.

واکنش کشاورزان به افزایش قیمت برنج

افزایش قیمت برنج در روستاهای گیلان دو واکنش مختلف را به همراه داشته است. از یک طرف، برخی زمین داران و کشاورزان قدیمی که دیگر علاقه ای به شالیکاری نداشته و ترجیح می دادند به جای معرفی چند مانع پولدار شدن برنج در زمین خود چوب صنوبر بکارند، مجددا به سمت برنج روی آورده و شروع به شالیکاری کرده اند. این افراد معتقدند همانطور که قیمت برنج در طول سال گذشته از 40 هزار تومان به 100 هزار تومان رسید و باعث ثروت برخی کشاورزان شد، امسال نیز می تواند چنین جهشی را داشته باشد.

از آن سو اما برخی کشاورزان معتقدند جهش قیمت برنج آنقدر نیست که سود زیادی را در اختیار کشاورزان قرار دهد. آنها معتقدند همچنان بیشترین سود حاصل از فروش برنج به جیب کارخانه داران و دلالان می رود و سود حاصل از فروش برنج برای کشاورزان به همان میزانی است که در سال های پیش بوده است.

افزایش قیمت جدید و شگردهای جدید برای کلاهبرداری

بررسی خبرنگار خبر فوری نشان می دهد که برخی کارخانه داران و دلالان برنج در شمال کشور و استان گیلان با افزایش قیمت این محصول ارزشمند، شروع به اعمال برخی ترفندها کرده اند تا بتوانند با کلاهبرداری سود کلان ببرند. قیمت نسبتا پایین اما هم اندازه برنج در سال های قبل، مانع از ترفندهای شیادانه برخی دلال ها می شد اما تفاوت عجیب انواع مختلف برنج ها در 2 سال اخیر، برخی دلالان را بر آن داشته که به انواع کلاهبرداری ها روی بیاورند.

یکی از کشاورزان صومعه سرای گیلان در مصاحبه با خبر فوری می گوید: «یکی از شیوه‌های جدید کلاهبرداری در زمین های شمال ترکیب انواع برنج ها با هم است. بسیاری از گونی های برنج با نام برنج هاشمی اعلا و با قیمت بالا فروخته می شود اما زمانی که آن گونی باز می شود و برنج بررسی می شود متوجه می شویم که انواع برنج های خرد، بی کیفیت و ارزان با برنج هاشمی ترکیب شده است.»

این کشاورز ادامه می دهد: «جدیدا نوعی برنج به نام شیرودی کشت می شود که شباهت بسیار زیادی به برنج هاشمی دارد و در شکل و اندازه با نمونه برنج هاشمی مو نمی زند اما طعم و عطر آن، بعد از پخت، تفاوت زیادی با برنج هاشمی دارد. این برنج حدودا 40 الی 60 هزار تومان به ازای یک کیلوگرم فروخته می شود در حالیکه برنج هاشمی بیش از 100 هزارتومان قیمت دارد. برخی کارخانه داران و دلالان این دو برنج را در گونی های مخصوص برنج هاشمی ترکیب کرده و می فروشند. شاید در یک کیسه 25 کیلویی، 10 کیلوگرم برنج شیرودی و 15 کیلوگرم برنج هاشمی باشد. اگر تفاوت قیمت یک کیلوگرم از این دو نوع برنج، 40 هزار تومان باشد، فروشنده به ازای یک کیسه 25 کیلویی 400 هزار تومان سود می کند.»

بنابراین، خریداران برنج باید کاملا مراقب معرفی چند مانع پولدار شدن باشند که برنج ناسالم و بی کیفیت به آنها فروخته نشود. یکی از کشاورزان در گفتگو با خبر فوری می گوید: «بهتر است مشتریان ناآشنا با برنج و فروشندگان آن، برنج خود را کم کم خریداری کرده و در صورت عدم اطمینان از یک فروشنده، تنها به خرید یک بسته 25 کیلویی اکتفاء کنند. بدین طریق، آنها می توانند مانع از زیان احتمالی خود شده و پول خود را هم حفظ کنند.»

قیمت انواع برنج در بازار

بررسی بازار شمال کشور و پایتخت نشان می دهد قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی همچنان بالا است. جدول زیر قیمت انواع برنج داخلی و خارجی را نشان می دهد:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.