صحت امواج الگوی الیوت


خرید کتاب مرجع کامل و بین‌المللی تحلیل تکنیکال (دوره ۲ جلدی)

مهندس مهدی صفایی قادری که خود عضو انجمن بین المللی تحلیل گران تکنیکال (ATAA) هستند ، این کتاب را به عنوان مرجع تخصصی صحت امواج الگوی الیوت تحلیل تکنیکال جهت امتحانات CFTE به کمک آقایان مهندس سید حسین میر عماد ، محمد جواد آقابابایی و مهندس عادل اکبری و همکاری انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار ایران روانۀ بازار کرده اند .

مهم ترین خصوصیت این کتاب دو جلدی که در 29 فصل مدون شده است ، صحت مطالب و کامل بودن آن به عنوان مرجعی در میان همه ی منابع آموزشی دنیا به زبان فارسی است و هم صحت امواج الگوی الیوت چنین رهانیدن علاقه مندان و پژوهش گران از پراکندگی فکری و هدر دادن زمان با کتب متعدد دیگر جهت آمادگی برای شرکت در آزمون های بین المللی تحلیل تکنیکال (CFTE) است .

حوزه های نوینی مانند: “تست سیستم های معاملاتی”،”مدیریت سرمایه”،”مدیریت ریسک”،”سنجش احساسات بازار”،”تحلیل چرخه های بازار” از جمله مفاهیم کلیدی و ساختار شکنی هستند که در کمتر کتابی این چنین عمیق و کاربردی به آن ها پرداخته شده است.
کاپیتان صفایی معتقدند که هر چند تحلیل تکنیکال شرط کافی برای موفقیت و سود آوری مداوم در بازارهای مالی و بورس نیست اما شرط لازم است و به همین جهت تسلط به مطالب این کتاب را پیش نیاز ورود به دوره های کوچینگ پیشرفته ای می داند که در مجموعه ی مهد سرمایه به مدیریت وی به صورت مستمر در ایران در حال برگزاری است .

فهرست جلد ۱ صفحه

فصل اول: مقدمه ای بر هنر و دانش تحلیل تکنیکال (فنی) ٩

۱-۱ – هدف اصلی تحلیل تکنیکال ١٠

۱-۲ – کاربرد دوگانه ی تحلیل تکنیکال ١٢

۱-۳ – پیش بینی قیمت و رفتار بازار ١٢

۱-۴ – طبقه بندی تحلیل تکنیکال ٢٣

۱-۵ – فردگرایی در تحلیل تکنیکال ٣٠

۱-۶ – فرضیات اولیه ی تحلیل تکنیکال صحت امواج الگوی الیوت ۴٩

۱-۷ – چهار فرض اصلی در کاربرد تحلیل تکنیکال ۶١

۱-۸ – شرکت کنندگان در بازار ۶٣

۱-۹ – خلاصه ی فصل ۶۶

فصل دوم: مقدمهای بر نظریه ی داو ۶٩

اهداف آموزشی ۶٩

۶٩ ۲-۱ – مبدا و مبانی استدلالی تئوری Dow

۲-۲ – مفروضات اولیه ی تئوری داو ٧٠

۲-۳ – چالش های تئوری داو ٩٣

۲-۴ – خلاصه ی فصل ٩۴

فصل سوم: ساختار و شیوه ی حرکت نمودارها ٩٧

اهداف آموزشی ٩٧

۳-۱ – ساختار و شیوه ی حرکت نمودارها ٩٨

۳-۲ – رفتار گپ : انواع چهارگانه ی گپ (فاصله ی بدون قیمت) ١٠٧

۳-۳ – نمودارهایی با مقیاس ثابت ١٠٩

۳-۴ – قراردادهای آتی ١٣٢

۳-۵ – خلاصه ی فصل ١۴۴

فصل چهارم: تحلیل فازی بازار ١۴٧

اهداف آموزشی ١۴٧

۴-۱- در خصوص فاز بازار ١۴٨ Dow – تئوری

۴-۲ – تفسیر الگوی نموداری فاز بازار ١۵۴

۴-۳ – تفسیر حجم و تقاضای بازار از فاز بازار ١۶۵

۴-۴ – تفسیر میانگین متحرک از فاز بازار ١٧٠

۴-۵ – تفسیر واگرایی و مومنتوم از فاز بازار ١٧١

۴-۶ – تفسیر احساسی از فاز بازار ١٧۴

۴-۷ – تفسیر ساکاتا از فاز بازار ١٧۵

۴-۸ – تفسیر الیوت از فاز بازار ١٧٧

۴-۹ – تفسیر تحلیل چرخه ای از فاز بازار ١٧٩

۴-۱۰- خلاصه ی فصل ١٨٠

فصل پنجم: تحلیل روند ١٨٣

اهداف آموزشی ١٨٣

۵-۱ – تعریف روند ١٨۴

۵-۲ – کیفیت روند: ١۶ مشخصه ی قیمت که بر عملکرد قیمت و قدرت روند در آینده تاثیر میگذارند ١٩٢

۵-۳ – صحت امواج الگوی الیوت فیلترهای روند و قیمت ٢٠٩

۵-۴ – شرکت در روند ٢١١

۵-۵ – نقاط خمیدگی یا انحنای قیمت ٢١۶

۵-۶ – خطوط روند، کانالها، و خطوط بادبزن ٢٢۵

۵-۷ – بازگشتهای روند ٢۴٠

۵-۸ – گپها و روندها ٢۴٠

۵-۹ – جهت دهی روند ٢۴٣

۵-۱۰ – هندسه دراموند ٢۴۴

۵-۱۱ – پیش بینی بازگشت های روند ٢۴۵

۵-۱۲ – خلاصه ی فصل ٢۴٧

فصل ششم: حجم و تقاضای بازار ٢۴٩

اهداف آموزشی ٢۴٩

۶-۱ – مکانیک رفتار حجم ٢۵٠

۶-۲ – اسیلاتورهای حجم ٢٨٩

۶-۳ – خلاصه ی فصل ٢٩۶

فصل هفتم: تحلیل نمودارهای میله ای ٣٠٠

اهداف آموزشی ٣٠٠

۷-۱ – ویژگیهای الگوی میله ای قیمت ٣٠١

۷-۲ – ویژگیهای الگوی میله ای قیمت ٣٠٣

۷-۳ – الگوهای بازگشتی نمودارهای میله ای مشهور ٣١٣

۷-۴ – الگوهای برکاوت مبتنی بر نوسان ٣٢٩

٣٣۴ خلاصه ی فصل ٧

فصل هشتم: اسیلاتورهای پنجره ای و اندیکاتورهای پوششی ٣٣۶

اهداف آموزشی ٣٣۶

۸-۱ – تعریف اسیلاتورها و اندیکاتورها ٣٣٧

۸-۲ – هشت روش برای تحلیل یک اسیلاتور ٣۴٣

۸-۳- دوره ی چرخشی، قاب زمانی چندگانه و اندیکاتورهای تأخیری (lagging) 358

۸-۴ – داده های ورودی ٣۶١

۸-۵ – معامله صحت امواج الگوی الیوت در روندها با استفاده از اسیلاتورها ٣۶٣

۸-۶ – اُسیلاتورهای پنجره ای ٣۶۴

۸-۷ – اندیکاتورهای پوششی ٣٧٣

۸-۸ – خلاصه ی فصل ٨ ۳۷۷

فصل نهم: تحلیل با استفاده از واگرایی ٣٨٠

اهداف آموزشی ٣٨٠

۹-۱ – تعریف واگرایی ٣٨١

۹-۲ – مفهوم کلی واگرایی ٣٨٧

۹-۳ – واگرایی استاندارد و معکوس ۴١٢

۹-۴- گرفتن تایید از قیمت در تحلیل واگرایی ۴۵۷

۹-۵ – سیگنالهای پشت سرهم ناشی از واگرایی استاندارد و معکوس ۴٧۶

۹-۶ – مثالهای بیشتری از واگرایی ۴٧٩

۹-۷ – خلاصه ی فصل ۴٩٩

فصل دهم: عدد فیبوناچی و تحلیل نسبت ۵٠٢

اهداف آموزشی ۵٠٢

۱۰-۱ – سری اعداد فیبوناچی ۵٠٣

۱۰-۲- ۵١٠ فیبوناچی EXPANSIONS و ،PROJECTIONS ،EXTENSIONS ،RETRACEMENTS –

۱۰-۳- خطوط فیبوناچی Retracement درصدی (مبتنی بر Φ) درون محدودۀ قیمت مورد بررسی ۵١۶

۱۰-۴- سطوح ادامه یافتن درصدی (مبتنی بر Φ) فیبوناچی فراتر از محدوده ی قیمت مورد صحت امواج الگوی الیوت مطالعه ۵۲۴

۱۰-۵- سطوح پیش بینی درصدی (مبتنی بر Φ) فیبوناچی از یک قله یا دره ی مشخص ۵۳۵

۱۰-۶ – چه کسی گفته نسبت ها و اعداد فیبوناچی جواب میدهند و در اصل، چرا باید جواب بدهند؟ ۵۴٢

هارمونیک تریدینگ

هارمونیک تریدینگ

کتاب حاضر از جمله جديدترين کتاب های الگوهای هارمونیک است که به بحث بكارگيري پيشرفته فيبوناچي و الگوهاي هارمونيك در تحليل نمودارهاي قيمت مي پردازد.

این کتاب از 3 بخش مجزا تشکیل شده که مولف در آن ضمن معرفی الگوهای هارمونيك جديد، فیبوناچی، ارتباط هارمونيك با امواج اليوت و نکات برجسته به شيوه هاي پيشرفته هارمونیک تريدينگ می پردازد.
در اين كتاب با آميزه اي از مباحث هارمونيك تريدينگ، تحليل اليوت، چنگال آندروز، ابزارهاي تكنيكال و تحليل زماني آشنا خواهيد شد. براي درك بهتر كتاب بايستي ابتدا كتاب الگوهاي هارمونيك در بازارهاي سرمايه را مطالعه نماييد یا اینکه پکیج اموزشی هارمونیک تریدینگ را مشاهده کنید.صحت امواج الگوی الیوت

بخش اول: تحلیل زمانی
فصل اول: تحلیل زمانی
فصل دوم: فیبوناچی انبساطی زمانی (texp)
فصل سوم: فیبوناچی پرو جکشن زمانی (tpro)
فصل چهارم: تقارن زمانی
فصل پنجم: ناحیه پتانسیل بازگشتی زمانی(T.prz)
فصل ششم: ناحیه پنانسیل بازگشتی قیمتی _ زمانی (PT.PRZ)
فصل هفتم: تکنیک های طراحی معامله
فصل هشتم: نکات کاربردی
بخش دوم: الگوهای هارمونیک در ترازهای فیبوناچی
فصل نهم: امواج هارمونیک پیشرو
فصل دهم: الگوی CD=AB
فصل یازدهم: الگوی ۵-۰ نوع ۲
فصل دوازدهم: الگوی خفاش نوع ۲
فصل سیزدهم: الگوی هارمونیک در خطوط روند
فصل چهاردهم: تئوری bamm
فصل پانزدهم: تئوری rsi bamm
فصل شانزدهم: rsi bamm صعودی
فصل هفدهم: الگوهای هارمونیک در rsi bamm صعودی
فصل هجدهم: rsi bamm نزولی
فصل نوزدهم: الگوی هارمونیک در rsi bamm نزولی
بخش سوم: الگوهای هارمونیک در امواج الیت
فصل بیستم: ناحیه prz در امواج الیوت
فصل بیست و یکم: الگوی ab=cd در امواج الیوت
فصل بیست و دوم: الگوی گارتلی در امواج الیوت
فصل بیست و سوم: الگوی پروانه در امواج الیوت
فصل بیست و چهارم: الگوی خفاش در امواج الیوت

مطالعه این کتاب را به تمامی علاقمندان به بازارهای سرمایه (بورس، سهام، کالا و غیره) توصیه می کنیم چرا که مولف در این کتاب از جدیدترین منابع مربوطه و تجربیات تدریس و معاملات خود استفاده کرده است.


فهرست مطالب:

تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال

دریافت از لینک دوم

به علت مشکلاتی که سی دی های فیزیکی به همراه داشتند از چاپ جدید کتاب، فایل های قابل دانلود جایگزین سی دی های فیزیکی شده است.

رمز فایل زیپ شده: MyChart.ir

دقت داشته باشيد در ورود رمز فايل ، حروف كوچك و بزرگ رعايت گردد.

کتاب همه چیز درباره NFT؛ توکن متاورس

کتاب راهنمای سریع تحلیل الیوت

من این کتاب رو خوندم و راضی هستم وبنظر من بهترین روش برای کسب درآمد در این بازار استفاده از فیبوناچی و امواج الیوت است و کسانی که بهترین سود را از این بازار می برند کسانی هستند که از ادغام فیبوناچی و الیوت استفاده می کنند

با سلام و عرض ادب خدمت جناب آقی دکتر محمدی بزرگوار
بنده یکی از خوانندگان و طرفداران کتابهای شما استاد بزرگ در زمینه بازار سرمایه هستم
انتقاد بنده از جناب عالی دو مورد می باشد :
1- عدم معرفی و توضیح الگوی shark در کتاب هارمونیک تریدینگ شما بزرگواری
2- نبودن CD مربوط به آموزش بعضی از مطالب کتابها که خود حضرت عالی در کتابها درباره آنها صحبت فرمودین
امیدوارم سلامت و تندرست باشید و از انتقاد بنده رنجیده خاطر نشوید .

با سلام
این کتاب در حدود سال 85 نوشته شده است در آن مقطع الگوی شارک معرفی نشده بود در عین حال الگوهای تکمیلی را در دوره ها و پکیج های آموزشی معرفی کرده ام البته آنچه در هارمونیک بسیار اهمیت دارد یادگیری نواحی پی آر زد PRZ و نحوه معامله با انها است
در خصوص سی دی بایستی از ناشر پیگیری کنید نه بنده. البته اکثر سی دی ها در سایت خود ناشر برای دانلود وجود دارد
موفق باشید

واقعا مطالب کتابهای شما کاملا کاربردی و مطابق با واقعیت بازار هستن استاد
سپاس بیکران بابت صحت امواج الگوی الیوت زحمات شما امیدوارم که بتونین در زمینه های دیگه هم کتابهای کاملتون رو برای خواننده هایی مثل ما منتشر کنید
سربلند باشید و پایدار

از لطف شما دوست عزیز سپاسگزارم.
امیدوارم که منابع منتشر شده بتواند به موفقیت شما در بازارهای مالی کمک نماید.
موفق باشید

ضمن تشکر از آثار خیلی خوب آقای دکتر متاسفانه مرکز پخش اصلی…… این کتاب را با قیمت جدید ولی چاپ سوم سال 1395 برای بنده ارسال کردند در صورتی که عکس و اطلاعات موجود در سایت متعلق به نسخه جدید میباشد .که همین مساله زیاد مطلوب نمیباشد.

با سلام.
ضمن تشکر از جنابعالی به اصلاع می رساند که چاپ سوم این کتاب در بازار وجود ندارد مگر اینکه نسخه گالینگور باشد. در خصوص نسخه گالینگور چون هزینه چاپ تیراژ آن بسیار بالاست لذا در هر مقطع به صورت سفارشی و با تعداد محدود چاپ می شود که برای این کار همواره از چاپ 3 کتاب استفاده می شود. همانگونه که در سیر مطالعه منابع بازار سرمایه سایت گفته ام چاپ 2 این کتاب به بعد هیچ گونه تغییری نداشته است.
در خصوص قیمت خدمتتان عرض کنم این مساله فقط منحصر به این کتاب نیست. متاسفانه در این 2-3 سال اخیر به دلیل نوسانات بسیار زیاد هزینه های کاغذ و انتشار کتاب، بسیاری از ناشرین اقدام به تغییر قیمت کتب های صحت امواج الگوی الیوت منتشره خود می نمایند. معمولا این کار با مخدوش کردن قیمت کتاب و برچسب زدن به آن انجام می شود که از کنترل ما نیز خارج است.
همواره برای اطمینان از آخرین قیمت کتاب بهتر است سایت ناشر را ملاحظه کنید.
در هر حال خیلی خودتان را مشغول این امور نکنید که همواره صحت امواج الگوی الیوت در ایران وجود دارد خودتان را متمرکز کنید به یادگیری و کسب درآمد از بازارهای مالی
موفق باشید

صحت امواج الگوی الیوت باسلام و احترام

ضمن تشکر بابت تهیه و انتشار مجموعه های خیلی خوب از آقای دکتر محمدی در مورد صحت امواج الگوی الیوت کتاب هارمونیک تریدینگ پیشرفته آیا نسخه منتشرشده چاپ پنجم 1395 با چاپ هفتم 1400 کاملا مشابه هستند یا اینکه در چاپ های جدیدتر تغییراتی اعمال شده است ؟ آلگوهای شارک وسایفر در چاپهای جدیدتر اضافه شده است؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.