کاربرد نسبت‌های اهرمی


معاملات مارجین یا اهرمی براساس سه اصل، قرض گرفتن، استفاده از اهرم و در نهایت افزایش سرمایه استوار شده‌اند.

کاربرد نسبت‌های اهرمی

F = فیوچر p= پرایس

3- ارزش فعلی خالص (NPV ) : از تفاضل جریانهای نقدی ورودی و خروجی بدست می آید و به طریقه زیر محاسبه میگردد.

جریان نقدی خروجی - جریان نقدی ورودی = ارزش فعلی خالص (NPV )

نکته : اگر NPV مثبت باشد یعنی جریان نقدی ورودی کاربرد نسبت‌های اهرمی بیشتر از جریان نقدی خروجی است و پروژه برای سرمایه گذاری مطلوب تر است و برعکس.

مثال : اگر سرمایه گذاری اولیه (I ) 000/000/1 ریال و عمر شرکت (n ) 10 سال و جریان نقدی ورودی به صورت سالیانه 000/300 ریال و نرخ بازده (i) 12% باشد مطلوب است محاسبه NPV :(226/903)

Fc = جریان نقدی ورودی

4- شاخص سود آوری(PI):میزان سود آوری یک پروژه را نشان می دهد و از فرمول محاسبه می گردد . هرچه شاخص سودآوری بزرگتر باشد آن پروژه برای سرمایه گذاری مطلوب تر است .

مثال: با توجه به مثال فوق شاخص سودآوری شرکت برابر است با:

مثال: اگر سرمایه گذاری اولیه 000/000/20 ریال و جریان نقدی سالیانه 000/000/7 و هزینه سرمایه 10% و عمر شرکت 4 سال باشد مطلوب است :

الف) محاسبه NPV (780/204/15 - )

مثال: اگر سرمایه گذاری اولیه 000/000/2 و عمر شرکت 6 سال و نرخ بازده 20% و جریان نقدی ورودی 000/250 باشد مطلوب است الف) NPV ( 008/916/1- ) ب) PI ( 04/0)

تجزیه وتحلیل نقطه سربه سر:نقطه سر به سر سطحی از میزان تولید و فروش را نشان می دهد که در آن نه سودی وجود دارد و نه زیانی . برای تعیین نقطه سر به سر هزینه ها به دو دسته تقسیم می شوند الف) هزینه ثابت (Fc) که این هزینه ها هیچ گونه ارتباطی با میزان تولید ندارند مانند هزینه اجاره .ب) هزینه های متغیر(Vc) که متناسب با حجم تولید تغییر می کنند یعنی هرچه تولید بیشتر باشد هزینه های متغیر هم بیشتر خواهند بود مانند خرید مواد اولیه تولید . برای محاسبه نقطه سر به سر هم از فرمول ریاضی و هم از روش نموداری استفاده می شود . از طریق فرمول ریاضی نقطه سر به سر برابر است با : که در این فرمول Q برابر با تعداد تولید و P برابر است با قیمت(پرایس) .

درآمدها = هزینه ها

مبلغ × تعداد = هزینه ثابت + هزینه متغیر

مثال: یک شرکت تولیدی در زمینه خودکار که مجموع هزینه های ثابت آن 000/000/51 ریال است و بهای فروش هر خودکار 25000 ریال و هزینه متغیر هر خودکار 15000 در نظر گرفته است مطلوب است تولید در نقطه سر به سر:

فروش S= P × Q S=000/500/127= 5100×25000

مثال: اگر هزینه ثابت 000/000/24 و هزینه متغیر 000/6 و تعداد کالا 000/4 باشد مطلوب است تعیین قیمت هر کالا:

نقطه سربه سر نقدی :نقطه سر به سر نقدی مشابه نقطه سر به سر کالاست با این تفاوت که در نقطه سر به سر نقدی تمام هزینه های ثابت F c نباید به صورت نقد پرداخت شوند بنابراین هزینه های غیر نقدی کاربرد نسبت‌های اهرمی را از هزینه ثابت کسر خواهیم کرد . نقططه سر به سر نقدی از نقطه سر به سر معمولی (کالا) کمتر است ( بخاطر کسر استهلاک از صورت فرمول) :

مثال: اگر جمع هزینه های ثابت 000/000/5 ، استهلاک 000/200 ریال و قیمت کالا 2500 و هزینه های متغیر 1500 ریال باشد مطلوب است تعیین نقطه سربه سر نقدی و فروش :(4800 و 000/000/12)

مثال : اگر هزینه ثابت مالی 000/000/1 ریال و هزینه های ثابت عملیاتی 000/500/2 ریال باشد و قیمت کالا 100 و هزینه متغییر 500 ریال و تعداد کالا 200 باشد مطلوب است میزان استهلاک :(000/490/3)

محاسبه نقطه سر به سر از روش نموداری :

مثال: اگر بهای فروش2000 ، هزینه متغیر هر واحد کالا 1000 و هزینه ثابت 000/000/10 ریال باشد مطلوب است نقطه سر به سر از طریق نمودار:

انواع اهرمها: هزینه های ثابت شامل هزینه های ثابت کاربرد نسبت‌های اهرمی عملیاتی و هزینه های ثابت مالی است.

اهرم عملیاتی: تأثیر هزینه های ثابت عملیاتی را بر سود شرکت نشان می دهد و از فرمول زیر محاسبه می شود:

اهرم مالی: تأثیر هزینه های ثابت را بر سود شرکت نشان می دهد و از فرمول زیر محاسبه می شود:

اهرم ترکیبی :که معیاری از ریسک کلی شرکت است از حاصل ضرب اهرم مالی در اهرم عملیاتی بدست می آید:(DCL )

مثال:اگرتعداد کالا 3000 ، قیمت کالا 2500 ، هزینه متغیر هر واحد 1000 ، هزینه های ثابت عملیاتی(Fc) 000/000/3 و هزینه های ثابت مالی(Ic) 000/000/1 ریال باشد مطلوب است :

الف ) اهرم عملیاتی (3) ب) اهرم مالی(3) ج) اهرم ترکیبی(9)

مثال: اگر هزینه های ثابت عملیاتی (Fc) 000/000/80 ، هزینه های ثابت مالی(Ic) 000/000/16 ، سطح تولید فعلی(Q) 2000 واحد ، فروش 000/000/200 و هزینه های متغیر 000/000/40 ریال باشد مطلوب است:

الف)درجه اهرم مالی ب) درجه اهرم عملیاتی ج) درجه اهرم ترکیبی

سهام: شرکتهای سهامی قادر به انتشار سهام ممتاز یا عادی و یا هر دو می باشند . سهام ممتاز سهامی هستند که نسبت به سایر انواع سهام دارای امتیازاتی از قبیل:

1. اولویت در دریافت سود

2. اولویت در دریافت مبلغ اسمی سهام

3. داشتن حق رأی بیشتر

سهام ممتاز زمانی منتشر می شوند که درجه اهرم مالی شرکت و یا هزینه های سهام عادی درحد بالایی باشند.

انواع سهام ممتاز : سهام ممتاز شامل:

1. سهام قابل تبدیل در مقابل سهام غیر قابل تبدیل در این نوع سهام ، سهام ممتاز می تواند به دیگر انواع سهام تبدیل شوند ولی سهام غیر قابل تبدیل چنین ویژگی را ندارند.

2. سهام جمع شونده در مقابل سهام غیر جمع شونده: در این نوع سهام سود پرداخت نشده سال یا سالهای گذشته یا به عبارتی سود معوقه باید قبل از توزیع سود سهامداران عادی پرداخت گردد.

3. سهام با مشارکت در مقابل سهام ممتاز بدون مشارکت: اگر سود اعلام شده شرکت از میزانی که بطور معمول به سهامداران عادی و ممتاز پرداخت می گردد بیشتر باشد در باقیمانده سود مشارکت دارند (مشارکت در میزان سود بر اساس ارزش اسمی صورت می گیرد)

مثال: کاربرد نسبت‌های اهرمی شرکتی دارای 60000 سهم ممتاز جمع شونده به مبلغ اسمی 1500 ریال و نرخ آن 24% باشد که سود سالهای 89 و 90 به سهامداران پرداخت نشده باشد و در سال 91 میزان کل سود پرداختی شرکت به سهامداران ممتاز برابر است با:

000/200/43 = 2 × 24% × 000/000/90 = 1500 ×000/60 = سود معوقه (سود انباشته)

000/600/21 = 1 ×24% × 000/000/90 = 1500 × 000/60 = سود سال جاری

000/800/64 = 000/600/21 + 000/200/43 = کل سود پرداختی به سهامداران ممتاز

مثال: شرکتی در نظر دارد 5000 سهم ممتاز با سود انباشته(جمع شونده) به ارزش اسمی هر سهم 000/10 با نرخ 15% منتشر نماید ، سود این سهام به مدت 3 سال پرداخت نشده است ، امسال سالی سود آور است و شرکت در نظر دارد تمامی تعهدات خود را در زمینه سود انجام دهد . شرکت بابت سهام ممتاز چقدر سود باید پرداخت نماید: (000/000/30)

مثال برای سهام با مشارکت: اگر شرکتی 000/000/50 ریال سود داشته باشد و 000/10 برگه سهام ممتاز 000/10 ریالی با نرخ 20% و 000/40 برگه سهام عادی 2000 ریالی با نرخ 15% منتشر کرده باشد میزان سود پرداختی به سهامداران ممتاز و عادی را بطور جداگانه محاسبه کنید(سهام ممتاز از نوع با مشارکت است)

سود سهام ممتاز و عادی

000/000/20 = 20% × 000/10 × 000/10

000/000/12 = 000/2 × 000/40

سهم باقیمانده سود سهام ممتاز مشارکتی

مثال:اگر سهام ممتاز با مشارکت 00/20 برگه 1500 ریالی با نرخ سود 14%و سهام عادی 000/5 برگه به ارزش اسمی 2000 ریال با نرخ 14% باشد . و مجموع سود شرکت 000/000/60 ریال باشد مطلوب است :

مقدار سود سهام ، سهامداران ممتاز و عادی (000/000/45 و000/000/15)

مثال: شرکتی 5000 برگه سهام ممتاز جمع شونده با مشارکت را به ارزش هر برگ 15000 ریال با نرخ 18% و 10000 سهم عادی 7000 ریالی با نرخ 20% را بین سهامداران توزیع می کند اگر میزان سود اختصاصی 60000000 ریال باشد مطلوب است تعیین سود به سهامداران ممتاز و عادی (2 سال سود پرداخت نشده است)

جواب : ممتاز ( 827/344/42) عادی(173/655/16)

مثال:شرکت آلفا سهام ممتاز غیر جمع شونده با مشارکت به تعداد 6000 برگه 200 ریالی با نرخ 10% که سه سال سود پرداخت نشده و 8000 سهام 300 ریالی با نرخ 20% دارد اگر کل سود 40000000 ریال باشد مطلوب است سهم هر یک از سهام ؟ جواب: ممتاز ( 332/253/13) عادی ( 668/746/26)

تجزیه سهام: در تجزیه سهام که به آن سود سهمی یا سهام جایزه می گویند . تعداد سهام افزایش می یابد و به همان اندازه ارزش سهام کاهش می یابد افزایش تعداد با کاهش ارزش سهام خنثی شده و در مجموع هیچ گونه تغییری در ارزش اسمی سهام صورت نمی گیرد.

مثال: شرکتی 1500 برگه 1200ریالی منتشر کرده است اگر تجزیه سهام 1به 3 باشد تعداد سهام جدید و ارزش هر برگه و ارزش اسمی برابر است با .( تعداد سهام 4500 و ارزش هر سهم 400 و ارزش اسمی 1800000)

مثال: شخصی مالک 20%سهام یک شرکت است ارزش هر سهم در بازار 500 ریال است مطلوب است تعداد سهام و ارزش سهام شخص را در صورتی که تجزیه 1 به 2 صورت گیرد ( شرکت 10000 سهام عادی دارد)

جواب ( تعداد سهام 4000 و ارزش سهام بعد از تجزیه 1000000)

معکوس تجزیه سهام: در معکوس تجزیه سهام که به آن ترکیب سهام هم می گویند برعکس تجزیه سهام عمل می کنیم یعنی تعداد سهام کاهش می یابد و ارزش هر برگه سهام افزایش می یابد .کاهش تعداد سهام و افزایش ارزش آنها با هم خنثی و جبران می شوند بنابراین هیچ گونه تغییری در ارزش اسمی سهام صورت نمی گیرد.

مثال: شرکتی 10000 برگه سهام به ارزش هر برگه 5000 ریال دارد . اگر معکوس تجزیه سهام بر مبنای 5 به 1 صورت گیرد تعداد سهام ، ارزش هر سهم و ثروت شرکت را بعد از معکوس تجزیه سهام محاسبه نمایید.

تعداد سهام 2000= 5 10000 ارزش سهام 25000 = 5× 5000

ثروت شرکت بعد از معکوس 50000000 =2000 ×25000 ثروت قبل از معکوس 50000000=5000×10000

مثال: شرکتی 6000 برگه 4000 ریالی دارد اگر معکوس تجزیه سهام 4 به 1 باشد مطلوب است (نرخ 20%) :

الف: تعداد سهام (1500)

ب: ارزش هر سهم (16000)

ج: ثروت شرکت بعد از معکوس تجزیه سهام(24000000)

مثال: شرکتی 3000 برگه سهام 6000 ریالی با نرخ 10% دارد . اگر معکوس تجزیه سهام بر مبنای 5/1 به 1 صورت گیرد مصلوب است :

الف: تعداد سهام (2000)

ب: ارزش هر سهم (9000)

ج: ثروت شرکت بعد از معکوس تجزیه سهام(18000000)

سود سهمی (سهام جایزه):تقسیم سود از طریق توزیع سهام بین سهامداران ، سود سهمی نامیده می شود . سهام جایزه در شرایطی که شرکت از وضع نقدینگی خوبی برخوردار نباشد و یا برای تأمین مالیتوسعه عملیات خود به وجه نقد نیاز داشته باشد صادر می شوند.

مثال: اگر شرکتی 10000 برگه سهام داشته باشد که ارزش هر برگه 2000 ریال باشد و شخصی مالک 20% سهام شرکت باشد و قرار باشد که 50% سود سهمی بین سهامداران توزیع شود مطلوب است :

الف: تعداد سهام 15000= 5000 + 10000 5000=50% × 10000

ج: ثروت شرکت 20000000= 15000 × 1333

مثال : شرکتی 6000 برگه سهام 3000 ریالی دارد و شخصی مالک 10% کل سهام شرکت است . اگر 30% سود سهمی بین سهامداران توزیع گردد مطلوب است :

الف: تعداد سهام (7800)

ب: ارزش هر سهم (2307)

ج: ثروت شرکت بعد از معکوس تجزیه سهام(18000000)

مثال: شرکتی 20000 برگه سهام 500 ریالی دارد اگر شرکت 35% سهام را به صورت جایزه توزیع نماید مطلوب است:

معاملات مارجین و اهرمی در بازار ارز دیجیتال چیست؟

معاملات مارجین و اهرمی در بازار ارز دیجیتال چیست؟

برای انجام معامله راه و روش‌های بسیاری وجود دارد که حتما تاکنون در مورد آن‌ها تا حدودی شنیده‌اید. فروش استقراضی بیت کوین، شورت کردن ارز دیجیتال، معاملات مارجین و همچنین معاملات اهرمی یا لوریج رمز ارزها همگی به یک نوع خاص از معامله اشاره دارند.

مفهوم مارجین تریدینگ روشی قدیمی است که در بازارهای سنتی هم رواج داشته و برای اولین بار در بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شده است. این معاملات که اکنون در چندین بورس در سطح جهان پیاده سازی می‌شود، با قوانین متعددی همراه هستند که در بخش ارزهای دیجیتال بسیار ساده‌تر می‌شوند.

این معاملات در حالت کلی چه در بازارهای سنتی سهام و اوراق بهادار باشند و چه به صورت ارزهای دیجیتال، اساس و پایه آن‌ها یکسان است و نوعی رویکرد هوشمندانه برای گسترش دارایی سرمایه گذاران به حساب می‌آیند.

معاملات مارجین یا اهرمی براساس سه اصل، قرض گرفتن، استفاده از اهرم و در نهایت افزایش سرمایه استوار شده‌اند.

منظور از معاملات مارجین و اهرمی چیست؟

در معاملات مارجین، سرمایه گذار می‌تواند از پلتفرم معاملاتی خود سرمایه قرض گرفته و معامله مد نظر خود را به ثمر برساند. در این نوع معاملات معامله کننده برای آن که قدرت خرید بیشتری نسبت به دارایی خود داشته باشد از این روش استفاده می‌کند.

او برای انجام معامله بهتر با بیت کوین یا هر رمز ارز دیگر، مبلغی را از پلتفرم معاملاتی خود به امانت گرفته و با آن مبلغ، معامله خود را انجام می‌دهند.

رویکرد معاملات اهرمی به سرمایه گذارها این فرصت را می‌دهد که با دریافت وام از پلتفرم معاملاتی، صرافی یا سایر سرمایه گذاران حاضر در همان پلتفرم، چندین برابر سرمایه اصلی خود معامله خوبی را انجام دهند.

البته این موضوع را هم در نظر داشته باشید که واژه اهرم همان‌طور که به معنای ضرب شدن سود و افزایش آن است، توان ضربه زدن سنگین‌تری را هم خواهد داشت. به عنوان مثال اگر یک تریدر که با اهرم 10x معامله می‌کند، دچار زیاد شود، 10 برابر ضرر خواهد کرد.

بنابراین در معاملات مارجین یا اهرمی، ریسک با افزایش عدد اهرم بالا خواهد رفت. پیش از این رویکرد معاملاتی مارجین یا اهرمی در بازارهایی مثل فارکس که سرعت و نوسان پایین‌تری دارند، بیشتر محبوبیت داشت، اما امروزه در بازارهایی با سرعت زیاد و نوسان بالا هم مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

مزایا معاملات مارجین و اهرمی ارز دیجیتال

1- معاملات اهرمی رمز ارز از مزیت‌های متعددی برخوردار است. اولین مزیت استفاده از معاملات مارجین دستیابی به سودهای چشم‌گیر و کلان است.

2- معاملات مارجین میزان سرمایه‌ای که باید به دست صرافی نگهداری شود را کم می‌کند، به همین علت معاملات اهرمی هک‌های صرافی را به حداقل خواهند رساند.

3- معاملات اهرمی رمز ارز، سرمایه‌داران را در موقعیتی قرار می‌دهند که بسیار سودآورتر از موقعیت‌های معمول باشد. مثلا در پوزیشنی که اهرم 100 برابر فعال و قابل استفاده باشد، 100 برابر پوزیشن عادی و بدون اهرم، سود عاید معامله کننده خواهد شد.

4- معاملات مارجین رمز ارز برای اشخاص با تجربه و دارای استراتژی بسیار مفید خواهد بود. این سرمایه گذاران به قدری توانمند خواهند شد که حتی بتوانند از ورود به بازارهای نزولی هم سود کسب کنند.

کسی که بتواند کاهش شدید قیمت یک دارایی را درست پیش بینی کند، بخشی از پرتفوی خود را به یک موقعیت دیگر اختصاص خواهد داد. در این حالت سود حاصل، جبران کننده ضرر کاهش قیمت شدید خواهد شد.

5- اگر به خوبی از پس پیش بینی و روند حرکتی قیمت‌های بازار رمز ارزها برمی‌آیید؛ معاملات مارجین و اهرمی ارزهای دیجیتال از بهترین نوع معاملات برای شما خواهند بود.

البته فراموش نکنید که انتخاب اهرم بزرگ همان مقدار که توان افزایش سرمایه شما را دارد، در صورت اشتباه، به همان مقدار به شما ضرر و ضربه خواهد زد.

مزایا معاملات مارجین و اهرمی ارز دیجیتال

پلتفرم های معاملات اهرمی یا مارجین تریدینگ

برای انجام معاملات مارجین بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری، به یک پلتفرم معاملاتی مناسب نیاز خواهیم داشت. بهترین صرافی‌ و پلتفرم‌های معاملاتی رمز ارز در زیر لیست شده‌اند.

با این حال استفاده از این پلتفرم‌ها برای ایرانیان که با تحریم مواجه هستند، با محدودیت همراه است. شما برای بهره‌مندی از این پلتفرم‌ها و انجام معاملات مارجین خود، باید با توسل به برخی روش‌ها، آی پی کشور خود را تغییر دهید.

ضریب اهرمی ارز دیجیتال یا لوریج Leverage

یکی از مفاهیم پایه در بازار فارکس، لوریج یا ضریب اهرمی ارز دیجیتال است. حدود تغییر قیمت جفت ارزها در بازار، چیزی حدود 1% است، عددی که قطعا برای سرمایه‌گذاران زیادی جذابیت چندانی نخواهد داشت. به همین دلیل است که مفهومی با عنوان ضریب اهرمی یا لوریج ابداع شده است.

با استفاده از تکنیک ضریب اهری، یک سرمایه گذار می‌تواند از 10 تا 1000 برابر سرمایه خود معامله انجام دهد. تکنیکی جذاب که به همان اندازه ریسکی و خطرناک هم هست. بنابراین صفر شدن حساب خود را هم در نظر داشته باشید که اصطلاحا به آن کال مارجین می‌گویند.

ضریب اهرمی ابزاری است که توسط بروکرها یا همان کارگزاری‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. معامله گران یا همان تریدرها با استفاده از ضریب اهرمی توان کسب مقادیری بزرگ‌تر را به دست خواهند آورد.

مثال: فرض کنید موجودی حساب شما 1 دلار باشد. شما با توجه به تصمیم خود اهرم معاملاتی را فرضا روی عدد 10 تنظیم می‌کنید. حالا شما توان خرید و معامله 10 برابر موجودی خود، که همان 1 دلار بوده را در اختیار خواهید داشت.

نحوه تغییر لوریج و اهرم در معاملات

برای تغییر اهرم و لوریج معاملات خود، ابتدا باید وارد صفحه کارگزار یا بروکر خود شوید. در بخش مشخصات حساب تجاری یا دمو، مقدار دلخواه اهرم را مشخص کنید.

حین این تغییر عدد اهرم، معمولا به تاییدیه دو مرحله‌ای نیاز خواهید داشت. این تاییدیه از طریق پیامک یا ایمیل فرستاده خواهد شد. با وارد کردن کد ارسالی، تغییر لوریج معاملات ارز دیجیتال انجام خواهد شد.

انواع معاملات مارجین

برای انجام معاملات مارجین تریدینگ یا اهرمی، معمولا از دو روش استفاده می‌شود.

1- معاملات مارجین حالت خرید استقراضی

در واقع long position یا خرید استقراضی، همان حالت معمولی است. یعنی خرید در زمان پایین بودن قیمت انجام شده و هنگامی که قیمت افزایش یافت، بفروشید. بنابراین در حالت خرید استقراضی فرض را بر این می‌گذارند که با بالا رفتن قیمت، کسب سود صورت بگیرد.

2- معاملات مارجین حالت فروش استقراضی

در حالت فروش استقراضی اوضاع برعکس پوزیشن خرید استقراضی است. یعنی تریدر زمانی سود خواهد کرد که قیمت‌ها کاهش یافته باشند. در این شرایط تریدر رمز ارزهایی که فعلا مالک آن‌ها نیست را به فروش می‌رساند.

حکم معاملات اهرمی و مارجین ارز دیجیتال در اسلام

معاملات اهرمی که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می‌شود، اگر با ماهیت قرض همراه بوده و سود داشته باشد، ربا و حرام است. استفتا اختصاصی از دفتر مقام معظم رهبری به شماره r5r9p6k

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

انواع نسبت های مالی

عملکرد شرکت / سود هر سهم (eps) = تعداد سهام منتشره ÷ سود خالص
ارزیابی شرکت/ نسبت قیمت به سود (p/e) = سود هر سهم ÷ قیمت روز هر سهم
نسبت ارزش دفتری هر سهم = تعداد سهام منتشره ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
دریافت سود سهام را نشان می دهند :
بازده سود سهام = قیمت بازار هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم
نسبت پرداختی سود هر سهم = سود هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم

?نسبت های نقدینگی :

حاشیه ایمنی اعتباردهندگان / سرمایه در گردش = بدهیهای جاری – داراییهای جاری
توانایی پرداخت بدهیهای جاری از محل داراییهای جاری/ نسبت جاری = بدهیهای جاری ÷ داراییهای جاری
توانایی دقیقتر برای پوشش بدهیهای جاری/ نسبت آنی (سریع) = بدهیهای جاری ÷ ( (پ.پ + موجودی کالا) – داراییهای جاری

نشان دهنده سرعت وصول مطالبات/ نسبت حسابهای دریافتنی = متوسط حسابهای دریافتنی ÷ ب.ت.ک.ف
متوسط حسابهای دریافتنی = 2 ÷ (حسابهای دریافتنی پایان دوره + حسابهای دریافتنی اول دوره (متوسط دوره وصول طلب = نسبت حسابهای دریافتنی ÷ 365 نشان دهنده سرعت گردش کالا/ نسبت گردش کالا = = متوسط موجودی کالا ÷ ب.ت.ک.ف متوسط موجودی کالا = 2 ÷ )موجودی کالا پایان دوره + موجودی کالا اول دوره ( نسبت دوره گردش کالا = نسبت گردش کالا ÷ 365
توانایی به کارگیری موثرداراییها/ گردش مجموع داراییها = متوسط مجموع داراییها ÷ فروش خالص

نشان دهنده داراییهایی است که از طریق بدهیها تأ مین شدند/ نسبت بدهی = مجموع داراییها ÷ مجموع بدهیها
توانایی پرداخت بدهیها/ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام / نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام = مجموع بدهیها ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
تحمل شرکت در کاهش سود / پوشش هزینه بهره = هزینه بهره ÷ سود قبل از بهره و مالیات

?نسبتهای سود آوری :

درصد هرریال فروش را نشان می دهد که پس از کسر ب.ت.ک.ف باقی می ماند/ نسبت سود نا خالص = فروش خالص ÷ سود نا خالص
سودآوری درآمدها را نشان می دهد/ نسبت سود کاربرد نسبت‌های اهرمی خالص = فروش خالص ÷ سود خالص
(r.o.i) بازده سرمایه گذاریهابرای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشند، 2 نسبت :میزان کارایی مدیریت در بکارگیری منابع موجود در جهت کسب سود/ بازده مجموع داراییها r.o.a = متوسط مجموع داراییها ÷ سود خالص بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام را نشان می دهد/ بازده حقوق صاحبان سهام e.o. R = (حقوق صاحبان سهام ÷ مجموع داراییها ) × بازده مجموع داراییها

شیرآلات اهرمی گلپایگان مشهد تبریز

جرم گیر شیرآلات نانوسان قوی

یکی از ابزارهای مورد نیاز هر شیرآلات توکار اهرمی ساختمانی می باشد که از مدلهای جدید و لوکس شیرآلات است و به جای شیرهای قدیمی استفاده می شود و بسیار پر طرفدار است.

شیرآلات اهرمی گلپایگان، مشهد و تبریز از نمونه های خوب شیرآلات است که در تمام مراکز فروش این محصول می توان یافت.

این محصول جز متداولترین شیرآلات شده است که امروزه همه جا دیده می شود و از مزیتهای آن آسانی عملکرد این محصول است که با یک حرکت به طرف بالا یا پایین باز و بسته می شود.

این شیرآلات دوام و کاربرد زیادی دارد در حینی که به راحتی می توان از آن استفاده کرد حتی برای استفاده کودکان نیز مناسب است و می توانند به تنهایی در صورت لزوم از آن استفاده کنند.

امروزه کاربرد کاربرد نسبت‌های اهرمی این محصول به دلیل به صرفه بودن و صرفه جویی در مصرف آب و همچنین زیباتر بودن و علاوه براینها مقاومت آن در برابر خرابی، بیشتر استفاده می شود.

این شیرها در انواع و مدلهای متفاوتی در بازار موجود است و سایز آن نیز با هم فرق دارد و هر کس بسته به محلی که می خواهد از این وسیله استفاده کند نوع و اندازه آن را انتخاب می نماید.

در شیر آلات اهرمی آب سرد و گرم در مرکز شیر به هم وصل می شوند و بعد از عبور از آن با توجه به میزان استفاده کاربر با همان مقدار فشار آب دلخواه از لوله خارج می شود.

این محصول نسبت به شیرهای قدیمی از اجزای کوچک تر و پیچیده تری تشکیل شده است به طور کلی ساختار آن پیچیده و قطعات آن بیشتر است با این حال کار با آن ساده می باشد.

شیرآلات اهرمی گلپایگان

جایگزین بسیار عالی برای شیرهای قدیمی شیرآلات کی دبلیو اهرمی بوده است که استفاده از آن امروزه رواج دارد و برندها و شرکتهای مختلفی اقدام به تولید این نوع شیر نموده اند از جمله شیر آلات اهرمی گلپایگان که بسیار فروش خوبی داشته است.

در این مدل شیر تنظیم فشار آب به راحتی انجام می شود و با اهرمی که به جای پیچاندن شیر از حرکت دادن به سمتی می توان به میزان آب دلخواه و دمای مورد نظرتان رسید.

شیرآلات اهرمی فضای کمی می گیرند لذا همیشه سینگ ما تمیز و منظم است و شستشو با این مدل راحتر انجام می شود.

در استفاده از این شیرها برای حمام این امکان رابه ما می دهد که بتوانیم ارتفاع دوش را کوتاه و بلند کنیم و درجه دمای آب را به راحتی چندین درجه کم و زیاد کنیم.

در زمان خرید شیرآلات قیمت آن از جمله مواردی است که مورد توجه قرار می گیرد و امروزه بیشتر محصولات گارانتی دارند این مورد خیال فرد را از بابت هزینه ای که در خرید انجام می دهد راحت می کند.

بعضی تصور می کنند اگر شیرآلات انتخابی از قیمت ارزانی برخوردار باشد جنس و کیفیت خوبی ندارد در صورتی که این فکر بسیار اشتباه است نه شیر آلات ارزان قیمت بی کیفیت هستند و نه شیر آلات لوکس از کیفیت خوبی برخوردار هستند و ممکن است از نظر جنس هر دو مدل یکسات باشند و فقط به خاطر سبک بودن ارزان تر هستند.

در بعضی شیرآلات که سنگین هستند در ماده اولیه آن سرب به کار رفته که باعث سنگین تر شدن شیر شده است و از طرفی نیز برای سلامتی بسیار مضر هستند.

شیرآلات اهرمی مشهد

شیر آلات بهداشتی از نظر جنس نیز با هم متفاوت هستند همانطور که عملکرد و ظاهر آنها با هم متفاوت است جنسهای آنها نیز متعدد می باشد.

شیر آلات اهرمی مشهد دارای مدلهای زیاد این محصول است لذا در زمان خرید باید به بوجه ای که می خواهید صرف خرید کنید و همچنین سبک آشپزخانه و دکوراسیون منزل خود محصول مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برخی از جنسهایی که در تهیه شیرآلات استفاده می شود عبارتند از برنجی، روی، کروم، استیل، برنز و غیره می باشد.

نمونه از شیرهای اهرمی از جنس برنجی هستند و بیشتر در جاهایی که آب سخت است و رسوب آب زیاد می باشد به علت دوام زیاد آن و کیفیت عالی که دارد استفاده می شود و مسلما اگر هزینه ای هم پرداخت شود ارزش دارد.

جنس شیرآلات شیبه فیروزه مهمترین مسئله در زمان انتخاب این محصول می باشد چرا که بسیار با سلامتی فرد در ارتباط است.

نمونه این جنسها استیل ضد زنگ است که دارای کیفیت و دوام بالایی می باشد اما مقرون به صرفه نیست چرا که از قیمت بالایی برخوردار است.

در بیشتر شیرآلات از سرب استفاده می شود که بسیار مضر است سعی کنید میزان آن در بخشهای مختلف شیر از دو درصد بیشتر نباشد.

بهتر است از شیرآلاتی که در تولید آن از سرب استفاده نشده تهیه کنیم و از طرفی شیر آلاتی هستند که از جنس پلاستیکی و ارزان قیمت هستند و لی به علت کیقیت پایین آن و جنس نامرغوبی که دارد بهتر است که استفاده نشود چون مقرون به صرفه نیست و زود خراب می شود و باید هزینه ای دیگر برای خرید جنس جدید بپردازیم.

شیرهای اهرمی که از آلیاژ برنجی تولید می شوند بسیار مقرون به صرفه هستند چرا که کیفیت و قیمت مناسبی دارد و برای سلامتی مشکلی ایجاد نمی کند.

شیرآلات اهرمی تبریز

یکی از انواع لوازمی که برای هر ساختمانی خرید آن لازم است شیرآلات کسری اهرمی می باشد که تبریز از مراکز تولید مدرن این محصول است.

شیر آلات همانطور که اشاره شد در انواع رنگها و مدلهای متفاوتی در بازار یافت می شود و مورد استفاده در حمام، روشویی، سرویس بهداشتی و ظرف شویی می باشد.

شیر آلات ساختمانی امروزه از جدیدترین تکنولوژی دنیا برخوردار است و دارای انواع مختلفی از جمله شیرآلات اهرمی، چشمی، کلاسیک، دیجیتال، لمسی، پدالی و غیره می باشد که مورد بحث ما شیرآلات اهرمی است که یکی از انواع مدرن این محصول می باشد.

همان گونه که شکل و اندازه و مدل شیرآلات با هم فرق دارد بنابراین قیمت شیرآلات نیز با هم متفاوت است باید ببینید نوع محصولی که می خرید از چه سطحی از کارایی برخوردار است مثلا معمولی است یا مدرن است و سایر مشخصات دیگر که باید در مورد شیر آلات اطلاع داشته یاشید و همچنین هر چه میزان پیچیدگی شیرآلات بیشتر باشد قیمت آن بیشتر است و نوع اهرمی، دامنه قیمت آن وسیعتر است چرا که از نوع معمولی تا لوکس و مدرن را دارا است.

امروزه با پیشرفت فناوری در زمینه ساخت شیر آلات شاهد هستیم که انواع مختلفی از آن وارد بازار شده است که هر فردی با هر سلیقه ای باشد می تواند آن را انتخاب کند که البته در خرید این محصول توجه به سبگ منزل و دکوراسیون آن بسیار مهم است چرا گه شکل و نوع و اندازه آن در محیط آشپزخانه تاثیر زیادی دارد یک شیر اهرمی شیک با رنگی که مناسب فضای شما باشد جلوه ای خاص به محیط می دهد.

سایت ما نیز با انواع شیرآلات اهرمی با قیمت و کیفیت عالی در خدمت مشتریان عزیز می باشد لذا لازم است با مشاوران ما تماس بگیرید تا محصولی مناسب را خریداری کنید.

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد رأی: 2

سلام
من خودم به شخصه رنگ زرد وطلایی رو خیلی دوست دارم و این شیرآلات برنجی تون واقعا بی نظیر و زیبا هستند

شیرآلات دوام و کاربرد زیادی دارد در حینی که به راحتی می توان از آن استفاده کرد حتی برای استفاده کودکان نیز مناسب است قیمت ان در فروشگاها مناسب است

اگر برای ساختمان خود به دنبال یک شیرالات باکیفیت و در عین حال زیبا می کاربرد نسبت‌های اهرمی گرید محیط را به شما پیشنهاد می کنیم

این شیرآلات اهرمی دارای انواع بسیار مختلفی می‌باشد و تنوع این محصول بر اساس سلیقه مشتریان است

اگر به دنبال یک شیر با کیفیت برای منزل خود می‌گردید ما این سایت را به شما پیشنهاد

ای شیر ها دارای دوام و کیفیت بسیار بالایی می باشند که میتوانید آنها را با قیمت مناسب از این سایت خریداری کنید

شیرآلات اهرمی امروزه از کاربردی ترین شیرآلات هستند .این شیرآلات به راحتی باز و بست می شوند

شیر آلات در زیبایی آشپزخانه تاثیر زیادی دارد و بهتر است برای خرید به مراکز معتبر مراجعه کنید.

استفاده از شیر آلات مقاوم و با کیفیت برای خانه یکی از مهمترین وسایل ضروری می باشد

شیرآلات اهرمی را از مراکز عرضه می توان به صورت عمده یا خرده سفارش داده و از آن استفاده کرد

شیر الات اهرمی یکی از مدل های شیر الات است که جدیدا خیلی مورد توجه قرار میگیرد و زیباست.

شیرآلات چشمی به علت تماس نداشتن دست بدون لکه و بهداشتی تر از شیر های اهرمیه

برای خرید شیرآلات اهرمی با قیمت ارزان و از نوع درجه یک این سایت بهترین ها را باید در اختیار داشته و عرضه می کند.

نگین محمدنژاد مامالو ‌

این نوع از شیرآلات درجه یک دارای اهرم هستند و شما به کمک آن می توانید جریان آب را کنترل کنید.

ست بسیار زیبا از شیر آلات برای ظرفشویی و سرویس بهداشتی و حمام هستن که برای خونه های لوکس بسیار عالیست

مجتبی حاجی میرزاخانی

شیرآلات اهرمی طول عمر بالایی دارد، و برای سال ها به راحتی کار می کند.

شیر آلات اهرمی‌ مشهد بسیار با کیفیت و مقاوم‌ می باشند این محصول از استاندارد های جهانی برای صادرات برخوردار می باشد

سعیده نخبه زعیم

خانه کاربرد نسبت‌های اهرمی های مجلل و باشکوهی که بسیار فکر شده طراحی شده اند، دارای این شیرالات اهرمی هم هستند

معمولاً تو صنعت شیرآلات مهمترین جایی که خراب میشه جای رزوه های اتصالات هستش که باید تو این موارد دقت لازم به عمل بیاید.

شیرآلات اهرمی امروزه در طرح ها و رنگ های مختلفی وجود دارد و از کیفیت و قیمت مناسبی نیز برخوردار است

شیرآلات اهرمی امروز یکی از پرکاربردترین وپرطرفدار شیرآلات می باشد که به فروش میرسد

سلام و خداقوت شیرهای اهرمی نسبت به سایر شیرها با زن و بسته کردن آنها خیلی راحت میباشد کار ما را خیلی راحت نموده

این شیرها خیلی قدیمی و فانتزی است یک شیر اتوماتیک خیلی خوب است طراحی شود تا به خروج قطره ای آب حساس باشد.

شیرآلات اهرمی از بهترین برند روز دنیا ساخته شده و بسیار با کیفیت می باشد

شیرآلات گلپایگان که خیلی مقاوم کاربرد نسبت‌های اهرمی جنس عالی دارند این شیرها فشار خیلی آب خوبی دارند کسانی که نیاز به این شیرآلات دارم از طریق سایت آراد برندینگ سفارش بدهند

امروزه شیرآلات اهرمی به جای شیرآلات قدیمی محبوب گشته اند زیرا باز و بسته شدن آن ها راحت تر می باشد.

شیرآلات رو چه جوری تمیز کنیم که کیفیت و براقیتش کم نشه؟

یکی از بهترین شیرآلات شیرآلات اهرمی است کاربرد راحتی دارند بایک اهرم به طرف بالا پایین باز و بسته میشود این شیرها در انواع و مدل های مختلف در بازار موجود است

شیرآلات اهرمی گلپایگان مصرف را تعویض از نمونه های خوب شیرآلات است که در تمام مراکز فروش این محصول را می توان یافت

سلام از این شیرآلات اهرمی در مکان‌هایی مانند آشپزخانه ها استفاده می شود

شیرآلات توکار دوام وکاربرد زیادی دارد در حالی که به راحتی میتوان از آن استفاده کرد

اگر به دنبال یک شیرآلات خاص و زیبا برای منزل خود رسید به این سایت مراجعه کنید

شیر الات برحسب وزنی که دارند قیمت گذاری میشود شیرالاتی که سنگین است سرب زیاد دارد

شیرآلات توکار و اهرمی خیلی با کیفیت هستند. این شیرها ظاهری چشمگیر دارند.

کاربرد شیرآلات اهرمی بسیار آسان می باشد و امروز جای شیرآلات قدیمی را گرفتن

سلام وقت بخیر
شیرآلات اهرمی سیلور جلوه ی بسیار بی نظیری دارد ممنونم از کاربرد نسبت‌های اهرمی شما

حانیه جعفری پیشکناری

با استفاده از این شیرآلات هم فضای شیک تری ایجاد میشود و هم براحتی فشار و دمای آب تحت تنظیم قرار میگیرد

شیرآلات اهرمی نوع خاصی از طرح مدرن شیرآلات هستند که رنگ بندی هم دارند‌.

ست بسیار زیبا از شیر آلات برای ظرفشویی و سرویس بهداشتی و حمام هستن که برای خونه های لوکس بسیار عالیست

برای خرید شیرآلات اهرمی گزینه های بسیار زیاد داخلی و خارجی در دسترس است که براساس قیمت می توان نسبت به خرید آن اقدام کرد.

شیرآلات اهرمی ضمن کار آمدی فوق العاده راحت، هم دارای ظاهر زیباتری می باشند و هم مراحل تعمیر و سرویس آن ها راحت تر می باشد.

شیرآلات گلپایگان خیلی کیفیت بی نظیری داره خیلی خوبه و یک محصول ایرانی بسیار درجه یکی به حساب می آید

سلام‌من از این مدل شیر سفارش دادم دو روزه نصب کردم خوبه راضیم من از سایت آراد کلی چیز سفارش دادم تا حالا ارسال سریع .

خیلی شیک و جالبه و با یک حرکت به طرف بالا یا پایین باز و بسته می شود و مفید و راحته

شیر الات اهرمی به راحتی باز و بسته میشوند

امیر ماهان میرشکه

سلام
این محصول
نسبت به شیرهای قدیمی از اجزای کوچک تر و پیچیده تری تشکیل شده است که مقاوم تر است

شیرآلات اهرمی گلپایگان مشهد تبریز را میتوان از سایت اینترنتی آراد به صورت عمده و جزئی و تکی با قیمت مناسب و ارزان می توان سفارش داد

مشخصات گیت تردد میله ای، کاربرد، عملکرد، قیمت،مزایا

مشخصات گیت تردد میله ای، کاربرد، عملکرد، قیمت،مزایا

بهتر است بدانید گیت کنترل تردد اهرمی یا میله ای (Tripod Gate)، یکی از رایج‌ترین انواع گیت ورود و خروج است که عملکرد بسیار ساده‌ای داشته و ارزان‌تر از سایر مدلهاست. این گیت از شاسی، مکانیزم و موانع میله‌ ای تشکیل شده و با چرخش میله‌ها مسیر عبور آزاد یا مسدود می‌شود. موانع می‌تواند شامل دو میله (اهرم) یا سه میله باشد، که نوع سه میله ای پرکاربردتر است.

این Gate با نامهای مختلفی مانند گیت کنترل تردد اهرمی، گیت تردد نفر رو اهرمی، گیت کنترل تردد سه شاخه، سه پره، سه میله ای و گیت تردد ارزان نیز شناخته می‌شود.

در این مقاله خواهید آموخت

عملکرد یا مکانیسم گیت تردد اهرمی به چه صورت است؟

گیت کنترل تردد میله ای عملکرد ساده ای دارد. ارسال فرمان به گیت‌ها از طریق یک سیستم کنترل دسترسی صورت می‌گیرد. یک کارتخوان یا اکسس کنترل بر روی گیت نصب شده و به گیت اهرمی متصل می‌شود.

در حالت پیش فرض، مسیر عبور (عرض گیت) توسط موانع (میله‌ها) مسدود است. با شناسایی یا تأیید فرد توسط دستگاه اکسس کنترل(access control system)، یک سیگنال به گیت ارسال شده و قفل موانع آزاد می‌شود. حالا شخص می‌تواند با نیروی دست یا پا، اهرم ها را حرکت کرده و از مسیر عبور کند.

با پائین آمدن اهرم اول و عبور شخص، اهرم دوم بلافاصله بالا آمده و موانع قفل می‌شود. به این صورت نفر بعدی نمی‌تواند بلافاصله پشت سر نفر اول از گیت تردد عبور کند.بنابراین برای عبور از مسیر Gate باید هویت یا شماره شناسایی افراد توسط دستگاه احراز هویت شناسایی و تأیید شود، در غیر اینصورت مجوز عبور صادر نخواهد شد.

توجه داشته باشید در نوع دیگری از گیت سه پره، پس از آزاد شدن قفل، موانع با نیروی محرکه موتور حرکت کرده و نیازی به اعمال فشار از طرف شخص نیست. این مدل قیمت بالاتری نسبت به نوع نوع اول دارد و کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از گیت تردد سه پره در چه مکان‌هایی استفاده می‌شود؟

این گیت بسیار پرکاربرد بوده و بسته به شرایط محیط و نیاز مشتری، در اماکن مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از محیط‌هایی که به وفور از گیت کنترل تردد سه میله ای استفاده می‌شود، باشگاه‌های ورزشی هستند. در شرکت‌ها و کسب و کارهای مختلف نیز، از آن به عنوان گیت ورود و خروج پرسنل استفاده می‌شود. علاوه بر کاربرد نسبت‌های اهرمی این در پایانه‌های حمل و نقل مانند ایستگاه‌های BRT، راه‌آهن، فرودگاه، فروشگاه‌ها و ساختمانهای تجاری، اماکن تفریحی، فرهنگی و ورزشی مانند شهربازی، موزه و … می‌توان از گیت کنترل تردد اهرمی استفاده کرد.

مزایای گیت کنترل تردد میله ای

برخی از مزایای گیت های تردد اهرمی یا سه شاخه عبارتند از:

 • گیت اهرمی عملکرد ساده‌ای دارد و از سرعت خوبی نیز برخوردار است.
 • قیمت گیت تردد میله ای ارزان‌تر از سایر مدل‌هاست و هزینه نگهداری و تعمیرات آن نیز به صرفه است.
 • گیت های شاخه ای معمولاً مقاومت خوبی در برابر شرایط مختلف جوی و رطوبت و گرد و غبار دارند و می‌توان از آنها در محیط داخلی (indoor) و فضای باز (outdoor) استفاده کرد.
 • نصب تعداد زیاد این نوع گیت در کنار هم به سادگی امکان‌پذیر است و به راحتی می‌توان از چندین گیت تردد نفر رو اهرمی به صورت خطی در کنار هم استفاده کرد.
 • گیت های اهرمی به سادگی با انواع سیستم کنترل تردد و حضور و غیاب ترکیب شده و به راحتی برنامه‌ریزی می‌شوند.
 • از این گیت‌ها می‌توان در بیشتر اماکن و سازمان‌ها استفاده کرد و محدودیت استفاده در محیط‌های مختلف ندارد.
 • گیت تردد سه شاخه فضای کمتری برای نصب نیاز دارد، در نتیجه برای مکان هایی که مشکل فضا دارند، انتخاب مناسبی است.

مزایا و فواید گیت کنترل تردد اهرمی چیست؟

استفاده از گیت تردد میله ای یا سه پره چه مزایایی دارد؟

پس از بررسی مزایای گیت اهرمی، در ادامه برخی از معایب گیت تردد میله ای را جهت آشنایی شما نام میبریم.

معایب گیت تردد اهرمی

برخی از معایب گیت های میله ای عبارتند از:

 • عبور از گیت کنترل تردد اهرمی برای افراد معلول دشوار است و مخصوصاً عبور با ویلچر از آن به سختی انجام می‌شود.
 • سرعت عبور از آن نسبت به مدلهای شیشه‌ای و باله‌ای پائین‌تر است و گزینه مناسبی برای استفاده در مکان‌های شلوغ و پرتردد مانند مترو نیست.
 • عرض عبور از این مدل محدود است و عبور از آن همراه وسایلی مانند چمدان و … دشوار است.
 • امکان عبور غیر مجاز از کناره‌ها یا بالا و پائین گیت تردد سه اهرمی وجود دارد. بنابراین نیاز به کنترل و نظارت بیشتر توسط نیروهای حراست وجود دارد. (البته با نصب سنسورهایی بر روی بدنه، تا حدودی می‌توان از این امر جلوگیری کرد.)

امیدواریم آشنایی با مزایا و معایب این مدل از گیتهای تردد، بتواند برای انتخاب بهتر به شما کمک کند.

قیمت گیت کنترل تردد اهرمی

قیمت گیت تردد اهرمی نسبت به سایر گیت‌ها ارزان‌تر و مقرون به صرفه تر است و این مدل به عنوان گیت کنترل تردد ارزان نیز شناخته می‌شود.

فاکتورهای مختلفی بر قیمت گیت کنترل تردد میله ای تأثیر گذار است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: برند، مکانیزم عملکرد، موتور، کیفیت قطعات، جنس بدنه و … .همانطور که گفتیم؛ حرکت موانع در گیت شاخه ای به دو صورت انجام می‌گیرد: نیروی محرکه موتور، نیروی وارد شده از طرف کاربر. نوع اول گران‌تر از مدل دوم است.

برای دریافت مشاوره در خصوص انواع گیت ورود و خروج می‌توانید با کارشناسان شرکت ایران اکسس تماس بگیرید.

سوألات متداول درباره گیت تردد میله ای

شاید موارد زیر برای شما هم جالب باشد:

جنس بدنه گیت میله ای از چیست؟

تولید کنندگان از آلیاژهای مختلفی برای بدنه گیت تردد استفاده می‌کنند. بهترین جنس بدنه از فولاد ضد زنگ (استیل) است که استحکام و دوام بیشتری دارد. جنس استیل نیز با گریدهای متفاوتی تولید می‌شود که رایج‌ترین آن استیل با گرید 304 می‌باشد.

آیا امکان ارتباط دستگاه حضورغیاب و کنترل تردد با گیت سه پره امکان پذیر است؟

بله امکان یکپارچه‌سازی گیت تردد سه پره با انواع دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد وجود دارد و شما می‌توانید از اطلاعات ورود و خروج پرسنل از گیت در سیستم حضور و غیاب نیز استفاده نمائید.

سرعت عبور از گیت تردد سه شاخه، چند نفر در دقیقه است؟

گیت کنترل تردد میله ای از نظر سرعت یا نرخ عبور افراد، در رده متوسط قرار می‌گیرد. سرعت عبور از گیت سه شاخه از مدلهای شیشه ای کمتر و از مدل قدی بیشتر است. سرعت شناسایی کاربر بر روی دستگاه احراز هویت نیز بر سرعت عبور نیز موثر است. سرعت عبور از گیت سه شاخه به طور متوسط بین 25 تا 35 نفر در دقیقه است.

آیا امکان نصب گیت کنترل تردد اهرمی در محیط باز وجود دارد؟

گیت کنترل تردد اهرمی قابلیت استفاده در محیط های داخلی (indoor) و فضای بیرونی (out door) را دارد. این نوع Gate معمولاً دارای مقاومت مناسبی در برابر نفوذ گرد و غبار و رطوبت (استاندارد IP44 و بالاتر) است و در شرایط مختلف جوی می‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد.

البته توصیه می‌شود در زمان خرید به دما و رطوبت لازام برای کارکرد گیت توجه داشته باشید. همچنین اگر قصد استفاده در فضای آزاد را دارید، بهتر است نصب آن زیر سرپوش یا سایه‌بان انجام گیرد.

گیت تردد اهرمی بهتر است یا گیت شیشه ای؟

هر مدل گیت ساختار و عملکرد مختص به خود را دارد و نمی‌توان به طور قطع گفت که کدام نوع بهتر است. هر کدام از گیت های کنترل تردد اهرمی و شیشه ای مزایای خاص خود را دارند و از هر مدل می‌توان در محیط‌های مختلفی استفاده کرد. به طور مثال گیت تردد میله ای عملکرد نسبتاً مناسبی در فضای آزاد دارد، در مقابل گیت شیشه ای عملکرد نسبتاً سریعتری نسبت به نوع میله ای دارد.

بنابراین بهتر است بسته به نیازها و شرایط کاری خود گیت مناسب را انتخاب و خریداری نمایید.

بهترین برندهای گیت تردد میله ای در بازار ایران کدام است؟

در حال حاضر مدل‌های مختلفی از انواع گیت در بازار ایران عرضه می‌شود. علاوه بر تولید کنندگان داخلی، مدلهای وارداتی نیز در بازار وجود دارند. برند تانسا از ترکیه جزو برندهای باکیفیت وارداتی است که عملکرد خوبی دارد.

کلام آخر

گیت کنترل تردد اهرمی از پرکابردترین انواع گیت ورود و خروج است که در بسیاری از سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گیت جزو مدل‌های ارزان قیمت به شمار می‌رود. گیت تردد میله ای در مدل‌های دو میله و سه میله تولید و عرضه می‌شود، که نوع سه میله یا سه شاخه آن پرکاربردتر است.

بدنه گیت معمولاً از جنس استیل ضد زنگ ساخته می‌شود که استحکام خوبی در برابر شرایط محیطی مختلف دارد. از جمله مزایای دیگر گیت تردد پره ای می‌توان به امکان یکپارچه سازی با انواع سیستم حضور و غیاب و عملکرد مناسب در فضاهای باز اشاره کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.